OBCHODNÉ PODMIENKY

SROVBA S.R.O.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Pre účely týchto obchodných podmienok (ďalej len „OP“) sa pod pojmom Dodávateľ rozumie: srovba s.r.o. so sídlom Landererova 6, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 393 119, Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 137975/B (ďalej len „Dodávateľ“), pre službu „zápis do registra partnerov verejného sektora“ je dodávateľom: Advokátska kancelária JUDr. Peter Slovík, advokát zapísaný v SAK pod registračným č. 1059, so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 42 132 924 (ďalej len „Dodávateľ právnych služieb“). Pod pojmom Internetová stránka sa rozumie webová stránka https://startsro.sk prípadne iná webová stránka/y, ktorá je s vedomím Dodávateľa presmerovaná na obsah stránky https://startsro.sk, a ktorej je Dodávateľ prevádzkovateľom (ďalej len „Internetová stránka“). Pod pojmom Služby alebo Služba sa rozumejú produkty a/alebo služby, ktoré sú uvedené na Internetovej stránke (ďalej len „Služby“). Pod pojmom Objednávateľ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná Služby prostredníctvom elektronickej komunikácie s Dodávateľom (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky), osobne u Dodávateľa, telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom, výhradne za účelom podnikania (ďalej len „Objednávateľ“).
 2. Tieto OP upravujú práva a povinnosti Dodávateľa a Dodávateľa právnych služieb s Objednávateľom pri poskytnutí Služieb objednaných prostredníctvom elektronickej komunikácie s Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky), osobne u Dodávateľa alebo Dodávateľom právnych služieb, telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb (ďalej len „Zmluva o poskytnutí Služby“), ak nie je v týchto OP uvedené alebo s Objednávateľom individuálne dohodnuté inak. Tieto OP sa nevzťahujú na službu „virtuálne sídlo“.
 3. Univerzálne vzory dokumentov používané v súvislosti s poskytovanými Službami (článok II. týchto OP) vypracovala Advokátska kancelária JUDr. Peter Slovík, advokát zapísaný v SAK pod registračným č. 1059, so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 42 132 924.

Článok II.

Služby

 1. Obsahom Služieb poskytovaných Dodávateľom sú administratívne služby, ktoré spočívajú najmä v korektúrach textov v univerzálnych vzoroch dokumentov, skenovanie dokumentov, preposielanie dokumentácie (výpis z OR, a pod.) súvisiacej so Službou a poskytovanie všeobecných informácii o podnikaní v Slovenskej republike a o kontaktoch na subjekty, ktoré sú príslušné vo veciach podnikania. Obsahom Služieb poskytovaných Dodávateľom právnych služieb je dodanie služby „zápis do registra partnerov verejného sektora.“
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, obsahom Služieb s výnimkou služby „zápis do registra partnerov verejného sektora“ nie je poskytovanie právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov) a poskytovanie informácii nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný charakter a sú z verejne prístupných zdrojov. Univerzálne vzory dokumentov vypracovala advokátska kancelária uvedená v článku I. ods. 3 týchto OP.
 3. V prípade, ak sa v súvislosti s poskytovanými Službami používa pojem „založenie s.r.o.“, „zmeny v s.r.o.“, „zrušenie s.r.o.“ a pod., je potrebné tieto pojmy vykladať ako administratívne služby súvisiace so založením s.r.o., zmenou v s.r.o., zrušením s.r.o. a pod.
 4. Služba „zápis do registra partnerov verejného sektora“ je právnou službou poskytovanou v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov a je Dodávateľom, ktorý je vlastníkom platobnej brány faktúrovaná v plnej výške refaktúrovaná Dodávateľovi právnych služieb.
 5. V prípade ak je na poskytnutie Služby nevyhnutné zastúpenie pred súdom alebo zabezpečenie právneho podania smerom k štátnym orgánom príslušným pre registráciu a pre vydanie potrebných oprávnení, ktoré sú nevyhnutné k poskytnutiu Služby je takýmto zástupcom Advokátska kancelária JUDr. Peter Slovík, advokát zapísaný v SAK pod registračným č. 1059, so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 42 132 924, ktorý poskytuje Dodávateľovi právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov.

Článok III.

