Skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby – zaškrtne väčšina firiem"

Konečný užívateľ výhod - vrcholový manažment – zaškrtávajú len veľké firmy s komplikovanou riadiacou štruktúrou