Prečo musí zrušenie s.r.o. trvať 6 mesiacov ?

Zrušenie s.r.o. (likvidácia) je komplexný proces zahŕňajúci 15-20 právnych a administratívnych úkonov potrebných k jej úspešnému dokončeniu. Dokončením likvidácie je s.r.o. vymazaná z obchodného registra a navždy zaniká.

Mnohí podnikatelia „nie sú nadšení“ z toho, že likvidácia s.r.o. trvá pomerne dlhú dobu. Má to však svoje opodstatnené dôvody. Podľa Obchodného zákonníka je likvidátor povinný bezodkladne po vstupe do likvidácie zverejniť v obchodnom vestníku oznámenie o vstupe do likvidácie. Zverejnením tohto oznámenia začína plynúť 6 mesačná lehota na prihlasovanie pohľadávok prípadných veriteľov s.r.o., ktorá má byť zrušená (zlikvidovaná – vymazaná z obchodného registra).

Zverejnením tohto oznámenia sa považuje za „všeobecne známe,“ že s.r.o. resp. jej majitelia majú záujem o jej zrušenie. Lehota 6 mesiacov je tu teda z dôvodu ochrany prípadných veriteľov a nedá sa nijako obísť, nakoľko akonáhle dôjde k výmazu z obchodného registra, tak už nikto od tejto s.r.o. nič nevymôže. Je teda potrebné pochopiť tento ochranný zmysel tejto lehoty, ktorý je dôležitý pre zachovanie základnej právnej istoty základných princípov obchodného práva a obchodných vzťahov. Ak by takáto lehota stanovená nebola, mohlo by sa napríklad stať, že požičiate inej s.r.o. peniaze a ona prestane zo dňa na deň existovať a vy už svoje peniaze nikdy neuvidíte. Prípadne by mohla nastať situácia, keď si od inej s.r.o. objednáte tovar alebo službu, zaplatíte zaň zálohu a rovnako prídete o peniaze, lebo s.r.o., ktorá vám mala dodať tovar alebo službu prestala existovať.

Lehota na prihlasovanie prípadných pohľadávok pred zrušením spoločnosti je teda dôležitým garantom právnej istoty v každom právnom poriadku. Zlikvidovať (zrušiť) je možné len s.r.o., ktorá nie je zadlžená, respektíve má dostatok majetku na uspokojenie všetkých pohľadávok, ktoré jej vznikli počas jej fungovania. Rozumieme, že najmä v prípade tzv. spiacich / neaktívnych s.r.o. (ktoré v niektorých prípadoch podnikateľskú činnosť nikdy nevykonávali) môže byť 6 mesačná lehota na prihlasovanie prípadných pohľadávok považovaná za komplikáciu procesu, keď musíte čakať „na nič.“ Iste však budete súhlasiť s tým, že je lepšie ak sú podnikatelia chránení akoby mali byť vystavený ďalším rizikám v obchodných vzťahoch (najmä v situácii, keď jeden z najväčších problémov Slovenskej republiky je nízka vymožiteľnosť práva).

V prípade ak máte záujem o likvidáciu s.r.o. bez starostí s podaním do 24 hodín, kde za vás vykonáme všetky kroky potrebné k likvidácii a zabezpečíme výmaz s.r.o. z obchodného registra. Využite našu službu zrušenie s.r.o.