Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Povolenie na predaj alkoholu do 24 hodín za 199€ bez ďalších poplatkov online

Na predaj alkoholu je potrebné získať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu

Využite naše služby a vyriešte všetko online. Žiadosť o vydanie povolenia podáme do 24 hodín

Čo je to povolenie na predaj alkoholu ?

Presnejšie sa jedná o povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu

 • Aby ste mohli predávať alkohol je potrebné získať povolenie na predaj alkoholu, konkrétne ide o povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu. Týmto pojmom označuje toto povolenie zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorý upravuje aj postup k jeho získaniu.
 • Povolenie potrebuje každý kto predáva alkoholické nápoje, bez ohľadu na to, či sa jedná o pravidelný alebo príležitostný (ambulantný predaj) a bez ohľadu na typ predávaného alkoholu (víno/tvrdý alkohol).
 • Ak by ste predávali alkohol bez povolenia, hrozí vám pokuta až do výšky 3 319 €.
 • Zabezpečíme vám vydanie tohto povolenia, vypracujeme všetky potrebné dokumenty, uhradíme poplatky a podáme žiadosť o vydanie na príslušnom colnom úrade.

Čo k tomu od vás potrebujeme ?

Postačujú odfotené dokumenty, ktoré vám pošleme na podpis emailom

 • Od vás potrebujeme len identifikačné údaje právnickej osoby a osobné údaje jej konateľa/ov. Ak je žiadateľom živnostník, tak len jeho osobné údaje.
 • Následne vypracujeme všetky potrebné dokumenty k podaniu žiadosti (splnomocnenie, zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb, čestné vyhlásenia, zoznam dodávateľov) tie nám zašlete naskenované, prípadne odfotené emailom (podpisy nemusia byť overené).

Takže vy len vyplníte formulár s vašimi osobnými údajmi nevyhnutnými k podaniu žiadosti a podpíšete nami vypracované dokumenty, ktoré je k žiadosti potrebné priložiť. Všetko tak zvládnete bez nutnosti niekam chodiť a my povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu vybavíme za vás.

Prečo si povolenie na predaj alkoholu zabezpečiť ?

Okrem splnenia zákonnej povinnosti predídete aj pokutám

 • Je to vaša zákonná povinnosť
 • Ak by ste predávali alkohol bez tohto povolenia môže vám byť uložená pokuta až do výšky 3319 €

Ďalšie pokuty upravuje zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Je cena za vybavenie povolenia konečná a čo všetko obsahuje ?

V cene sú zarátané všetky poplatky spojené s vydaním povolenia

V cene tejto služby pre vás zabezpečíme:

 • vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu
 • vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k žiadosti a podanie žiadosti o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu na príslušný colný úrad
 • správne poplatky za vydanie potvrdení, ktoré je potrebné k žiadosti priložiť sú už zarátané v cene
 • cena je teda konečná a nemôže sa nijakým spôsobom navýšiť

Čo je to povolenie na distribúciu alkoholu ?

Presnejšie sa jedná o oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu

 • Aby ste mohli distribuovať alkohol je potrebné získať povolenie na distribúciu alkoholu, konkrétne ide o oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu. Týmto pojmom označuje toto povolenie zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorý upravuje aj postup k jeho získaniu.
 • Povolenie potrebuje každý kto distribuuje alkoholické nápoje iným subjektom, ktoré ich následne predávajú.
 • Ak by ste distribuovali alkohol bez povolenia, hrozí vám pokuta až do výšky 3 319 €.
 • Zabezpečíme vám vydanie tohto povolenia, vypracujeme všetky potrebné dokumenty, uhradíme poplatky a podáme žiadosť o vydanie na príslušnom colnom úrade.

Aké podmienky musí žiadateľ o povolenie na distribúciu spĺňať ?

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov definuje niekoľko podmienok

Žiadateľ o povolenie na distribúciu alkoholu musí spĺňať tieto podmienky:

 • skladovacia plocha všetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2
 • má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur, ak takýto obrat nemá musí mať splatené vklady do základného imania vo výške minimálne 100 000 eur
 • má viac ako 10 zamestnancov v pracovnom pomere (môžu byť aj na skrátený úväzok, avšak nie na dohodu)
 • nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté oprávnenie na distribúciu (to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je so žiadateľom personálne prepojená alebo majetkovo prepojená)
 • nebol na neho právoplatne vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii a nebola mu povolená reštrukturalizácia

Čo k tomu od vás potrebujeme ?

Postačujú odfotené dokumenty, ktoré vám pošleme na podpis emailom

 • Od vás potrebujeme len sken, prípadne odfotený výpis z registra trestov fyzickej osoby. Ak sa jedná o právnickú osobu, tak výpis z registra trestov tejto právnickej osoby a jej konateľa.
 • Následne vypracujeme všetky potrebné dokumenty k podaniu žiadosti (splnomocnenie, zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb, čestné vyhlásenia) tie nám zašlete naskenované, prípadne odfotené emailom (podpisy nemusia byť overené).

Takže ak spĺňate vyššie uvedené podmienky vy len vyplníte formulár s vašimi osobnými údajmi nevyhnutnými k podaniu žiadosti a podpíšete nami vypracované dokumenty, ktoré je k žiadosti potrebné priložiť.

Koľko trvá vydanie povolenia na distribúciu alkoholu ?

S nami je žiadosť odoslaná už za 24 hodín

 • Žiadosť o vydanie oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu odosielame na príslušný colný úrad najneskôr do 24 hodín od momentu, keď nám zašlete sken alebo foto podpísaných dokumentov.
 • Následne má colný úrad podľa zákona 30 dní na jeho vydanie. V praxi máme skúsenosť, že vydanie trvá kratšie, približne 2-3 týždne v závislosti od kraja, v ktorom máte sídlo. Vydaniu predchádza miestne zisťovanie v sídle a v skladových priestoroch žiadateľa. Po vydaní povolenia vás okamžite informujeme.