Elektronický podpis v Slovenskej republike funguje už pomerne dlhšiu dobu. Postupom času sa menil, faktom však ostáva, že mnoho ľudí už v súčasnosti disponuje svojím občianskym preukazom s čipom. Pri jeho vybavovaní si viacerí z nich na svojom občianskom preukaze nechali „nastaviť“ aj elektronický podpis, no napriek tomu ho možno do dnešného dňa nepoužili.

Môžeme len polemizovať prečo tomu tak je, nepochybne na tom časť viny nesie jednak to, že ľudia ho používať nevedia a na druhej strane rovnako zo strany štátu absentuje nejaká snaha im to vysvetliť, prípadne ohľadom tejto funkcionality zaviesť nejakú informačnú kampaň. Bolo by to nepochybne prospešné pre obe strany, dokázali by sme tak ušetriť prostriedky zo štátneho rozpočtu, no o tom sa dnes konkrétnejšie rozpisovať nebudeme.

Dnes sa vám pokúsime pomôcť s tým ako použiť elektronický podpis my. Tento článok nebude zachádzať do detailov,no dúfame, že po jeho prečítaní aspoň väčšina čitateľov bude vedieť podpísať dokument elektronickým podpisom.

Na tomto mieste ešte považujeme za potrebné spomenúť, aby ste si elektronický podpis nepredstavovali ako nejakú elektronickú formu textového podpisu. Elektronický podpis nijako nevkladá Váš osobný textový podpis do dokumentu, len pridáva do vlastností dokumentu informáciu, že daný dokument bol podpísaný elektronickým podpisom. V obsahu dokumentu ho však nijakým spôsobom neuvidíte.

Prvým krokom, ktorý pravdepodobne už mnohí  z vás absolvovali je to, aby ste si napríklad vo vašom klientskom centre alebo inom mieste, kde vám bol vydaný elektronický občiansky preukaz, nastavili kódy pre BOK, KEP PIN a KEP PUK a vyžiadali čítačku na občiansky preukaz. Tieto číselné kódy je nevyhnutné mať pre použitie elektronického podpisu nastavené.

(i) BOK je akýsi vstupný kód, ktorý musíte zadať vždy po pripojení občianskeho preukazu k počítaču cez vašu čítačku,aby ste váš občiansky preukaz s čipom mohli začať používať. (ii) KEP PIN je už samotný kód po ktorého zadaní sa do dokumentu pridá váš elektronický podpis. (iii) KEP PUK slúži pre situácie, ak by ste viackrát zle zadali váš KEP PIN a váš občiansky preukaz by sa „zablokoval“ možno to pre predstavu prirovnať PIN kódu a PUK kódu na telefóne.

Druhým krokom je, aby ste si stiahli všetok potrebný softvér dostupný na webe slovensko.sk v sekcii na stiahnutiea jednotlivé programy nainštalovali do vášho počítača. Vždy pri pripojení vášho občianskeho preukazu je potrebné mať spustenú aplikáciu pre eID. Ak toto všetko máte, prejdite na stránku https://zep.disig.sk/Portal na ktorej budeme dokumenty podpisovať. Odporúčame vám, aby ste ju otvárali cez webový prehliadač Google Chrome a v ňom mali nainštalované rozšírenie s názvom „Disig Web Signer.“ Ak ho nemáte, je dosť pravdepodobné, že stránka https://zep.disig.sk/Portal vás na to sama upozorní, keď sa niečo budete snažiť podpísať.

A teraz k samotnému procesu podpisovania, na stránke https://zep.disig.sk/Portal vyberieme súbor, ktorý chceme podpísať elektronickým podpisom (malo by vždy ísť o dokument v nie upraviteľnej  podobe – ideálne teda vo formáte PDF). Klikneme na tlačidlo podpísať, na stránke na ktorú nás prepne klikneme v druhom modrom riadku s názvom informácia na formát podpisu, ktorý zmeníme z PAdES na CAdES. Klikneme na podpísať, malo by nám vyskočiť malé okno s náhľadom dokumentu, ktorý chceme podpísať. V pravom dolnom rohu tohto okna klikneme na ikonu podpísať, zadáme náš KEP PIN a je hotovo. Následne si môžete stiahnuť váš dokument podpísaný vašim elektronickým podpisom, ktorý v tomto prípade nahrádza váš osvedčený podpis na dokumente. Prípadne si môžete tiež na stránke https://zep.disig.sk/Portal cez tlačidlo overiť verifikovať, či do dokumentu bol váš elektronický podpis pridaný. Váš dokument by teraz mal byť vo formáte .asice, resp. s touto príponou. Tento dokument teda obsahuje Váš kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý nahrádza váš osvedčený podpis a musia vám ho akceptovať všetky úrady.

