najčastejšie chyby pri zápise do zoznamu hospodárskych subjektov

Najčastejšie chyby pri zápise do zoznamu hospodárskych subjektov

Samotný Úrad pre verejné obstarávanie ako orgán, ktorý vedie zoznam hospodárskych subjektov na svojej stránke zverejnil dokument s názvom – Najčastejšie nedostatky žiadostí o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Vzhľadom na to, že samotní pracovníci Úradu pre verejné obstarávanie zápisy do zoznamu hospodárskych subjektov aj priamo vykonávajú jedná sa naozaj o príručku z praxe.

My sme sa pre vás rozhodli tieto najčastejšie chyby zhrnúť:

A) Najčastejšie nedostatky samotných žiadostí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov:

(i) obchodné meno a sídlo hospodárskeho subjektu nie je totožné s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra, resp. vo výpise zo živnostenského registra;

(ii) predmety podnikania nie sú totožné s činnosťami uvedenými – pri právnickej osobe vo výpise z obchodného registra / pri fyzickej osobe vo výpise zo živnostenského registra;

(iii) chybne uvedené IČO hospodárskeho subjektu nie je totožné s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra, resp. vo výpise zo živnostenského registra;

(iv) chýba meno a priezvisko, podpis člena/ov štatutárneho orgánu hospodárskeho subjektu a odtlačok úradnej pečiatky, meno býva vypísané nečitateľne.

B) Najčastejšie nedostatky potvrdení (dokladov) z príslušných inštitúcií:

(i) predložené potvrdenia nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov;

(ii) výpis/y z registra trestov člena/ov štatutárneho orgánu, člena/ov dozorného orgánu, prokuristu a hospodárskeho subjektu, nemôžu byť staršie ako tri mesiace;

(iii) pri zápise fyzických osôb – podnikajúcich na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov – chýba doklad Štatistického úradu Slovenskej republiky o pridelení identifikačného čísla organizácie/podnikateľa (IČO);

(iv) potvrdenia neobsahujú, alebo je v nich zle uvedené:

– obchodné meno a sídlo hospodárskeho subjektu (musí byť totožné s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra, resp. vo výpise zo živnostenského registra),

– identifikačné číslo organizácie (IČO),

– dátum vydania potvrdenia,

– chýba pečiatka, alebo podpis zástupcu dotknutej inštitúcie, ktorá ho vydáva,

– sú predkladané fotokópie, ktoré nie sú úradne osvedčené.

Ako ste si mohli prečítať, aj napriek tomu, že zápis do ZHS je v súčasnosti výrazne jednoduchší ako v minulosti spája so sebou stále pomerne dosť komplikácii. V prípade ak sa vyššie uvedeným, ale aj ďalším nedostatkom chcete s istotou vyhnúť, budeme radi ak využijete našu službu zápisu do zoznam hospodárskych subjektov.