Cestná nákladná doprava – rozdiel medzi povolením a licenciou spoločenstva (eurolicenciou)

Cestná nákladná doprava je populárny druhom podnikania, čo na jednej strane znamená, že je po nej neustále zvyšujúci sa dopyt, no na strane druhej je v tomto segmente aj stále rastúca konkurencia. Pre podnikanie v nákladnej doprave je však najprv potrebné splniť všetky zákonom stanovené podmienky, aby ste z právneho hľadiska mohli legálne vykonávať túto činnosť. To je dôležité nielen pre váš vnútorný pokoj a vedomosť, že máte všetky dokumenty (povolenia a licencie) v poriadku, ale aj pre to, aby ste sa vyhli vysokým pokutám a prípadne aj trestnému stíhaniu!

Pre vykonávanie cestnej nákladnej dopravy je potrebné mať udelené „povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy“. Týmto termínom označuje povolenie na nákladnú dopravu zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Pre jeho vydanie je potrebné splniť viacero podmienok, najmä mať: a) osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy, b) parkovaciu plochu aspoň 60 m2 na každé vozidlo, c) vypracovaný prepravný poriadok, d) aspoň 1 nákladné vozidlo (alebo dodávku s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou nad 2,5 tony). Plus je samozrejme potrebné doložiť všetky potrebné prílohy, ktoré vyžaduje tento zákonvyhláška č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, čo sme detailne rozobrali v našom druhom článku.

Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy však platí len na vnútroštátnu nákladnú dopravu (teda na nákladnú dopravu v rámci Slovenskej republiky). Pre vykonávanie nákladnej dopravy v zahraničí (medzinárodnej nákladnej dopravy), nestačí mať vydané toto povolenie, ale potrebujete licenciu spoločenstva (niekedy označovanú aj ako eurolicenciu) na vykonávanie medzinárodnej nákladnej dopravy.

V praxi sa najčastejšie žiadosť o vydanie licencie spoločenstva (eurolicencie) podáva naraz so žiadosťou o vydanie povolenia na nákladnú dopravu. V niektorých krajoch to však umožnené nie je a podanie žiadosti o vydanie licencie spoločenstva, je možné až po vydaní povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (čo je podľa zákona správny postup, keďže licencia spoločenstva môže byť vydaná len podnikateľovi, ktorý už disponuje povolením na nákladnú dopravu), avšak vydanie potom trvá pochopiteľne o niečo dlhšie.

Dobrou správou však je, že zákon o cestnej doprave nestanovuje žiadne ďalšie špeciálne požiadavky pre vydanie licencie spoločenstva (eurolicencie), čo znamená, že každý kto splní podmienky pre vydanie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, môže získať aj licenciu spoločenstva (eurolicenciu) na medzinárodnú nákladnú dopravu (bez vydania povolenia na nákladnú dopravu však licenciu nemožno vydať). Zjednodušene to znamená, že vydanie licencie na medzinárodnú dopravu je už (na rozdiel od vydania povolenia na nákladnú dopravu) len „formalitou“.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na jednu z posledných noviel zákona o cestnej doprave. Od roku 2022 totiž platí, že v prípade medzinárodnej (zahraničnej) nákladnej dopravy, musia všetky tieto podmienky spĺňať aj dopravcovia, ktorí na prepravu tovaru využívajú len dodávky do 3,5 tony. Teda aj v prípade ak vykonávate nákladnú dopravu v zahraničí dodávkou s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou nad 2,5 tony (čo je drvivá väčšina najbežnejších skriňových dodávok), musíte mať vydané povolenie na nákladnú dopravu aj licenciu spoločenstva na medzinárodnú nákladnú dopravu a splniť všetky vyššie spomínané podmienky. Od dopravcov máme informácie, že najmä v susedných štátoch sú tieto licencie prísne kontrolované a v prípade ich absencie sú udeľované niekoľko tisíc eurové pokuty!

Dúfame, že vám tento článok pomohol objasniť hlavné rozdiely medzi týmito 2 druhmi povolení. V prípade ak máte záujem o vydanie povolenia na nákladnú dopravu s licenciou spoločenstva na medzinárodnú nákladnú dopravu alebo vám stačí len povolenie na vnútroštátnu nákladnú dopravu (vrátane zabezpečenia všetkých potrebných príloh a vypracovania prepravného poriadku) s podaním už do 24 hodín, využite našu službu cestná nákladná doprava.