Kam nahlásiť zmenu čísla občianskeho preukazu

V súvislosti s koncom platnosti certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis k 31.12.2022 boli v poslednom období mnohí konatelia s.r.o. a ďalší štatutári „prinútení“ k výmene ich občianskeho preukazu (ak mali občiansky preukaz vydaný pred 20. júnom 2021). Ak k tejto výmene nepristúpili, znamená to pre nich, že od 01.01.2023 nemôžu používať elektronický podpis potrebný k väčšine komunikácie so štátom a jeho orgánmi.

Vzhľadom na túto situáciu sa v poslednom období často stretávame s otázkou, či je potrebné zmenu čísla občianskeho preukazu nahlásiť do obchodného registra. Zjednodušená odpoveď na túto otázku je, že zmenu čísla dokladu totožnosti stačí nahlásiť len do registra konečných užívateľov výhod obchodného registra, do samotného obchodného registra sa číslo občianskeho preukazu nezapisuje. Aj z tohto však existujú výnimky, nakoľko v určitých situáciách sa číslo občianskeho preukazu (resp. dokladu totožnosti) pri konateľovi, ale aj pri spoločníkovi do obchodného registra zapísať môže ako tzv. iný identifikačný údaj, ak daná osoba nemá / nemala pridelené rodné číslo v Slovenskej republike (čo by sa malo týkať len zahraničných osôb bez povolenia na pobyt v SR).

Znamená to teda, že v prípade cca. 95 % spoločností zapísaných v obchodnom registri postačí pri zmene čísla občianskeho preukazu majiteľa / majiteľov nahlásiť nové číslo občianskeho preukazu do registra konečných užívateľov obchodného registra prostredníctvom návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod. V súvislosti s obchodným registrom sa číslo občianskeho preukazu nikam inam nezapisuje. 

Ako sme však naznačili, za istých okolností môže byť táto situácia aj zložitejšia a nové číslo občianskeho preukazu môže byť konateľ spoločnosti povinný (okrem registra konečných užívateľov výhod) nahlásiť aj priamo do obchodného registra.

Zároveň však netreba zabúdať na to, že číslo občianskeho preukazu konateľa príp. majiteľa mohla spoločnosť v minulosti hlásiť aj v rôznych súkromnoprávnych vzťahoch (napr. bankám poisťovniam a i.), kde môže byť rovnako potrebné nové číslo občianskeho preukazu nahlásiť.

Záverom ešte pre úplnosť dodávame, že povinnosť zmeny konečného užívateľa výhod v obchodnom registri sa netýka spoločností, ktoré prijímajú prostriedky z verejných zdrojov a sú subjektom zapísaným v register partnerov verejného sektora.

Zmenu konečného užívateľa výhod v obchodnom registri môžete objednať cez náš web na nasledovnom odkaze zmena konečného užívateľa výhod v obchodnom registri. V prípade ak máte záujem poradenstvo pri tejto službe, neváhajte nás kontaktovať.