zápis do registra partnerov verejného sektora ako prvý krok k účasti vo verejnom obstarávaní

Zápis do registra partnerov verejného sektora ako prvý krok k účasti vo verejnom obstarávaní ?

Hlavným právnym predpisom upravujúcim verejné obstarávanie je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ten v § 11 ods. 1 výslovne stanovuje, že: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Vychádzajúc z tohto ustanovenia je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora každý úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní alebo aj jeho subdodávateľ u ktorého je čo i len možnosť toho, že prijme z verejných zdrojov (štátny rozpočet, eurofondy, rozpočet obcí) viac ako 100 000 € jedno rázovo alebo 250 000 € opakovane.

Z tohto nám vyplýva, že subjekt, na ktorý sa povinnosť zápisu vzťahuje musí byť v registri partnerov verejného sektora zapísaný ešte predtým ako uzavrie zmluvu, na základe ktorej bude prijímať prostriedky z verejných zdrojov. V opačnom prípade by sa na takúto zmluvu hľadelo ako na neúčinnú. Tento subjekt by samozrejme musel všetky prostriedky, ktoré na základe takejto zmluvy prijal vrátiť a jednalo by sa o bezdôvodné obohatenie. Dokonca by spolu s druhou stranou, s ktorou uzavrel zmluvu riskoval pokutu až do výšky 1 000 000 €.

V praxi sa teda môže tento subjekt zapísať do registra partnerov verejného sektora buď predtým ako mu je oznámené, že s ním bude uzavretá zmluva, čím sa však väčšinou jej uzavretie oddiali. Keďže tento zápis trvá určitý čas a súd ma na neho presne stanovené lehoty (z našich skúseností vyplýva, že je potrebné rátať aspoň s dvomi týždňami). Za istých okolností by to, že subjekt zapísaný nie je mohlo dokonca uzavretie zmluvy ohroziť, vzhľadom na to, že žijeme v dynamicky sa vyvíjajúcej spoločnosti a obchodné vzťahy sa niekedy menia aj z hodiny na hodinu.

Aj v tomto prípade si dovolíme tvrdiť, že platí staré známe – šťastie praje pripraveným. Teda každému subjektu, ktorý má záujem či už na účasti vo verejnom obstarávaní ako uchádzač prípadne subdodávateľ alebo je žiadateľom o nenávratný finančný príspevok môžeme z našich skúseností len odporučiť, aby zabezpečil svoj zápis do registra partnerov verejného sektora minimálne s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím zmluvy ak má záujem o čo najrýchlejší a úspešný priebeh. V ideálnom prípade ešte predtým, ako uplynie lehota na otváranie ponúk vo verejnom obstarávaní.

Z našich skúseností s priebehom verejných obstarávaní dokonca vyplýva, že pri vyhodnocovaní splnenia kritérií ponúk alebo aj podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzači aj ich subdodávatelia, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora pôsobia prinajmenšom dôveryhodnejším dojmom. Od tohto zápisu v registri partnerov verejného sektora sa zväčša odvodzuje predošlá skúsenosť zapísaného subjektu s verejnými obstarávaniami. V neposlednom rade ešte môžeme odporučiť tento zápis aj pre tých, ktorých sa síce povinnosť zápisu zrejme nebude nikdy týkať, nakoľko neprijímajú finančné prostriedky z verejných zdrojov a nepredpokladajú, že by sa tak mohlo v budúcnosti stať.

Avšak chcú vyzerať v rámci svojich podnikateľských (tzv. B2B) vzťahov transparentnejšie a dôveryhodne, čoho je zápis do registra partnerov verejného sektora nepochybne dôkazom.

V prípade záujmu o zápis do registra partnerov verejného sektora neváhajte a využite našu službu zápis do registra partnerov verejného sektora.