Ako vybaviť prílohy potrebné k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov v roku 2024

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie môže byť užitočnou pomôckou pre mnohých podnikateľov, ktorí majú záujem uchádzať sa o verejné zákazky, resp. je dokonca podmienkou pre účasť v súťažiach na elektronickom trhovisku (EKS). 

K návrhu na zápis spoločnosti, resp. podnikateľa je však potrebné doložiť niekoľko príloh, avšak ich počet sa radikálne znížil od prijatia novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „antibyrokratický zákon“). Od účinnosti spomenutej novely, teda od 01.12.2019 vo všeobecnosti platí, že k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov stačí doložiť okrem údajov zapisovanej spoločnosti alebo podnikateľa tieto prílohy:

(i) Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov všetkých štatutárov spoločnosti, členov dozorného orgánu a prokuristov resp. v prípade neposkytnutia údajov alebo ak fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky výpisy z registra trestov týchto osôb, nie staršie ako tri mesiace;

(ii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že nebol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

(iii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii;

(iv) Doklad o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Údaje podľa prvého vyššie uvedeného bodu sa podávajú na tlačive zverejnenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Pre úplnosť uvádzame, že číslo pasu v tomto dokumente občania SR vypĺňať nemusia.

Druhé spomenuté potvrdenie o tom, že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii vydáva príslušný okresný súd v sídle kraja podľa sídla hospodárskeho subjektu. Teda napríklad pre SZČO alebo spoločnosť so sídlom v Senci bude príslušný Okresný súd Bratislava I. K žiadosti o vydanie tohto potvrdenia je potrebné priložiť doklad o úhrade súdneho poplatku (kolok) spojeného s vydaním takéhoto potvrdenia vo výške 2,5 €. Vyžiadanie tohto potvrdenia je možné dvoma spôsobmi:

a) Cez elektronickú službu „všeobecná agenda“ príslušného okresného súdu v sídle kraja. V tejto službe toto podanie podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutára / podnikateľa a priložíte sken dokladu o úhrade súdneho poplatku, ktorý by mal byť tiež podpísaný elektronickým podpisom.

b) Emailom na emailovú adresu príslušného okresného súdu v sídle kraja, prílohou tohto emailu bude tiež sken dokladu o úhrade súdneho poplatku, ktorý by mal byť podpísaný elektronickým podpisom.

O vyžiadaní potvrdenia príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii platí presne to isté, čo o spomenutom potvrdení o tom, že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii. Pre úplnosť len dodávame, že toto potvrdenie k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov neprikladá podnikateľ (SZČO), nakoľko pri ňom likvidácia možná nie jesúdny poplatok za vydanie tohto potvrdenia je vo výške 3 €.

Zo skúsenosti z praxe rovnako neodporúčame spájať tieto žiadosti do jednej, aj keď samotné potvrdenia vydáva rovnaký súd, avšak rozdielne oddelenia tohto súdu. Vyhnete sa tak situácii, keď vám bude vydané jedno potvrdenie a na druhé sa akosi „zabudne.“

Ak budete podávať návrh na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov elektronicky, môžete sa stretnúť ešte s jednou nepríjemnou situáciou a síce, že súd vydá potvrdenia miesto elektronickej formy v listinnej forme, avšak vy k elektronickému návrhu potrebujete tieto potvrdenia v elektronickej forme (stáva sa najmä na Bratislavskom súde). V tom prípade budete musieť zájsť na poštu alebo k niektorému z advokátov alebo notárov a požiadať o zaručenú konverziu z listinnej do elektronickej formy.

Čo sa týka posledného spomenutého dokumentu, teda dokladu o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, tento by mal byť rovnako podpísaný vašim elektronickým podpisom a priložený k samotnému návrhu na zápis. Najjednoduchší spôsob jeho úhrady je prostredníctvom služby eKolok Slovenskej pošty, a.s. Pri listinnom podaní je výška tohto poplatku 100 €, pri elektronickom 50 €.

Ako ste si mohli prečítať, aj napriek tomu, že zápis do ZHS je v súčasnosti značne jednoduchší ako v minulosti spája so sebou stále pomerne dosť komplikácii a dúfame, že vám tento článok aspoň trochu objasnil postup pri získaní potrebných príloh k návrhu na zápis do ZHS. V prípade ak sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov a nemôžete si dovoliť tráviť čas vybavovaním potvrdení alebo zápis do ZHS potrebujete vybaviť čo najskôr využite našu službu zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.