Kto sa musí zapísať do registra partnerov verejného sektora

Otázka kto sa musí zapísať do RPVS, prípadne na koho sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora je v našej kancelárii takmer na dennom poriadku. Práve to nás viedlo k tomu, aby sme vám o tom napísali tento aspoň trochu prehľadný článok.

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) definuje v § 2 subjekty, na ktoré sa povinnosť zápisu vzťahuje  síce trochu komplikovanejšie, no pre potreby bežných smrteľníkov by mala postačiť nasledujúca definícia. Z našich skúseností vyplýva, že 99 % subjektov zapísaných v registri partnerov verejného sektora do nej spadá. „Jedná sa o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prijíma prostriedky z verejných zdrojov (štátny rozpočet, eurofondy, rozpočet obcí) a v rámci jedného kalendárneho roka príjmu plnenie vo výške aspoň 100 000 € jedno rázovo alebo 250 000 € opakovane.“

Z praxe máme rovnako skúsenosť, že ak je vo verejnom obstarávaní, prípadne v súťažných podkladoch alebo inej dokumentácii jednou z podmienok pre úspešného uchádzača zápis do registra partnerov verejného sektora, je na 99 % pravdepodobné, že subjekt sa bude musieť nechať do RPVS zapísať.

Užitočnou pomôckou k tomu kto sa musí zapísať do registra partnerov verejného sektora môže byť aj negatívny výpočet vzťahujúci sa na túto povinnosť. Teda výnimka zo zákona, ktorá stanovuje subjekty, ktoré nemajú povinnosť zapísať sa do RPVS.

Do registra partnerov verejného sektora sa nemusí zapísať:

(i) subjekt verejnej správy,

(ii) verejný podnik,

(iii) osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok,

(iv) banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov,

(v) osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci,

(vi) iný štát a jeho orgány,

(vii) medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány,

(viii) majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia,

(ix) majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v rámci Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

(x) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, ktorý nevykonáva na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť a ktorý prijíma plnenia od zdravotnej poisťovne,

(xi) vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ak prijíma finančné prostriedky v súvislosti so správou domu,spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba a právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavreli zmluvu o výkone správy, ak prijíma finančné prostriedky v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu,

(xii) pozemkové spoločenstvo,

(xiii) osoba a právny nástupca osoby, ktorá prijíma plnenie podľa predpisov o zmiernení niektorých majetkových krívd;to neplatí, ak plnenie prijíma osoba, na ktorú bol nárok na plnenie postúpený.

Vzhľadom na zložitosť jazyka, ktorým je Zákon písaný boli niektoré z výnimiek pre lepšiu zrozumiteľnosť „zjednodušené.“ Ako si však môžete prečítať, v prípade ak budete prijímať prostriedky z verejných zdrojov presahujúce vyššie uvedené finančné limity je vysoko pravdepodobné, že povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora sa nevyhnete.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu priblížili, na koho sa povinnosť zápisu vzťahuje. V prípade ak ste alebo budete aj vy alebo vaša spoločnosť partner verejného sektora kliknite na tento odkaz a využite výhodný zápis do registra partnerov verejného sektora našou advokátskou kanceláriou.