Entries by

Ako získať povolenie a licenciu na nákladnú dopravu v roku 2023

Podnikanie v nákladnej doprave je pomerne častým druhom podnikania, či už sa jedná o hlavnú podnikateľskú činnosť alebo si naopak, vaša primárna podnikateľská činnosť vyžaduje k úspešnej a efektívnej realizácii aj nákladnú dopravu. V zmysle slovenskej aj európskej legislatívy je na podnikanie v nákladnej doprave potrebné osobitné povolenie. Dlho pretrvávala situácia, keď bolo povolenie na nákladnú dopravu potrebné len pri nákladnej doprave nad 3,5 […]

Zmeny v s.r.o. v roku 2023

Zmeny v s.r.o. sú komplexný a zložitý proces, ktorému sa máloktorá aktívna spoločnosť s ručením obmedzeným počas svojej existencie vyhne. V posledných rokoch však na tento proces malo vplyv niekoľko noviel právnych predpisov, ktoré uskutočňovanie zmien v s.r.o. viac alebo menej významne ovplyvnili. Za stále najzásadnejšiu považujeme novelu obchodného zákonníka účinnú od 01.10.2020, ktorá stanovila, že podávanie návrhov na zápis zmien v s.r.o. je možné výlučne v elektronickej forme. Týmto […]

Ako sa stať dobrovoľným platcom DPH ?

Každý podnikateľ s miestom podnikania na Slovensku má povinnosť podať žiadosť o registráciu na platiteľa DPH, ak za dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahne obrat 49 790 €. Následne daňový úrad vydá osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a týmto dňom sa táto osoba stáva platiteľom DPH. Ak daný obrat nedosahujete, máte právo dobrovoľne požiadať o registráciu na platiteľa […]

Ako sa uchádzať o verejné zákazky ?

To ako sa uchádzať o verejné zákazky a čo všetko je k tomu potrebné s istotou trápi nejedného podnikateľa. Verejné zákazky môžu poskytnúť vášmu podnikaniu stabilného obchodného partnera (vo forme štátu resp. samosprávy), u ktorého sa na rozdiel od súkromnej sféry nemusíte obávať toho, či vám uhradí svoje záväzky. Túto spoľahlivosť spolu s nespočetným množstvom súťaží považujeme najmä v časoch nižšej ekonomickej […]

Kam nahlásiť zmenu čísla občianskeho preukazu

V súvislosti s koncom platnosti certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis k 31.12.2022 boli v poslednom období mnohí konatelia s.r.o. a ďalší štatutári „prinútení“ k výmene ich občianskeho preukazu (ak mali občiansky preukaz vydaný pred 20. júnom 2021). Ak k tejto výmene nepristúpili, znamená to pre nich, že od 01.01.2023 nemôžu používať elektronický podpis potrebný k väčšine komunikácie so štátom a jeho orgánmi. Vzhľadom na […]

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov kompletný postup 2023

1) Čo je to zoznam hospodárskych subjektov ?  Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nahrádza po dobu 3 roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je rovnako podmienkou k obchodovaniu na elektronickom trhovisku (EKS) a vykonaním tohto zápisu získavate status kvalifikovaného dodávateľa. Ako sme uviedli vyššie platnosť zápisu je 3 […]

Zmena obchodného mena s.r.o. v roku 2023

Zmena názvu s.r.o., je jedným z najvýznamnejších momentov počas fungovania každej spoločnosti. Aj taký zdanlivý detail, ako názov vašej s.r.o. môže pomôcť vášmu podnikaniu a maximalizovať váš zisk. Práve preto je pri zmene obchodného mena s.r.o. najdôležitejší prvý krok – tým je výber toho správneho mena pre vašu spoločnosť. Názov by nemal byť identický alebo […]

Ako vybaviť prílohy potrebné k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov v roku 2023

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie môže byť užitočnou pomôckou pre mnohých podnikateľov, ktorí majú záujem uchádzať sa o verejné zákazky, resp. je dokonca podmienkou pre účasť v súťažiach na elektronickom trhovisku (EKS).  K návrhu na zápis spoločnosti, resp. podnikateľa je však potrebné doložiť niekoľko príloh, avšak ich počet sa radikálne znížil od prijatia […]

Kto sa musí zapísať do registra partnerov verejného sektora

Otázka kto sa musí zapísať do RPVS, prípadne na koho sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora je v našej kancelárii takmer na dennom poriadku. Práve to nás viedlo k tomu, aby sme vám o tom napísali tento aspoň trochu prehľadný článok. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a […]

Predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov

ÚVO vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorý nahrádza po dobu tri roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis v tomto zozname je taktiež podmienkou k účasti v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním hospodársky subjekt získava status kvalifikovaného dodávateľa.  Ako sme uviedli vyššie, platnosť tohto zápisu bez akýchkoľvek ďalších poplatkov alebo povinností je […]