Ako získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy ?

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej dopravy je povinnou prílohou každej žiadosti o vydanie povolenia na nákladnú dopravu / licencie na medzinárodnú nákladnú dopravu / tzv. eurolicencie na nákladnú dopravu nad 2,5 tony. 

Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave musí mať každá firma alebo živnostník, ktorý chce získať povolenie na nákladnú dopravu / licenciu na medzinárodnú nákladnú dopravu / eurolicenciu na nákladnú dopravu nad 2,5 tony vedúceho dopravy. Môže ním byť buď priamo konateľ alebo (ak konateľ osvedčením nedisponuje) zamestnanec s aspoň ¼ úväzkom, t.j. pracovným časom aspoň 10 hodín týždenne. Zdôrazňujeme, že ak bude vedúci dopravy odlišnou osobou od konateľa (3. osobou), tak musí mať so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, (teda v nej musí byť zamestnaný), nie je možné, aby túto činnosť vykonával ako živnostník (SZČO) alebo ako externá firma!

Ak máte záujem o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej dopravy, treba počítať s tým, že tento proces trvá určitú dobu (minimálne 1-2 mesiace). Zapríčinené to je najmä obmedzeným počtom termínov na vykonanie skúšky k preukázaniu odbornej spôsobilosti, ktoré bývajú najčastejšie každých 30-60 dní.

Skúšky je možné absolvovať jedine na okresnom úrade v sídle kraja, odbore dopravy (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Košice). Žiadna súkromná organizácia alebo firma nemôže robiť ani organizovať skúšky k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Súkromné firmy môžu robiť len prípravu / školenia k úspešnému absolvovaniu tejto skúšky. Na skúšku sa môžete prihlásiť osobne na príslušnom úrade alebo elektronicky cez slovensko.sk, resp. jednotný informačný systém cestnej dopravy.

Z našich skúseností z praxe vyplýva, že v prípade ak chcete získať povolenie na nákladnú dopravu / licenciu na medzinárodnú nákladnú dopravu / eurolicenciu čo najskôr, riešením je nájsť osobu, ktorá už disponuje vydaným osvedčením odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej a uzatvoriť s ňou pracovnú zmluvu aspoň na ¼ úväzok. Mnohí vedúci dopravy ponúkajú túto službu za 1/4 minimálnej mzdy na takmer všetkých inzertných portáloch v SR, takže nájsť takúto osobu nie je žiadny problém.

To vám zabezpečí, že vás splnenie tejto podmienky k vydaniu povolenia na nákladnú dopravu „zbytočne nezdrží“ a bude možné podať žiadosť o vydanie povolenia na nákladnú dopravu čo najskôr (je potrebné počítať s tým, že len vydanie samotného povolenia trvá v priemere cca. 1-3 týždne). 

Ak chcete dosiahnuť čo najvyššiu finančnú úsporu, môže sa medzitým na skúšky k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti prihlásiť samotný konateľ a po ich úspešnom absolvovaní môžete ukončiť pracovný pomer dovtedajšieho „externého“ vedúceho dopravy, čím každý mesiac ušetríte ¼ minimálnu mzdu. Táto suma síce nie je vysoká, ale najmä pre začínajúcich podnikateľov môže byť zásadná.

Po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy alebo zamestnaní vedúceho dopravy je ešte potrebné získať samotné povolenie na nákladnú dopravu, čo je násobne komplikovanejší proces. V prípade ak sa nechcete o nič starať, využite našu službu podnikanie v cestnej doprave vybavíme vám povolenie na vnútroštátnu aj medzinárodnú nákladnú dopravu (vrátane vypracovania prepravného poriadku) s podaním už do 24 hodín!