Ako sa stať dobrovoľným platcom DPH ?

Každý podnikateľ s miestom podnikania na Slovensku má povinnosť podať žiadosť o registráciu na platiteľa DPH, ak za dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahne obrat 49 790 €. Následne daňový úrad vydá osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a týmto dňom sa táto osoba stáva platiteľom DPH. Ak daný obrat nedosahujete, máte právo dobrovoľne požiadať o registráciu na platiteľa DPH. Avšak na rozdiel od klasického platiteľa nemá daňový úrad povinnosť vašej žiadosti vyhovieť. Úspešná registrácia dobrovoľného platiteľa tak závisí od viacerých skutočností, ktoré je potrebné preukazovať.

Komu sa oplatí byť platiteľom DPH?

Či sa Vám dobrovoľná registrácia oplatí do značnej miery závisí od individuálneho posúdenia okolností vášho podnikania. Možno však určiť faktory, ktoré robia nadobudnutie postavenia platiteľa DPH výhodnejším. Ak nakupujete tovar alebo službu, ktorého cena obsahuje DPH, túto si môžete odpočítať, čím zaplatíte o 20 % menej, čo je obzvlášť výhodné pri obstaraní majetku s vysokou hodnotou. Na druhej strane ak sú vaši odberatelia platitelia DPH budete pre nich výhodnejšou voľbou, nakoľko plnenie za ktoré vám zaplatia bude pre nich lacnejšie, keďže si rovnako môžu uplatniť spomínaný odpočet. Uvedené platí aj pri obchodovaní s partnermi pochádzajúcimi z Európskej únie, pričom výhodou je, že DPH neplatíte už pri kúpe tovaru. Navyše ak zo štátu EÚ prijímate služby, ako platiteľ DPH ste zbavení osobitnej DPH registrácie a z toho plynúcej povinnosti odvádzať daň. V neposlednom rade status platiteľa DPH pôsobí v komerčnej sfére dôveryhodnejšie.

Postup pri registrácii a výkon ekonomickej činnosti

Kľúčovou zákonnou podmienkou, ktorú musíte pre úspešnú registráciu spĺňať je výkon ekonomickej (podnikateľskej) činnosti na pokračujúcej báze. Zjednodušene táto podmienka znamená, že vaša firma alebo živnosť musí fungovať a vykonávať podnikanie. Nezáleží pritom na povahe či výsledkoch vami realizovanej činnosti. Zákonná podmienka je splnená aj vtedy, ak sa ekonomická činnosť ešte nerealizuje, ale úmysel jej výkon je do budúcnosti plánovaný. V každom prípade je však potrebné daňovému úradu obchodnú činnosť preukázať objektívnymi dôkazmi, ktoré takúto skutočnosť dostatočne a dôveryhodne zdôvodňujú.

Aké skutočnosti je potrebné preukazovať?

Spolu so žiadosťou o registráciu je nutné poskytnúť daňovému úradu aspoň rámcový obraz o vašom podnikaní (jeho popis). Nevyhnutným predpokladom na dôveryhodné preukázanie väčšiny skutočností súvisiacich s vašou činnosťou je ich podloženie konkrétnymi dokumentami. Predovšetkým sa preukazuje, čo sa nachádza vo vašom sídle, právny vzťah k nemu, či disponujete webovou stránkouhmotným alebo nehmotným majetkom. Potrebné je uviesť hlavný predmet podnikateľskej činnosti a či je zabezpečovaný konateľom, zamestnancami alebo subdodávateľmi. Predmet činnosti sa potom preukazuje uzavretými zmluvami, vystavenými a prijatými faktúrami a ich úhrady bankovým výpisom. Dodatočne môže daňový úrad vyžadovať účtovné doklady ako sú hlavná kniha, kniha pohľadávok a záväzkov, či kompletný zoznam prijatých a vystavených faktúr.

Úspešné schválenie žiadosti o registráciu

Po predložení všetkých požadovaných skutočností daňový úrad do 21 dní vydá osvedčenie a zaregistruje vás ako platiteľa DPH. Vyhovenie žiadosti však nie je samozrejmosťou a daňový úrad zvykne dôsledne skúmať‘ výkon ekonomických aktivít hlavne preto, lebo daň z pridanej hodnoty býva často predmetom podvodných obchodov. Predtým ako bude žiadosť schválená, musíte hodnoverne vylúčiť akékoľvek pochybnosti o vašej činnosti. Ide o komplexný proces, ktorý je spojený nielen s preukazovaním spomínaných okolností, ale aj s ich dostatočným sprievodným zdôvodnením. Ak sa obrátite na nás máte istotu nadobudnutia postavenia platiteľa DPH, nakoľko máme s týmto procesom bohaté skúsenosti, ktoré zaručujú jeho hladký priebeh.

Dúfame, že vám tento článok pomohol zorientovať sa v tejto problematike a v prípade, ak máte záujem o registrácia platcu DPH, budeme radi, keď využijete naše služby.