Ako sa uchádzať o verejné zákazky ?

To ako sa uchádzať o verejné zákazky a čo všetko je k tomu potrebné s istotou trápi nejedného podnikateľa. Verejné zákazky môžu poskytnúť vášmu podnikaniu stabilného obchodného partnera (vo forme štátu resp. samosprávy), u ktorého sa na rozdiel od súkromnej sféry nemusíte obávať toho, či vám uhradí svoje záväzky. Túto spoľahlivosť spolu s nespočetným množstvom súťaží považujeme najmä v časoch nižšej ekonomickej prosperity alebo recesie za hlavnú konkurenčnú výhodu v porovnaní so súkromným sektorom.

Téma tohto článku je veľmi komplexná, avšak v tomto článku sa posnažíme čo najmenej zložito opísať to ako sa o verejné zákazky uchádzať, resp. aké povinnosti si musíte splniť, ak sa chcete o verejné zákazky uchádzať. Na začiatok je dôležité povedať, že existuje niekoľko typov verejných zákaziek, resp. druhov súťaží, ktoré sa od seba odlišujú postupom ako sa o ne môžete uchádzať a aj počtom povinností, ktoré musíte splniť, aby vaša účasť mohla byť úspešná.

Vo všeobecnosti však platí, že k úspešnému uchádzaniu sa o 95 % súťaží stačí, aby ste boli zapísaný: a) v zozname hospodárskych subjektov, a b) v registri partnerov verejného sektora. Zápisy v týchto dvoch registroch umožňujú, aby ste sa zúčastnili takmer všetkých verejných súťaží, ktoré v Slovenskej republike prebiehajú. Pričom povinnosť zápisu v týchto registroch sa vzťahuje aj na subdodávateľov, ak ich pri realizácii zákazky plánujete využiť!

a) Zápis v zozname hospodárskych subjektov je podmienkou, aby ste sa mohli uchádzať o zákazky na elektronickom trhovisku (EKS). Zároveň vďaka nemu automaticky splníte zákonné podmienky vo všetkých verejných súťažiach, takže po dobu platnosti tohto zápisu (3 roky) nebudete musieť do každej súťaže zvlášť vybavovať potvrdenia o neexistencii nedoplatkov z: (i) daňového úradu, (ii) colného úradu, (iii) sociálnej poisťovne, (iv) všeobecnej zdravotnej poisťovne, (v) dôvera, a (vi) union zdravotnej poisťovne, (vii) súdu, že vaša firma nie je v konkurze/reštrukturalizácii, (viii) súdu, že vaša firma nie je v likvidácii. Podľa zákona o verejnom obstarávaní zápis vašej firmy alebo živnosti v zozname hospodárskych subjektov nahrádza predkladanie všetkých týchto potvrdení a po dobu platnosti zápisu (3 roky) platí prezumpcia, že nie ste dlžníkom voči žiadnej z vyššie uvedených inštitúcii. To vám umožňuje sa o verejné zákazky uchádzať a zároveň máte istotu, že pri vyhodnocovaní súťaže sa nestane, že budete zo súťaže vylúčený kvôli tomu, že vám „vyskočí“ nedoplatok, o ktorom ste ani nemali vedomosť.

b) Zápis do registra partnerov verejného sektora (označovaného aj ako protischránkový register) môže podľa zákona vykonať iba advokát alebo notár a slúži na to, aby ste mohli prijímať prostriedky z verejných zdrojov. Povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora však nemusíte mať vo všetkých verejných súťažiach. Podľa zákona by ste mali mať povinnosť zápisu len ak sa uchádzate o „väčšie“ zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je (alebo sa môže vyšplhať) vo výške 100 000 €. Register partnerov verejného sektora vznikol na to, aby bolo známe kto prijíma prostriedky z verejných zdrojov a má z nich profit. Ak by ste si túto povinnosť nesplnili, hrozí vám pokuta až do výšky 1 000 000 € a zároveň vám môže byť uložená povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré ste z verejných zdrojov prijali.

Ak ste zapísaný v dvoch vyššie uvedených registroch (alebo aspoň v zozname hospodárskych subjektov ak sa uchádzate len o menšie zákazky), môžete pristúpiť k odoslaniu samotnej žiadosti o účasť, resp. vašej ponuky do konkrétnej súťaže. Zoznam súťaží, ktoré prebiehajú, resp. ktoré budú prebiehať môžete nájsť vo vestníku verejného obstarávania, v kategórii “oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,” ktorý je zverejnený na webe Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik.

Ak si spomedzi zákaziek vo vestníku vyberiete takú, o ktorú máte záujem je potrebné počas lehoty na predkladanie ponúk poslať vašu cenovú ponuku alebo ponuku vrátane príloh v závislosti od toho o aký typ súťaže sa jedná. Menšie súťaže prebiehajú na elektronickom trhovisku (EKS systéme), na webovej stránke elektronického kontrakčného systému https://eo.eks.sk/Prehlady/ZakazkyVerejnost. Pri týchto odosielate len vašu cenovú ponuku. Väčšie súťaže prebiehajú najčastejšie cez elektronické verejné obstarávanie (IS EVO), na webovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky https://www.isepvo.sk alebo cez elektronický systém niektorého zo súkromných poskytovateľov platforiem pre verejné obstarávanie ako napríklad Josephine na webovej stránke https://josephine.proebiz.com/sk/public-tenders/all alebo ELENA na webovej stránke https://www.e-lena.sk/zakazky-verejneho-obstaravania.

Dúfame, že vám tento článok pomohol zorientovať sa v tejto problematike a v prípade, ak máte záujem o zápis do zoznamu hospodárskych subjektovzápis do registra partnerov verejného sektora, aby ste sa mohli o verejné zákazky uchádzať, budeme radi, keď využijete naše služby.