Čo je to zoznam hospodárskych subjektov a na čo slúži

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nahrádza po dobu 3 roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je rovnako podmienkou k obchodovaniu na elektronickom trhovisku (EKS) a vykonaním tohto zápisu získavate status kvalifikovaného dodávateľa. Ako sme uviedli vyššie platnosť zápisu je 3 roky, takže počas tejto doby sa o nič nemusíte starať a môžete využívať všetky spomenuté výhody bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Po uplynutí 3 rokov je potrebné Úrad pre verejné obstarávanie požiadať o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov, čo je v podstate identický proces ako pri prvotnom zápise.

Nad rámec informácií k zoznamu hospodárskych subjektov uvádzame, že zápis v zozname hospodárskych subjektov nemá nič spoločné a nijako nenahrádza povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Tieto registre sú odlišné, nie sú medzi sebou žiadnym spôsobom prepojené ani od seba závislé.

Správny poplatok za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je vo výške 100€ resp. 50€ pri elektronickom podaní. K tejto sume je potrebné ešte prirátať poplatky vo výške 1×3€ za vydanie potvrdenia o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii a 1×2,5€ za vydanie potvrdenia, že nebol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz a nie je v reštrukturalizácii, ktoré je k návrhu na zápis potrebné priložiť.

Kto je hospodárskym subjektom ?

Hospodárskym subjektom je každý podnikateľ (s.r.o., živnostník, organizačná zložka podniku), ktorý sa uchádza alebo má záujem uchádzať sa, či už ako uchádzač alebo subdodávateľ o zákazku vo verejnej súťaži alebo na elektronickom trhovisku (EKS).

Aké potvrdenia nahrádza zápis do zoznamu hospodárskych subjektov ?

(i) Výpis z registra trestov štatutárneho orgánu a výpis z registra trestov hospodárskeho subjektu;

(ii) Potvrdenie, že hospodársky subjekt nemá nedoplatky na sociálnom poistení;

(iii) Potvrdenie, že hospodársky subjekt nemá nedoplatky na zdravotnom poistení od VŠZP;

(iv) Potvrdenie, že hospodársky subjekt nemá nedoplatky na zdravotnom poistení od Union poisťovňa, a.s.;

(v) Potvrdenie, že hospodársky subjekt nemá nedoplatky na zdravotnom poistení od Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.;

(vi) Potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je daňovým dlžníkom;

(vii) Potvrdenie príslušného okresného súdu, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii alebo konkurze a reštrukturalizácii;

(viii) Výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra;

(ix) Potvrdenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Ako môžete vidieť zoznam potvrdení, ktoré inak treba za každým predkladať a vybavovať (nakoľko ak nie ste zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nesmú byť staršie ako 3 mesiace) je pomerne dlhý, takže zápis do zoznamu hospodárskych subjektov má jednoznačne zmysel a byť zapísaný v tomto zozname je veľmi praktické.

Kde nájdem zoznam hospodárskych subjektov ?

Zoznam hospodárskych subjektov je vedený online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html

Dúfame, že Vám tento článok aspoň trochu objasnil čo to je zoznam hospodárskych subjektov a na čo slúži. V prípade ak sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov alebo to skrátka radšej necháte na niekoho s dlhodobými skúsenosťami budeme radi ak využijete našu službu na zápis do zoznam hospodárskych subjektov.