Objednávka Služieb a uzavretie Zmluvy o poskytnutí Služby

 1. Vyplnením objednávkového alebo kontaktného formulára na Internetovej stránke sa Objednávateľ a Dodávateľ ešte ničím nezaväzujú.
 2. Zmluva o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb sa uzatvára vyjadrením súhlasu Objednávateľa s týmito OP, za podmienky, že Objednávateľ uhradí celú cenu za Službu podľa Dodávateľom zaslaných platobných informácii v súlade s článkom III. ods. 4. týchto OP. Súhlas s OP môže Objednávateľ udeliť elektronicky na základe elektronickej (e-mailovej), telefonickej alebo osobnej komunikácie medzi Objednávateľom a Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb. Za najneskorší moment súhlasu s týmito OP je považovaná úhrada platby Objednávateľom podľa Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb zaslaných platobných informácii v súlade s článkom III. ods. 4. týchto OP, ak nie je preukázaný skorší moment súhlasu.
 1. Dodávateľ alebo Dodávateľ právnych služieb sa zaväzujú poskytnúť Službu v súlade s dodacími podmienkami uvedenými v týchto OP (článok IV.) po prijatí platby za Službu.
 2. Podkladom na uhradenie ceny za Službu je zálohová faktúra, faktúra alebo Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb vygenerované nezameniteľné platobné informácie.
 3. Ak Objednávateľ zistí nesúlad medzi tým, čo objednal a chcel objednať, má povinnosť o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Dodávateľa alebo Dodávateľa právnych služieb e-mailovou správou zaslanou na adresu info@startsro.sk.
 4. V prípade pochybností o momente uzavretia Zmluvy o poskytnutí Služby sa vždy za najneskorší moment uzavretia zmluvy považuje pripísanie ceny za Službu na účet Dodávateľa v súlade s platobnými informáciami poskytnutými Objednávateľovi Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Ceny Služieb sú uvedené na Internetovej stránke. Dodávateľ je platcom DPH.
 2. Cena Služieb sa uhrádza vopred na základe zálohovej faktúry alebo vygenerovaných nezameniteľných platobných informácii.
 3. Po dodaní Služby Dodávateľ zašle Objednávateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zúčtuje platbu Objednávateľa.
 4. Nakoľko Dodávateľ je platcom DPH, cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty.
 5. V prípade, že sa pri niektorej Službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0 euro alebo 1 euro a pod.), Dodávateľ ani Dodávateľ právnych služieb nemá povinnosť poskytnúť Službu za chybnú cenu. V takomto prípade Dodávateľ alebo Dodávateľ právnych služieb môže Objednávateľovi ponúknuť poskytnutie Služby za riadnu cenu. Ak Objednávateľ s riadnou cenou nesúhlasí, môže v takomto prípade od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť.
 6. Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Služieb, ktoré sú uverejnené na Internetovej stránke s tým, že nové ceny Služieb sú platné dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na Služby, ktoré boli objednané pred zmenou.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Ak sa medzi účastníkmi nedohodlo inak, dodanie Služby prebieha elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa poskytnutú Dodávateľovi pred poskytnutím služby. E-mailová adresa Objednávateľa musí byť spôsobilá na prijímanie súborov v „.doc“, „.docx“ a „.pdf“ formáte. Dodávateľ ani Dodávateľ právnych služieb nezodpovedá za škody, spôsobené nefunkčnosťou e-mailovej adresy Objednávateľa alebo jej nízkou kapacitou prijímaných dát.
 2. Lehotu na dodanie Služby Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb potvrdí Objednávateľovi v závislosti od zvolenej Služby e-mailom. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia kompletnej a riadne podpísanej dokumentácie Dodávateľovi a Dodávateľovi právnych služieb. Táto lehota je odhadovanou lehotou, pretože v súvislosti s poskytovanou Službou môžu nastať neočakávané právne alebo faktické skutočnosti, ktoré Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb nemôže vopred ovplyvniť. Preto tieto lehoty nie sú pre Dodávateľa a Dodávateľa právnych služieb záväzné a Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb nemôže niesť nijakú zodpovednosť za predĺženie lehoty dodania Služby.
 3. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek po uzavretí Zmluvy o poskytnutí Služby priebežne sa informovať o prebiehajúcom postupe pri poskytovaní Služby zaslaním e-mailovej správy, telefonicky alebo osobne.
 4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi a Dodávateľovi právnych služieb potrebnú súčinnosť v súvislosti s dodaním Služby, najmä:
  i) v čase poskytovania služby denne kontrolovať zadanú e-mailovú adresu, ktorú Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb uviedol,
  ii) udržiavať funkčné telefónne číslo, ktoré Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb uviedol,
  iii) potvrdiť Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb doručenie e-mailových správ,
  iv) po zaslaní dokumentácie na podpis vytlačiť túto dokumentáciu v Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb odporučenom počte rovnopisov a obstarať ich podpis oprávnenými osobami. Na dokumentoch, kde je na základe Dodávateľovho alebo Dodávateľa právnych služieb upozornenia potrebné overiť podpisy, je Objednávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady overenie podpisov na notárskom úrade alebo obecnom úrade,
  v) podpísanú dokumentáciu zaslať na svoje náklady poštou na adresu Dodávateľa alebo Dodávateľa právnych služieb,
  vi) preberať poštu zaslanú Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb, zasielanú na adresu Objednávateľa uvedenú v kontaktnom formulári.
 1. Dodávateľ je oprávnený poskytovať Služby aj prostredníctvom tretej osoby.
 2. V prípade, ak sú v súvislosti s poskytovanými Službami používané univerzálne vzory dokumentov, je Objednávateľ oprávnený, za podmienky zaplatenia celej ceny za Službu, používať poskytnuté univerzálne vzory iba pre osobnú potrebu a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie alebo šírenie univerzálnych vzorov si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Dodávateľa s takýmto použitím.
 3. V prípade, ak sa Objednávateľ rozhodne pre zastúpenie v elektronickom registrovom konaní, neudeľuje Objednávateľ plnomocenstvo na registrové konanie Dodávateľovi, ale Objednávateľ (resp. oprávnená osoba) môže udeliť za týmto účelom plnomocenstvo inej osobe oprávnenej na takéto podanie (napr. advokát).

