Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Povolenie na výkon vnútroštátnej / medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy za 459 € bez ďalších poplatkov

Na vykonávanie nákladnej cestnej dopravy je potrebné mať povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy.

Využite naše služby a vyriešte všetko online. Žiadosť o vydanie povolenia na výkon vnútroštátnej / medzinárodnej nákladnej dopravy podáme do 24 hodín.

Čo je to povolenie na výkon nákladnej cestnej dopravy ?

Presnejšie sa jedná o povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

 • Aby ste mohli prevádzkovať / vykonávať nákladnú cestnú dopravu nad 3,5 t (od 21.05.2022 aj nad 2,5 t) je potrebné získať povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy (je to v podstate licencia pre nákladnú dopravu). Týmto pojmom označuje túto licenciu zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, ktorý upravuje aj postup k jej získaniu.
 • Pri výkone nákladnej dopravy bez tohto povolenia vám hrozí pokuta až do výšky 15 000 € a zákaz činnosti až 5 rokov.
 • Zabezpečíme vám vydanie povolenia na výkon vnútroštátnej a zároveň aj medzinárodnej nákladnej dopravy.
 • Povolenie je potrebné mať udelené pre každé vozidlo, ktoré vykonáva nákladnú dopravu. Bez neho nemožno vozidlo na nákladnú dopravu používať.
 • Vypracujeme všetky potrebné dokumenty, prepravný poriadok, nájomné zmluvy preukazujúce vzťah k vozidlám a pozemkom na ktorých budete vozidlo/á parkovať, uhradíme poplatky a podáme žiadosť o vydanie tohto povolenia na príslušnom úrade.

Čo k tomu od vás potrebujeme a čo musíte spĺňať ?

Postačujú odfotené dokumenty, ktoré vám pošleme na podpis emailom. Zákon zároveň definuje niekoľko podmienok pre vydanie povolenia na výkon nákladnej cestnej dopravy.

 • Od vás potrebujeme len sken, prípadne odfotený technický preukaz vozidla, ktorým budete nákladnú prepravu vykonávať. Ak nie ste jeho vlastníkom, zabezpečíme v cene tejto služby aj vypracovanie zmluvy medzi vami a vlastníkom vozidla, aby ste vozidlo na tento účel mohli používať.
 • Následne vypracujeme všetky potrebné dokumenty k podaniu žiadosti o vydanie povolenia na výkon nákladnej cestnej dopravy (splnomocnenie, zmluvu na preukázanie vzťahu k vozidlu a k pozemku na ktorom budete vozidlá parkovať, predpripravíme žiadosť). Tie nám zašlete naskenované, prípadne odfotené emailom (podpisy nemusia byť overené).
 • Osoba, ktorá bude vedúcim dopravy (konateľ / zamestnanec) musí disponovať osvedčením o odbornej spôsobilostiOd vás potrebujeme len sken, prípadne odfotené osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy.

Takže vy len vyplníte formulár s vašimi osobnými údajmi nevyhnutnými k podaniu žiadosti a podpíšete nami vypracované dokumenty, ktoré je k žiadosti potrebné priložiť. Všetko tak zvládnete bez nutnosti niekam chodiť a my povolenie na výkon nákladnej dopravy vybavíme za vás.

Nákladná doprava nad 3,5 t povolenie. Nákladná doprava nad 3,5 t povolenie.

Žiadateľ o vydanie povolenia na výkon vnútroštátnej / medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy musí spĺňať tieto podmienky:

 • Bezúhonnosť vedúceho dopravy a vek aspoň 21 rokov (platí aj pre konateľa v prípade ak o povolenie žiada s.r.o.), prípadné odsúdenie musí byť zahladené.
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 • Finančnú spoľahlivosť vo výške aspoň 9 000 € pri prvom vozidle nákladnej dopravy a 5 000 € pri každom ďalšom vozidle nákladnej dopravy. Ak je s.r.o. mladšia ako 15 mesiacov preukazuje sa táto podmienka výškou základného imania (v prípade potreby vieme zabezpečiť zvýšenie základného imania s.r.o.). Ak je s.r.o. staršia ako 15 mesiacov je potrebné, aby mala podľa účtovnej závierky vlastné imanie minimálne v tejto výške.
 • Musí preukázať, že má k dispozícii plochu o rozlohe aspoň 60 m2 na každé nákladné vozidlo, ako miesto garážovania alebo parkovania vozidiel. (Dvor, parkovisko alebo zastavaná plocha a nádvorie na liste vlastníctva). Ak nie ste vlastníkom takéhoto pozemku, zabezpečíme v cene tejto služby aj vypracovanie zmluvy medzi vami a vlastníkom, aby ste pozemok na tento účel mohli používať.
 • Musí mať sídlo na území Slovenskej republiky, čím preukáže, že má skutočné a stabilné miesto usadenia v Slovenskej republike.
 • Musí predložiť prepravný poriadok (ten vám vypracujeme v cene tejto služby).

Povolenie na výkon vnútroštátnej / medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy sa udeľuje na desať rokov.

Prečo si povolenie na výkon nákladnej cestnej dopravy zabezpečiť ?

Okrem splnenia zákonnej povinnosti predídete aj pokutám

 • Je to vaša zákonná povinnosť.
 • Ak by ste vykonávali nákladnú dopravu bez tejto licencie, môže vám byť uložená pokuta až do výšky 15 000 € a zákaz činnosti až do 5 rokov.

Ďalšie pokuty upravuje zákon o cestnej doprave.

Koľko trvá vydanie povolenia na výkon nákladnej cestnej dopravy ?

S nami je žiadosť odoslaná už za 24 hodín

 • Žiadosť o vydanie povolenia na výkon nákladnej cestnej dopravy odosielame na príslušný okresný úrad najneskôr do 24 hodín od momentu, keď nám zašlete sken alebo foto podpísaných dokumentov.
 • Následne má okresný úrad podľa zákona 30 dní na jeho vydanie. V praxi máme skúsenosť, že vydanie trvá kratšie, približne 1-3 týždne v závislosti od kraja, v ktorom máte sídlo. Po vydaní povolenia na výkon nákladnej cestnej dopravy vás okamžite informujeme. O nič sa nemusíte starať, všetko zabezpečíme my a s nami máte istotu, že žiadosť bude bezchybná. Tým predídete predlžovaniu lehoty na vydanie tohto povolenia.

Je cena za vybavenie povolenia na výkon nákladnej cestnej dopravy konečná a čo všetko obsahuje ?

V cene sú zarátané všetky poplatky spojené s vydaním povolenia

V cene tejto služby pre vás zabezpečíme:

 • Vydanie povolania na výkon vnútroštátnej aj medzinárodnej nákladnej dopravy.
 • Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k žiadosti a podanie žiadosti o vydanie vnútroštátnej aj medzinárodnej nákladnej dopravy.
 • Správne poplatky za vydanie vnútroštátnej aj medzinárodnej nákladnej dopravy a dokumentov, ktoré je potrebné k žiadosti priložiť, sú už zarátané v cene.
 • Cena je teda konečná a nemôže sa nijakým spôsobom navýšiť.