Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov kompletný postup 2024

1) Čo je to zoznam hospodárskych subjektov ? 

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nahrádza po dobu 3 roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je rovnako podmienkou k obchodovaniu na elektronickom trhovisku (EKS) a vykonaním tohto zápisu získavate status kvalifikovaného dodávateľa. Ako sme uviedli vyššie platnosť zápisu je 3 roky, takže počas tejto doby sa o nič nemusíte starať a môžete využívať všetky spomenuté výhody bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Viac o tom čo je to zoznam hospodárskych subjektov sa dočítate v tomto článku.

 2) Kde nájdem zoznam hospodárskych subjektov ?

Zoznam hospodárskych subjektov je vedený online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Zoznam hospodárskych subjektov nájdete TU.

Nad rámec informácii k zoznamu hospodárskych subjektov uvádzame, že zápis v zozname hospodárskych subjektov nemá nič spoločné a nijako nenahrádza povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Tieto registre sú odlišné, nie sú medzi sebou žiadnym spôsobom prepojené ani od seba závislé.

V prípade ak potrebujete vykonať zápis do RPVS budeme radi ak využijete služby našej renomovanej advokátskej kancelárie, ktorá Vám zabezpečí zápis za skvelú cenu už do 12 hodín od odoslania objednávky.

3) Čo obsahuje zoznam hospodárskych subjektov ?

(i) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu;

(ii) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu;

(iii) predmet činnosti;

(iv) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené;

(v) registračné číslo;

(vi) zoznam dokladov, ktoré sa prikladali k žiadosti o zápis;

(vii) zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.  

4) Aké potvrdenia sú potrebné k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov ?

K návrhu na zápis spoločnosti, resp. podnikateľa je však potrebné doložiť niekoľko potvrdení, avšak ich počet sa radikálne znížil od prijatia novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „antibyrokratický zákon“). Od účinnosti spomenutej novely, teda od 01.12.2019 vo všeobecnosti platí, že k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov stačí doložiť okrem údajov zapisovanej spoločnosti alebo podnikateľa tieto dokumenty:

(i) Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov všetkých štatutárov spoločnosti, členov dozorného orgánu a prokuristov resp. v prípade neposkytnutia údajov alebo ak fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky výpisy z registra trestov týchto osôb, nie staršie ako tri mesiace;

(ii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že nebol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

(iii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii;

(iv) Čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

(v) Doklad o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Údaje podľa prvého vyššie uvedeného bodu sa podávajú na tomto tlačive zverejnenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Pre úplnosť uvádzame, že číslo pasu v tomto dokumente občania SR vypĺňať nemusia.

Druhé spomenuté potvrdenie o tom, že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii vydáva príslušný okresný súd v sídle kraja podľa sídla hospodárskeho subjektu. Teda napríklad pre SZČO alebo s.r.o. so sídlom v Senci bude príslušný Okresný súd Bratislava I. K žiadosti o vydanie tohto potvrdenia je potrebné priložiť doklad o úhrade súdneho poplatku (kolok) spojeného s vydaním takéhoto potvrdenia vo výške 2,5 €. Vydanie tohto potvrdenia trvá v závislosti od príslušného súdu od 1 do cca 7 pracovných dní.

O vyžiadaní potvrdenia príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii platí presne to isté, čo o spomenutom potvrdení o tom, že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii. Pre úplnosť len dodávame, že toto potvrdenie k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov neprikladá podnikateľ (SZČO), nakoľko pri ňom likvidácia možná nie je a súdny poplatok za vydanie tohto potvrdenia je vo výške 3 €. Vydanie tohto potvrdenia trvá v závislosti od príslušného súdu od 1 do cca 7 pracovných dní.

Presný postup ako si vyžiadať potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii a potvrdenie, že spoločnosť nie je v likvidácii sme popísali v článku ako vybaviť prílohy potrebné k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.

Štvrtou prílohou je čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom hospodársky subjekt vyhlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podpisuje štatutár (konateľ) spoločnosti, prípadne samotná SZČO. Overenie podpisu sa na tomto čestnom vyhlásení nevyžaduje.

Doklad o úhrade správneho poplatku je poslednou prílohou návrhu na zápis za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.  Mal by byť rovnako podpísaný elektronickým podpisom konateľa zapisovanej spoločnosti. Najjednoduchší spôsob jeho úhrady je prostredníctvom služby eKolok Slovenskej pošty, a.s. Pri listinnom podaní je výška tohto poplatku 100 €, pri elektronickom 50 €.

5) Ako podať návrh na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov elektronicky a koľko trvá vykonanie zápisu ?

Návrh na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v elektronickej forme sa podáva prostredníctvom webovej stránky Úradu pre verejné obstarávanie. Na jeho podanie je potrebné mať aktivovanú elektronickú schránku a kvalifikovaný elektronický podpis. Po vyplnení formuláru na uvedenej webovej stránke je ho potrebné podpísať elektronickým podpisom rovnako ako aj každú z príloh, ktorá sa k návrhu prikladá okrem tých, ktoré sú už podpísané elektronickým podpisom inštitúcie, ktorá ich vydala (napr. súd). Pred podaním návrhu odporúčame prečítať si ešte zoznam najčastejších nedostatkov žiadostí o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Úrad pre verejné obstarávanie má podľa zákona o verejnom obstarávaní po odoslaní kompletného návrhu so všetkými prílohami 15 dní na vykonanie zápisu.

Ako sme uviedli vyššie platnosť zápisu je 3 roky, takže počas tejto doby sa o nič nemusíte starať a môžete využívať všetky spomenuté výhody zápisu v zozname hospodárskych subjektov bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Ako ste si mohli prečítať, aj napriek tomu, že zápis do ZHS je v súčasnosti značne jednoduchší ako v minulosti spája so sebou stále pomerne dosť komplikácii. Dúfame, že vám tento článok aspoň trochu objasnil postup zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. V prípade ak sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov a nemôžete si dovoliť tráviť čas vybavovaním potvrdení alebo zápis do ZHS potrebujete vybaviť čo najskôr využite našu službu zápisu do zoznam hospodárskych subjektov.