Článok VI.

Doručovanie

 1. Zásielky je možné doručovať akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim prepravu a preukázateľné doručenie zásielok a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, aj prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy Dodávateľa, Dodávateľa právnych služieb a Objednávateľa.
 2. Doručenie písomnosti poštou alebo kuriérom je účinné dňom jej prevzatia. Ak zásielka nebola na pošte alebo kuriérom prevzatá, alebo jej prevzatie bolo adresátom odmietnuté, alebo sa zásielka z iných dôvodov vrátila odosielateľovi ako nedoručená, zásielka sa považuje za doručenú tretí deň nasledujúci po dni odoslania na prepravu.
 3. Zásielky odosielané emailom sa považujú za doručené dňom odoslania na email.

Článok VII.

Zodpovednosť

 1. Dodávateľ prostredníctvom Internetovej stránky ani v rámci poskytovaných Služieb s výnimkou služby „zápis do registra partnerov verejného sektora“ neposkytuje právne rady ani právne služby podľa osobitných predpisov a teda nemôžu byť za také považované. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a sumarizačný charakter a sú voľne dostupné z verejne prístupných zdrojov. V prípade záujmu Objednávateľa o právne služby, Dodávateľ odporúča Objednávateľovi obrátiť sa na advokáta zapísaného v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou prípadne na notára z radov Notárskej komory Slovenskej republiky. Služba „zápis do registra partnerov verejného sektora“ má charakter právnej služby a je dodávaná Dodávateľom právnych služieb, ktorému je každé plnenie za ňu prijaté Dodávateľom refaktúrované v plnej výške.
 2. Napriek tomu, že sa Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb v maximálnej miere snaží o to, aby informácie, ktoré sú obsahom Internetovej stránky boli presné, nepreberá akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Dodávateľ ani Dodávateľ právnych služieb nenesie voči tretím stranám zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií v súvislosti s poskytnutím Služby alebo informácii uvedených na Internetovej stránke.
 3. V prípade, ak sú v súvislosti s poskytovanými Službami (článok II. týchto OP) používané univerzálne vzory dokumentov, je poskytovateľom takýchto univerzálnych vzorov advokátska kancelária uvedená v článku I. ods. 3 týchto OP. Vzhľadom na svoj všeobecný charakter univerzálne vzory nenahrádzajú komplexné právne poradenstvo poskytované advokátskymi kanceláriami. Dodávateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Objednávateľovi v súvislosti s používaním vzorových dokumentov. Vzor dokumentu nie je prispôsobený osobitným požiadavkám konkrétneho prípadu, ktorý môže v praxi nastať.
 1. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na Internetovej stránke môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a že je oprávnený meniť rozsah poskytovaných Služieb uvedených na Internetovej stránke. Takáto zmena sa nevzťahuje na už doručené objednávky.
 2. Dodávateľ ani Dodávateľ právnych služieb nezodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi najmä, nie však výlučne, ak Objednávateľ:
  i) uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje v dotazníku, ktorý odoslal Dodávateľovi na jeho emailovú adresu, alebo
  ii) neposkytol bezodkladne Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby, alebo
  iii) akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah Dodávateľom poskytnutých univerzálnych vzorov dokumentov v súvislosti s poskytnutím Služby, alebo
  iv) neposkytol Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie Služby v požadovanom rozsahu, forme alebo obsahu.
 3. V prípade, ak registrový súd zapíše spoločnosť alebo zmenu v spoločnosti v rozpore s priloženým návrhom a/alebo priloženými listinami Dodávateľ ani osoba podávajúca návrh na zápis, nezodpovedá za nesprávnosť takéhoto zápisu do obchodného registra.
 4. Dodávateľ ani Dodávateľ právnych služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov Internetovej stránky. Dodávateľ ani Dodávateľ právnych služieb nezodpovedá za škody ktoré boli spôsobené chybným pripojením na Internetovej stránke. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači Objednávateľa zaťažuje Objednávateľa.