Na záver považujeme za potrebné dodať, že elektronické podpisovanie funguje aj cez viacero iných webov alebo aplikácií ako na nami uvádzanej stránke, avšak v mnohých prípadoch je toto použitie spoplatnené, prípadne k vášmu podpisu nie je pridaná aj elektronická pečať, bez ktorej takýto elektronický podpis nemôže nahradiť váš osvedčený podpis. Z týchto dôvodov sa nám najviac osvedčil vyššie uvádzaný web.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri pochopení toho ako elektronický podpis funguje. V prípade ak si s touto funkcionalitou neviete poradiť sami pri komunikácií s obchodným registrom/niektorým úradom alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite naše služby start sro.

Vzhľadom na to, že posledné roky sa predajom nehnuteľností v Slovenskej republike nepochybne darí, určite mnohí z vás uvažujú nad tým ako z tohto trendu profitovať. Jedným zo spôsobov môže byť, že vaša spoločnosť začne sprostredkovávať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností. Práve túto činnosť môže s.r.o. legálne vykonávať len v prípade, ak má medzi svojimi predmetmi činnosti predmet – „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).“

V prípade, ak takýto predmet činnosti vaša spoločnosť nemá je potrebné vykonať rozšírenie predmetu činnosti vašej spoločnosti. To je v podstate dvojkrokové(i) najskôr treba nový predmet ohlásiť na príslušnom živnostenskom úrade podľa okresu sídla vašej spoločnosti; (ii) keď živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení je potrebné zapísať túto novú živnosť do obchodného registra medzi doterajšie predmety činnosti. Až po tomto zápise môže vaša s.r.o. legálne vykonávať túto činnosť bez hrozby pokuty alebo trestnoprávnych dôsledkov.

Pri rozšírení o realitnú činnosť je však situácia zložitejšia, nakoľko sa jedná o viazanú živnosť. To znamená, že na to, aby živnostenský úrad pre vašu spoločnosť vydal osvedčenie, musí zodpovedný zástupca (najčastejšie konateľ, príp. zamestnanec) splniť požiadavky odbornej spôsobilosti.

Odbornú spôsobilosť môžete preukázať dvomi spôsobmi:

a) dokladom preukazujúcim vysokoškolské vzdelanie ekonomického, právnického, stavebného alebo architektonického smeru, alebo

b) dokladom preukazujúcim úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou, 2 roky praxe v odbore a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Do 31. januára 2020 postačoval na splnenie odbornej spôsobilosti zodpovednému zástupcovi doklad, preukazujúci stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore realít, toto už neplatí !

Ak tieto podmienky spĺňate, prípadne ich spĺňa niektorý z vašich zamestnancov môžete ohlásiť rozšírenie predmetu činnosti vašej spoločnosti o „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“príslušnému živnostenskému úradu, ktorý by nemal mať problém s vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre vašu spoločnosť. Nezabudnite si potom aj zapísať tento nový predmet do obchodného registra, nakoľko spoločnosť môže vykonávať túto činnosť až po zápise do obchodného registra, nie okamihom vydania osvedčenia živnostenským úradom.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri rozširovaní predmetu činnosti vašej spoločnosti. V prípade ak potrebujete poradiť alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite naše služby rozšírenie predmetu podnikania s.r.o.

Ak ste uvažovali nad tým, že by ste si otvorili reštauráciu, kaviareň, bar prípadne krčmu, v ktorých by ste chceli podávať aj jedlo, pravdepodobne ste sa dozvedeli, že najskôr musí mať vaša s.r.o. takýto predmet činnosti zapísaný v obchodnom registri. Túto činnosť môže vaša s.r.o. legálne vykonávať len v prípade, ak má medzi svojimi predmetmi činnosti predmet – „Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov,“ ktorý je remeselnou živnosťou.

V prípade ak takýto predmet činnosti vaša spoločnosť nemá, je potrebné vykonať rozšírenie predmetu činnosti vašej spoločnosti. To pozostáva z dvoch krokov (i) najskôr je potrebné nový predmet ohlásiť na príslušnom živnostenskom úrade podľa okresu, v ktorom sídli vaša spoločnosť; (ii) keď živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení je potrebné zapísať túto remeselnú živnosť do obchodného registra medzi doterajšie predmety činnosti. Až po tomto zápise, môže vaša s.r.o. legálne vykonávať túto činnosť bez hrozby pokuty alebo trestnoprávnych dôsledkov.

Pri rozšírení predmetu o pohostinskú činnosť je však situácia zložitejšia, nakoľko sa jedná o remeselnú živnosť. To znamená, že na to, aby živnostenský úrad pre vašu spoločnosť vydal osvedčenie, musí zodpovedný zástupca (najčastejšie konateľ, príp. zamestnanec) splniť požiadavky odbornej spôsobilosti.

Odbornú spôsobilosť môžete preukázať primárne:

Výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru (najčastejšie výučný list kuchár/čašník).

V prípade ak takýto doklad nemáte, odbornú spôsobilosť môžete alternatívne preukázať jedným z týchto šiestich spôsobov:

a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo

b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore,alebo

c) dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo

d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo

e) osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo

f) dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

Najčastejšie sa využíva preukázanie spôsobilosti poslednou z týchto možností, je potrebné doložiť doklad, že ste 6 rokov pracovali na pozícii kuchár/čašník (pracovná zmluva) a boli za vás platené odvody.

