zoznam-volnych-zivnosti-v-roku-2024

Zoznam voľných živností v roku 2024

Zoznam voľných živností vydáva Ministerstvo vnútra takmer každý rok na svojej webovej stránke. Voľná živnosť je druh predmetu činnosti, ktorý môžete vykonávať bez preukazovania splnenia akýchkoľvek ďalších podmienok (ako napr. vzdelanie, prax a podobne). Pre rok 2024 obsahuje zoznam voľných živností 73 voľných živností, pod ktoré spadá drvivá väčšina oblastí v ktorých je možné v SR podnikať. Podľa zákona je síce možné, aby bola voľná živnosť aj v odlišnom znení od tohto zoznamu, avšak v praxi živnostenské úrady (najmä v posledných rokoch) nechcú vydávať osvedčenia k týmto odlišne znejúcim predmetom činnosti.

V prípade ak máte záujem o založenie s.r.o., založenie živnosti alebo rozšírenie predmetu činnosti, neváhajte a využite naše služby!

Č.Názov voľnej živnosti
1.Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo
2.Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
3.Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
4.Výroba krmív a kŕmnych zmesí
5.Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov
6.Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov
7.Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy
8.Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
9.Výroba koksu a rafinovaných produktov
10.Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
11.Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
12.Výroba výrobkov z gumy a plastov
13.Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
14.Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov
15.Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
16.Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
17.Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
18.Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
19.Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia
20.Výroba zdravotníckych pomôcok
21.Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
22.Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
23.Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
24.Prípravné práce k realizácii stavby
25.Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
26.Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
27.Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
28.Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
29.Záložne
30.Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
31.Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
32.Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
33.Prevádzka malých plavidiel
34.Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
35.Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
36.Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
37.Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
38.Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
39.Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
40.Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
41.Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
42.Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
43.Verejné obstarávanie
44.Vedenie účtovníctva
45.Finančný lízing
46.Faktoring a forfaiting
47.Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
48.Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
49.Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
50.Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
51.Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
52.Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
53.Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
54.Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
55.Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
56.Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
57.Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
58.Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
59.Čistiace a upratovacie služby
60.Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
61.Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
62.Mimoškolská vzdelávacia činnosť
63.Prevádzkovanie jaslí
64.Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
65.Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
66.Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
67.Poskytovanie sociálnych služieb
68.Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
69.Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
70.Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
71.Služby súvisiace so skrášľovaním tela
72.Poskytovanie služieb osobného charakteru
73.Pravidelná kontrola detského ihriska

Dúfame, že sme vám pomohli pri rozširovaní predmetu činnosti vašej firmy, jej zakladaní alebo zakladaní živnosti. V prípade ak potrebujete so zoznamom voľných živností poradiť alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného, neváhajte a využite naše služby pre založenie s.r.o., živnosti alebo rozšírenie predmetu podnikania s.r.o.