 5. Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť identifikačných údajov a osobných údajov, ktoré uvedie v súvislosti s poskytovanou Službou Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb. V prípade, ak Objednávateľ poskytne Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb údaje tretej osoby, je povinný tak konať len na základe osobitného právneho vzťahu s touto treťou osobou alebo je povinný zabezpečiť si predchádzajúci súhlas tejto tretej osoby so zadaním jej identifikačných údajov alebo osobných údajov v súvislosti s poskytovaním Služby. Na žiadosť Dodávateľa alebo Dodávateľa právnych služieb je Objednávateľ povinný preukázať právny základ poskytnutých údajov tretej osoby.

Článok VIII.

Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby

 1. Ak nie je s klientom písomne dohodnuté alebo v týchto OP uvedené inak, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek po jej vzniku, avšak najneskôr deň pred tým ako Dodávateľ podá návrh na zápis do obchodného registra alebo ohlási prípadne oznámi Okresnému úradu – odboru živnostenského podnikania vznik resp. zrušenie / pozastavenie živnostenského podnikania alebo najneskôr deň pred tým ako Dodávateľ právnych služieb podá návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora, a to zaplatením odstupného vo výške 30% z celkovej ceny Služby. V prípade poskytnutia služby založenia živnosti, zrušenia / pozastavenia živnosti alebo vykonania zmien v s.r.o. je odstupné podľa predchádzajúcej vety vo výške 50% z celkovej ceny Služby. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí Služby po úhrade ceny za Službu zo strany Objednávateľa, je Dodávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí Služby po úhrade správneho a/alebo súdneho poplatku, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie takéhoto správneho a/alebo súdneho poplatku a Dodávateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného a o sumu zaplateného správneho a/alebo súdneho poplatku.
 2. Dodávateľ alebo Dodávateľ právnych služieb je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu kým nedošlo k podaniu na okresný úrad alebo k podaniu návrhu na zápis do obchodného registra alebo k podaniu návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora. Po tomto momente je Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby len v prípade, ak:
  i) Objednávateľ uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje v dotazníku, ktorý odoslal Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb na jeho emailovú adresu, alebo sa ukážu ako nepravdivé alebo neúplné iné údaje, ktoré poskytol Objednávateľ Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb, alebo
  ii) Objednávateľ neposkytol bezodkladne Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby, alebo
  iii) Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb budú doručené akýmkoľvek spôsobom pozmenené Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb poskytnuté dokumenty v súvislosti s poskytnutím Služby, alebo
  iv) Objednávateľ neposkytol Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie Služby v požadovanom rozsahu, forme alebo obsahu, alebo
  v) nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie Služby (napr. ak jediným spoločníkom/zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným je osoba, ktorá je jediným spoločníkov vo viac ako dvoch spoločnostiach alebo ak má byť jediným spoločníkom/zakladateľom právnická osoba, ktorá má iba jedného spoločníka a pod.), alebo
  vi) na majetok spoločníkov a konateľov bol ukončený konkurz alebo návrh na konkurz bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
  vii) spoločníkom, konateľom alebo zodpovedným zástupcom bol súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živností.
 1. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí Služby zo strany Dodávateľa alebo Dodávateľa právnych služieb je Dodávateľ alebo Dodávateľ právnych služieb povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu Služby zníženú o sumu hodnoty už poskytnutých služieb a reálnych nákladov Dodávateľa a Dodávateľa právnych služieb o sumu zaplateného správneho alebo súdneho poplatku, ak boli zaplatené, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od Objednávateľa prijal.
 2. V prípade, ak má Objednávateľ postavenie spotrebiteľa, dodanie Služby je poskytnutie služby, ktorá sa začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na bezplatné odstúpenie od zmluvy. Obsah Služby preto nie je možné bezplatne vrátiť v zákonnej lehote 14 pracovných dní od zakúpenia ani po jej uplynutí.
 3. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby sa musí uskutočniť písomne alebo elektronickou formou zaslaním emailovej správy na známu emailovú adresu druhého účastníka. V prípade odstúpenia elektronickou formou, je odstúpenie účinné dňom odoslania odstúpenia na emailovú adresu druhého účastníka.

