Entries by Peter

Kam nahlásiť zmenu čísla občianskeho preukazu

V súvislosti s koncom platnosti certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis k 31.12.2022 boli v poslednom období mnohí konatelia s.r.o. a ďalší štatutári „prinútení“ k výmene ich občianskeho preukazu (ak mali občiansky preukaz vydaný pred 20. júnom 2021). Ak k tejto výmene nepristúpili, znamená to pre nich, že od 01.01.2023 nemôžu používať elektronický podpis potrebný k väčšine komunikácie so štátom a jeho orgánmi. Vzhľadom na […]

Kto sa musí zapísať do registra partnerov verejného sektora

Otázka kto sa musí zapísať do RPVS, prípadne na koho sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora je v našej kancelárii takmer na dennom poriadku. Práve to nás viedlo k tomu, aby sme vám o tom napísali tento aspoň trochu prehľadný článok. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a […]

Predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov

ÚVO vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorý nahrádza po dobu tri roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis v tomto zozname je taktiež podmienkou k účasti v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním hospodársky subjekt získava status kvalifikovaného dodávateľa.  Ako sme uviedli vyššie, platnosť tohto zápisu bez akýchkoľvek ďalších poplatkov alebo povinností je […]

Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov

ÚVO vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorý nahrádza po dobu 3 roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis v tomto zozname je taktiež podmienkou k účasti v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním hospodársky subjekt získava status kvalifikovaného dodávateľa. Čo obsahuje zoznam hospodárskych subjektov ? (i) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu; (ii) […]

Kto nie je partner verejného sektora

Otázka kto nemá povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, prípadne na koho sa nevzťahuje povinnosť zápisu do RPVS je v našej kancelárii pomerne častá. Práve preto sme sa rozhodli zosumarizovať tieto výnimky v tomto článku. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších […]

Kto je to hospodársky subjekt ?

Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorý nahrádza po dobu troch rokov povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Tento zápis je rovnako podmienkou k účasti v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním hospodársky subjekt získava status kvalifikovaného dodávateľa.  Kto je to hospodársky subjekt ? Napriek tomu, že zoznam hospodárskych subjektov […]

Prečo sa zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov ?

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nahrádza po dobu troch rokov povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejných obstarávaniach. Tento zápis je rovnako podmienkou k obchodovaniu na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním získavate status kvalifikovaného dodávateľa. V týchto dvoch vetách sú výborne zhrnuté tri najhlavnejšie dôvody prečo sa do zoznamu hospodárskych subjektov zapísať, ale nie každý musí […]

Kto je to prokurista ?

Prokurista je splnomocnenec spoločnosti na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne za iných okolností vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe (jednej alebo viacerým). Ak nie je v udelení prokúry výslovne uvedené inak, prokurista nemôže scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.   Veľmi zjednodušene a neprávnicky povedané […]

Povinnosť vypracovať úplné znenie spoločenskej zmluvy a jej uloženie do zbierky listín obchodného registra

Čo je to úplné znenie spoločenskej zmluvy ? Spoločenská zmluva je základným a najdôležitejším dokumentom pri založení spoločnosti a rovnako aj počas celej doby jej existencie. Upravuje spoločnosť ako takú a základné princípy jej fungovania, právomoci konateľa, valného zhromaždenia a i. V prípade ak je zakladateľom jediný spoločník, túto zmluvu nahrádza zakladateľská listina, na ktorú sa však vzťahujú rovnaké ustanovenia […]

Zmena konečného užívateľa výhod v obchodnom registri

Mnohí konatelia s.r.o. nemajú dostatočnú vedomosť o tom, že zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra v lehote do 31.12.2019 nebol len jedno rázovou záležitosťou, ale stal sa novou povinnosťou, ktorú si treba splniť aj pri každej jeho zmene. Kto je to konečný užívateľ výhod ? Zákon o obchodnom registri odkazuje pri jeho definícii na zákon […]