Ako získať povolenie a licenciu na nákladnú dopravu v roku 2024

Podnikanie v nákladnej doprave je pomerne častým druhom podnikania, či už sa jedná o hlavnú podnikateľskú činnosť alebo si naopak, vaša primárna podnikateľská činnosť vyžaduje k úspešnej a efektívnej realizácii aj nákladnú dopravu. V zmysle slovenskej aj európskej legislatívy je na podnikanie v nákladnej doprave potrebné osobitné povolenie. Dlho pretrvávala situácia, keď bolo povolenie na nákladnú dopravu potrebné len pri nákladnej doprave nad 3,5 tony. Od roku 2022 sa však situácia zmenila a povolenie resp. licencia na nákladnú dopravu je potrebná aj pri medzinárodnej nákladnej doprave nad 2,5 tony, vykonávanej najčastejšie napríklad dodávkami (pričom sa sleduje najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť uvedená vo veľkom technickom preukaze). Ak plánujete vykonávať len vnútroštátnu nákladnú dopravu nad 2,5 tony, tak povolenie resp. licenciu nepotrebujete, avšak akonáhle by táto doprava prebiehala v zahraničí je povolenie (niekedy označované aj ako eurolicencia) potrebné. Máme informácie o tom, že vo viacerých štátoch vrátane Českej republiky a Maďarska povolenia (eurolicencie) kontrolujú a udeľujú pokuty v tisíckach eur už pri prvom porušení tejto povinnosti. 

Vydanie povolenia na nákladnú dopravu a licencie na medzinárodnú nákladnú dopravu upravuje zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Ide o značne komplexný (a komplikovaný) proces, keďže k vydaniu je potrebné spĺňať niekoľko podmienok a pripraviť si k žiadosti v priemere približne 14 príloh (v závislosti od konkrétneho prípadu). Povolenie aj licenciu vydávajú okresné úrady v sídle kraja(bývalé krajské úrady), čo znamená, že o vydanie povolenia a licencie na nákladnú dopravu je možné žiadať len okresný úrad v sídle kraja vašej s.r.o. alebo živnosti. 

Medzi náležitosti, ktoré je potrebné spĺňať patria: 

(1) Aspoň jedno nákladné vozidlo resp. dodávka (vo vlastníctve na lízing alebo v prenájme); 

(2) Bezúhonnosť vedúceho dopravy a vek aspoň 21 rokov (toto platí aj pre konateľa ak o povolenie žiada s.r.o.); 

(3) Finančná spoľahlivosť vo výške aspoň 9 000 € pri prvom vozidle (za každé ďalšie vozidlo sa zvyšuje o 5 000 €), ktorá sa preukazuje výškou základného imania v prípade s.r.o. mladších ako 15 mesiacov. V prípade živností a s.r.o. starších ako 15 mesiacov účtovnou závierkou (ak túto podmienku nespĺňate alebo neviete splniť, je ju možné splniť uzatvorením príslušného poistenia); 

(4) Plocha o rozlohe aspoň 60m2 na každé vozidlo ako miesto parkovania vozidiel (označená na liste vlastníctva ako dvor, parkovisko alebo zastavaná plocha a nádvorie), takúto plochu má napríklad v podstate každý rodinný dom; 

(5) Predloženie prepravného poriadku, ktorým sa bude riadiť vaša nákladná doprava; 

(6) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy, ktorým môže byť buď priamo konateľ s.r.o. alebo živnostník, ktorý o vydanie povolenia žiada. Alebo tretia osoba, ktorá musí byť zamestnaná v pracovnom pomere u žiadateľa aspoň na ¼ úväzok.

Medzi povinné prílohy žiadosti o vydanie povolenia na nákladnú dopravu a licencie na medzinárodnú nákladnú dopravu patria:

(1) Doklad preukazujúci finančnú spôsobilosť žiadateľa;

(2) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy;

(3) Doklad preukazujúci vzťah podniku s vedúcim dopravy (ak je vedúci dopravy odlišná osoba ako samotný žiadateľ alebo konateľ);

(4) Výpis z registra trestov žiadateľa, vedúceho dopravy a konateľa (ak o vydanie žiada s.r.o.);

(5) Doklad preukazujúci, že žiadateľ má k dispozícii plochu o rozlohe aspoň 60m2 na každé vozidlo ako miesto parkovania vozidiel;

(6) Kópia veľkého technického preukazu vozidla / vozidiel, na ktoré má byť povolenie resp. licencia udelená;

(7) Prepravný poriadok, ktorým sa bude riadiť vaša nákladná doprava spĺňajúci zákonné náležitosti.

Medzi prílohy, ktoré síce podľa zákona nie sú označené ako povinné, môžu sa však (v závislosti od konkrétnej situácie) stať nevyhnutnými k vydaniu povolenia na nákladnú dopravu alebo licencie na medzinárodnú nákladnú dopravu patria:

(1) Lízingová zmluva alebo nájomná zmluva, ak je vozidlo na ktoré má byť povolenie resp. licencia udelená na lízing alebo v prenájme;

(2) Menovací dekrét vedúceho dopravy (ak je vedúci dopravy odlišná osoba ako samotný žiadateľ alebo konateľ);

(3) Nájomná zmluva k ploche na parkovanie, ak plocha nie je vo vlastníctve žiadateľa;

(4) Registračný list vedúceho dopravy zo sociálnej poisťovne ak je vedúci dopravy odlišná osoba ako samotný žiadateľ alebo konateľ.

Netreba zabudnúť na správne vyplnenú žiadosť o vydanie povolenia na nákladnú dopravu a správne vyplnenú žiadosť o vydanie licencie na nákladnú dopravu, nakoľko z praxe vieme, že v prípade ak je žiadosť vyplnená nesprávne, tak sa celý proces vydania povolenia alebo licencie predĺži o niekoľko týždňov, v niektorých prípadoch aj o mesiac.

Ak máte záujem o to, aby sme za vás podali žiadosť, ktorá bude zaručene správna, pripravili všetky potrebné prílohy vrátane prepravného poriadku a poradili vám so všetkými vašimi otázkami týkajúcimi sa vykonávania vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej dopravy, objednajte si povolenie na nákladnú dopravu na našom webe.

Vy len podpíšete vypracované dokumenty a vyplníte formulár s vašimi osobnými údajmi nevyhnutnými k podaniu žiadosti. Všetko tak zvládnete bez nutnosti niekam chodiť a my povolenie na výkon nákladnej dopravy (aj licenciu na medzinárodnú nákladnú dopravu) vybavíme za vás.