Článok IX.

Reklamácie

 1. Objednávateľ je povinný upozorniť Dodávateľa alebo Dodávateľa právnych služieb emailom na info@startsro.sk na nesúlad poskytovanej Služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
 2. V prípade, ak Objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať emailom na info@startsro.sk alebo poštou na adresu sídla Dodávateľa alebo Dodávateľa právnych služieb reklamáciu, v ktorej uvedie dôvod reklamácie. Reklamácie Dodávateľ a alebo Dodávateľ právnych služieb vybavuje v pracovných dňoch od 9:00 hod do 16:00 hod a spravidla do piatich (5) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie. Reklamácie vybavuje Dodávateľ a alebo Dodávateľ právnych služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 3. Informácia o subjekte alternatívneho riešenia sporov pre Objednávateľa, ktorý má postavenie spotrebiteľa: V prípade, že Objednávateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa (t. j. je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva, Objednávateľ má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Dodávateľ na žiadosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Objednávateľom, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Dodávateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Objednávateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok X.

Zhromažďovanie informácii o Objednávateľovi, ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ uzavretím Zmluvy o poskytnutí Služby alebo odoslaním objednávky Služby potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu, v akom ich poskytol Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb sú presné a pravdivé.
 1. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných a účinných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb spracúva nasledovné osobné údaje Objednávateľa: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, resp. v prípade objednania Služby, ktorá vyžaduje údaje pre zápis do obchodného registra, zápis do registra partnerov verejného sektora, okresný úrad, odbor živnostenského podnikania alebo iný orgán verejnej správy tiež: dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, prípadne adresa sídla, obchodné meno, IČO, resp. v prípade objednania Služby, ktorá vyžaduje údaje pre vyžiadanie výpisu z registra trestov tiež: miesto narodenia, predchádzajúce meno, predchádzajúce priezvisko, meno, priezvisko otca, meno, priezvisko, priezvisko matky za slobodna, resp. v prípade objednávky Služby cez Internetovú stránku Dodávateľa tiež: IP adresa a súbory cookies.
 3. Spracúvanie osobných údajov uvedených v ods. 3. tohto článku OP sa vykonáva na nasledovnom právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytnutí Služby, ktorej zmluvnou stranou je Objednávateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí Služby na základe žiadosti Objednávateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ Objednávateľ neposkytne osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb a / alebo mu poskytnúť Služby z nej vyplývajúce.
 4. Zároveň spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, prípadne obchodné meno, IČO, sídlo sa vykoná na nasledovnom právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (napr. vedenie účtovníctva, vybavovanie reklamácií) v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR.
 5. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb a ich použitie na úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Objednávateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy, riešenie prípadných sporov a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Dodávateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e- mail, sms, telemarketing) a na účtovné účely a to v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre daný účel. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 6. Dodávateľ alebo Dodávateľ právnych služieb v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Objednávateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
  a) Identifikačné údaje Dodávateľa: srovba s.r.o. so sídlom Landererova 6, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52393119, Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 137975/B, identifikačné údaje Dodávateľa právnych služieb: Advokátska kancelária JUDr. Peter Slovík, advokát zapísaný v SAK pod registračným č. 1059, so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 42 132 924, e-mail: info@startsro.sk, TEL: 0949 179 171;
  b) Účel spracúvania osobných údajov je uvedený ods. 6. tohto článku OP;
  c) Právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v ods. 4. a 5. tohto článku OP;
  d) Zoznam osobných údajov je uvedený v ods. 3. a 5. tohto článku OP;