Ak tieto podmienky spĺňate, prípadne ich spĺňa niektorý z vašich zamestnancov, môžete ohlásiť rozšírenie predmetu činnosti vašej spoločnosti o pohostinskú činnosť a výrobu hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov príslušnému živnostenskému úradu, ktorý by nemal mať problém s vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre vašu spoločnosť.

Nezabudnite potom aj zapísať tento nový predmet do obchodného registra, nakoľko spoločnosť môže vykonávať túto činnosť až po zápise do obchodného registra, nie okamihom vydania osvedčenia živnostenským úradom, ako sa mnohí podnikatelia domnievajú.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri rozširovaní predmetu činnosti vašej spoločnosti. V prípade ak potrebujete poradiť alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite našu službu rozšírenie predmetu podnikania s.r.o.

Je to už nejaký ten piatok, čo môžete aj v Slovenskej republike môžete využiť elektronický podpis. Väčšina ľudí síce stále nevie, čo presne tento pojem znamená a ako ho vlastne použiť, no môžeme povedať, že je dobrou správou, že tento počet sa pomaly ale isto znižuje.

Ak ste elektronický podpis už niekedy v minulosti použili je veľmi pravdepodobné, že ste využili zaručený elektronický podpis, takzvaný ZEP. Podpísaný súbor rovnako mohol byť vo formáte práve s touto koncovkou .zep.

V tomto prípade vás mohlo zaskočiť, ak od vás v poslednom čase napríklad nejaký úrad alebo iná inštitúcia požadovala kvalifikovaný elektronický podpis, takzvaný KEP. Aký je medzi týmito dvomi typmi podpisov rozdiel ? To záleží z akého hľadiska na tieto dva druhy podpisov nazeráme.

Ad 1, oba typy podpisov (aj ZEP aj KEP) viete vytvoriť pomocou vášho občianskeho preukazu s čipom a to dokonca s jedným a tým istým. Nepotrebujete kvôli tomu váš občiansky preukaz meniť. Je to ako keby len určitá možnosť výberu v akom formáte vám váš občiansky dokument/y podpíše.

Na druhej strane je dôležité mať na mysli skutočnosť, že ZEP bol len akýmsi „národným štandardom“ – uznávali sme ho teda v podstate len v rámci Slovenskej republiky. Kdežto KEP je štandardom európskym, čo značí jeho oveľa širšie využitie.

Rovnako je dôležité spomenúť, že s účinnosťou od 18. októbra 2016 bol zaručený elektronický podpis nahradený aj v našej slovenskej legislatíve pojmom kvalifikovaný elektronický podpis, čo znamená, že orgány verejnej moci za elektronicky podpísané dokumenty považujú len tie, ktoré sú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a nie zaručeným elektronickým podpisom. Dlho tomu tak úplne nebolo, ale dnes po viac ako štyroch rokoch si trúfame konštatovať, že sa s týmto prístupom stretávame čoraz častejšie, samotné orgány verejnej moci sa tiež už naučili používať KEP namiesto ZEPu a na mnohé portály orgánov verejnej správy dokumenty podpísané ZEPom už ani len nenahráte, pretože tento starý formát elektronického podpisu už prestali podporovať.

Zákonodarca sa ešte musel ešte „vysporiadať“ s jedným nešvárom a tým bola skutočnosť, že v nespočetnom množstve zákonov bol už pred 18. októbrom 2016 použitý termín zaručený elektronický podpis. Riešenie, akým to urobil považujeme za pomerne nešťastné, ale potrebné spomenúť aj na tomto mieste. Zákonodarca jednoducho v § 17 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymedzil, že: „Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem zaručený elektronický podpis, rozumie sa tým kvalifikovaný elektronický podpis.“

Týmto sa teda pojem zaručený elektronický podpis zo slovenského právneho poriadku vôbec neodstránil a práve naopak, občanov môže nabádať k jeho použitiu aj v súčasnosti, keďže je obsiahnutý naozaj vo veľkom množstve predpisov a zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu pozná asi len málokto. Zostáva nám dúfať, že postupom času s ďalšími novelizáciami týchto predpisov bude novelizovaný aj tento v súčasnosti zastaraný pojem.

Ako ste sa teda mohli dočítať, KEP by pre vás nemal byť žiadnym strašiakom, práve naopak jedná sa o pokrok v elektronickom podpisovaní dokumentov a akúsi unifikáciu v rámci európskeho priestoru, čo hodnotíme nepochybne kladne. Žiadnym spôsobom nekomplikuje proces elektronického podpísania dokumentov, tie podpíšete rovnako ako keď ste ich podpisovali ZEPom len do iného formátu.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri pochopení pojmu kvalifikovaný elektronický podpis. V prípade ak si s touto funkcionalitou neviete poradiť sami pri komunikácií s obchodným registrom/niektorým úradom alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite naše služby zmena konateľa s.r.o.