Najčastejšie chyby pri zápise do zoznamu hospodárskych subjektov

Samotný Úrad pre verejné obstarávanie ako orgán, ktorý vedie zoznam hospodárskych subjektov na svojej stránke zverejnil dokument s názvom – Najčastejšie nedostatky žiadostí o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Vzhľadom na to, že samotní pracovníci Úradu pre verejné obstarávanie zápisy do zoznamu hospodárskych subjektov aj priamo vykonávajú jedná sa naozaj o príručku z praxe.

My sme sa pre vás rozhodli tieto najčastejšie chyby zhrnúť:

A) Najčastejšie nedostatky samotných žiadostí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov:

(i) obchodné meno a sídlo hospodárskeho subjektu nie je totožné s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra, resp. vo výpise zo živnostenského registra;

(ii) predmety podnikania nie sú totožné s činnosťami uvedenými – pri právnickej osobe vo výpise z obchodného registra / pri fyzickej osobe vo výpise zo živnostenského registra;

(iii) chybne uvedené IČO hospodárskeho subjektu nie je totožné s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra, resp. vo výpise zo živnostenského registra;

(iv) chýba meno a priezvisko, podpis člena/ov štatutárneho orgánu hospodárskeho subjektu a odtlačok úradnej pečiatky, meno býva vypísané nečitateľne.

B) Najčastejšie nedostatky potvrdení (dokladov) z príslušných inštitúcií:

(i) predložené potvrdenia nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov;

(ii) výpis/y z registra trestov člena/ov štatutárneho orgánu, člena/ov dozorného orgánu, prokuristu a hospodárskeho subjektu, nemôžu byť staršie ako tri mesiace;

(iii) pri zápise fyzických osôb – podnikajúcich na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov – chýba doklad Štatistického úradu Slovenskej republiky o pridelení identifikačného čísla organizácie/podnikateľa (IČO);

(iv) potvrdenia neobsahujú, alebo je v nich zle uvedené:

– obchodné meno a sídlo hospodárskeho subjektu (musí byť totožné s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra, resp. vo výpise zo živnostenského registra),

– identifikačné číslo organizácie (IČO),

– dátum vydania potvrdenia,

– chýba pečiatka, alebo podpis zástupcu dotknutej inštitúcie, ktorá ho vydáva,

– sú predkladané fotokópie, ktoré nie sú úradne osvedčené.

Ako ste si mohli prečítať, aj napriek tomu, že zápis do ZHS je v súčasnosti výrazne jednoduchší ako v minulosti spája so sebou stále pomerne dosť komplikácii. V prípade ak sa vyššie uvedeným, ale aj ďalším nedostatkom chcete s istotou vyhnúť, budeme radi ak využijete našu službu zápisu do zoznam hospodárskych subjektov.