  e) Príjemcom osobných údajov môžu byť nasledovné osoby: súdy, okresné úrady, iné orgány verejnej správy, poverený sprostredkovateľ podľa ods. 10 tohto článku OP, právny zástupcovia, osoba vykonávajúca IT servis/podporu a IT development, tretie osoby podľa ods. 11 tohto článku OP a iné fyzické alebo právnické osoby v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb, prostredníctvom ktorých Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb poskytuje svoje Služby;
  f) Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb uchováva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom, Dodávateľom právnych služieb a Objednávateľom a dobu nevyhnutne potrebnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností Dodávateľa a Dodávateľa právnych služieb;
  g) Objednávateľ má právo požadovať od Dodávateľa a Dodávateľa právnych služieb prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov;
  h) Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov;
  i) Poskytnutie osobných údajov uvedených v ods. 3. tohto článku OP Objednávateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby a poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v ods. 5. tohto článku OP je zákonnou požiadavkou.
 1. Informácie o právach dotknutej osoby – Objednávateľa: Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Objednávateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:
  a) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od Dodávateľa a Dodávateľa právnych služieb potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v ods. 7. tohto článku OP.
  b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  c) Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
  i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  ii) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  iii) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
  iv) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  v) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  vi) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
  d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  i) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Dodávateľovi a Dodávateľovi právnych služieb overiť správnosť osobných údajov,
  ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  iii) Dodávateľ alebo Dodávateľ právnych služieb už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  iv) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Dodávateľa a Dodávateľa právnych služieb prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
  e) Na základe čl. 19 GDPR je Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Dodávateľ alebo Dodávateľ právnych služieb oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  f) Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  g) Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Dodávateľa, Dodávateľa právnych služieb alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
  h) Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
  i) Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 1. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
  a) Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Dodávateľ alebo Dodávateľ právnych služieb poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  b) Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa písm. a) tohto odseku tohto článku OP do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
  c) Informácie podľa písm. a) tohto odseku tohto článku OP poskytuje Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb bezodplatne.
  d) Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Dodávateľ alebo Dodávateľ právnych služieb môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 1. Spracovaním osobných údajov Objednávateľa môže Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb poveriť sprostredkovateľa, za účelom poskytovania objednaných Služieb alebo v súvislosti s poskytovanými Službami, plnením záväzkov Dodávateľa alebo Dodávateľa právnych služieb zo Zmluvy o poskytnutí Služby, plnenia zákonných povinností (napr. vedenie účtovníctva) alebo na marketingové účely a to len v nevyhnutnom rozsahu.
 1. Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v ods. 3. a 5. tohto článku OP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné správnym základom uvedenom v ods. 4. a 5. tohto článku OP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Objednávateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Dodávateľovi alebo Dodávateľovi právnych služieb.
 2. Za podmienky, že osobné údaje poskytnuté Objednávateľom sú osobnými údajmi zákazníkov Objednávateľa, v tom prípade Dodávateľ alebo Dodávateľ právnych služieb vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Objednávateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR. Z tohto dôvodu sa Zmluva o poskytnutí Služby medzi Dodávateľom alebo Dodávateľom právnych služieb a Objednávateľom riadi nasledovným:
  a) Objednávateľ súhlasí s tým, aby Dodávateľ alebo Dodávateľ právnych služieb poveril spracovaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, v rozsahu v akom je to nevyhnuté na splnenie účelu poskytnutia osobných údajov a plnenie záväzkov a uplatňovania práv Dodávateľa alebo Dodávateľa právnych služieb podľa tejto Zmluvy o poskytnutí Služby a zákona. V tomto prípade je Dodávateľ resp. Dodávateľ právnych služieb povinný tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Objednávateľovi nesie Dodávateľ alebo Dodávateľ právnych služieb, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
  b) Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
  c) Dodávateľ a Dodávateľ právnych služieb spracúva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom resp. Dodávateľom právnych služieb a Objednávateľom a dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie práv a povinností Dodávateľa alebo Dodávateľa právnych služieb. Dodávateľ resp. Dodávateľ právnych služieb spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Objednávateľ.
  d) Dotknutými osobami sú zákazníci Objednávateľa.
  e) Dodávateľ resp. Dodávateľ právnych služieb je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
  f) Dodávateľ resp. Dodávateľ právnych služieb je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku OP, prípadne písomnými pokynmi Objednávateľa.
  g) Dodávateľ resp. Dodávateľ právnych služieb je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
  h) Dodávateľ resp. Dodávateľ právnych služieb je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi, ak podľa názoru Dodávateľa resp. Dodávateľa právnych služieb akýkoľvek pokyn udelený Objednávateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
  i) Dodávateľ resp. Dodávateľ právnych služieb sa zaväzuje po skončení trvania Zmluvy, na základe rozhodnutia Objednávateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Objednávateľovi, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto OP zmeniť, doplniť alebo nahradiť novými obchodnými podmienkami (ďalej len „zmeny OP“). Zmeny OP Dodávateľ zverejní na Internetovej stránke spolu s určením ich platnosti a účinnosti alebo priamo zaslaním zmenených alebo nových obchodných podmienok Objednávateľovi prostredníctvom emailovej správy. Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou OP, je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi resp. Dodávateľovi právnych služieb, že zmeny OP neprijíma, a to najneskôr do dňa účinnosti zmien.
 2. V prípade, ak Dodávateľ resp. Dodávateľ právnych služieb zaslal Objednávateľovi viacero obchodných podmienok platia tie obchodné podmienky, ktoré boli Objednávateľovi zaslané ako posledné.
 3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť prednostne formou dohody.
 4. Obsah Internetovej stránky je chránený v súlade Autorským zákonom, ku ktorému majetkové práva vykonáva Dodávateľ.
 5. Používateľ Internetovej stránky používaním Internetovej stránky alebo zaslaním elektronickej objednávky z Internetovej stránky (Objednávateľ) vyhlasuje, že sa s týmito OP oboznámil, porozumel ich obsahu a súhlasí s týmito OP v celom rozsahu a bez výhrad.
 6. Vzťahy Objednávateľa a Dodávateľa resp. Dodávateľa právnych služieb sa riadia príslušnou zmluvou, uzatvorenou medzi Objednávateľom a Dodávateľom resp Dodávateľom právnych služieb, obchodnými podmienkami pre príslušný produkt (ak boli Dodávateľom vydané), týmito OP (ak v nich nie je uvedené inak) a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 7. Právne vzťahy medzi Dodávateľom resp. Dodávateľom právnych služieb a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vzťahy medzi Objednávateľom a Dodávateľom, ktoré nie sú upravené týmito OP, sú upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov príp. zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácií v znení neskorších predpisov.
 8. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99, Bratislava 27, resp. Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, pre službu „zápis do registra partnerov verejného sektora“ Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava.
 9. Kontaktné údaje Dodávateľa: srovba s.r.o. so sídlom Landererova 6, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52393119, Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 137975/B. Dodávateľa právnych služieb: JUDr. Peter Slovík, advokát zapísaný v SAK pod registračným č. 1059, so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 42 132 924, e-mail: info@startsro.sk, TEL: 0949 179 171.
 10. Tieto OP nadobudli platnosť a účinnosť dňa 15.08.2019.
 11. Tieto OP sú 1. aktualizovaným znením. Toto aktualizované znenie OP nadobúda platnosť a účinnosť 05.02.2020.