Entries by

Ohlásenie živnosti s.r.o. elektronicky v roku 2024

Na úvod jedno upozornenie, tento postup slúži len pre tých, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s čipom, aktivovanú elektronickú schránku a nainštalovaný všetok nevyhnutný software dostupný na webe slovensko.sk v sekcii na stiahnutie. Prvým krokom je spustiť korektnú službu, k tomu sa dostaneme, že na slovensko.sk v pravom krajnom stĺpci klikneme na ikonu „Nájsť službu.“ […]

Zmena sídla s.r.o. v roku 2024

Zmena sídla spoločnosti je jednou z najbežnejších zmien, ktorú za svoj „život“ zažije zrejme väčšina s.r.o. S rastom vášho podnikania je často spojená aj potreba zmeniť priestory v ktorých fungujete. Je prinajmenšom praktické, ak sú priestory v ktorom vaše podnikanie funguje na rovnakej adrese ako sídlo spoločnosti. V roku 2020 nastalo viacero podstatných zmien v procese zmeny sídla spoločností. My sa […]

Zápis do registra partnerov verejného sektora ako prvý krok k účasti vo verejnom obstarávaní ?

Hlavným právnym predpisom upravujúcim verejné obstarávanie je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ten v § 11 ods. 1 výslovne stanovuje, že: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a […]

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Zápis do registra partnerov verejného sektora, skrátene nazývaný aj RPVS, je novou povinnosťou, ktorá sa týka najmä spoločností, no nie je výnimočnou ani situácia, keď tento zápis musí vykonať živnostník (SZČO), nadácia, nezisková organizácia, či dokonca fyzická osoba. Od 31.07.2017 je za určitých podmienok každý z týchto vyššie uvedených podnikateľských alebo aj nepodnikateľských subjektov povinný […]

Kto je to partner verejného sektora ?

Uznávame, že náš dnešný nadpis formou opytovacej vety nie je úplne typickým nadpisom článku. Avšak práve z dôvodu, že mnohí naši klienti sa na nás obracajú práve s takto formulovanou otázkou, rozhodli sme sa poňať ho touto formou. V tomto článku urobíme všetko pre to, aby si aj človek, ktorý o registri partnerov verejného sektora […]

Rozdiel medzi zápisom konečného užívateľa výhod do Obchodného registra a zápisom do registra partnerov verejného sektora

Značne skloňovanou povinnosťou minulý rok bol zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra. Táto povinnosť pre takmer všetky právnické osoby bola implementovaná do nášho právneho poriadku novelou zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.11.2018. […]

Rozdiel medzi dobrovoľne zapísanou osobou v registri partnerov verejného sektora a povinne zapísanou osobou

Nadpis tohto článku vás môže trochu prekvapiť. Predpokladáme, že veľká väčšina z vás – našich čitateľov do dnešného dňa ani len netušila, že v registri partnerov verejného sektora môže byť nejaká dobrovoľne zapísaná osoba. Ak ste sa s touto skutočnosťou už uzrozumeli, pravdepodobne si kladiete otázku, prečo by to niekto robil ? Prečo by si […]

Čo je to overenie v registri partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora, ako pomerne mladý nástroj kontroly nakladania s verejnými zdrojmi (štátny rozpočet, eurofondy, rozpočet obcí) a boja proti takzvaným „schránkovým firmám“ so sebou do slovenského právneho poriadku okrem iného priniesol niekoľko nových, dovtedy nezaužívaných pojmov. Jedným z nich je aj overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod, ktoré predpokladá zákon č. 315/2016 Z. z. […]

Vysvetlenie základných pojmov používaných v registri partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora funguje v Slovenskej republike už nejaký ten piatok. Zo skúseností vieme tvrdiť, že je to pomerne prehľadný a dobre fungujúci register, v porovnaní s obchodným registrom, ktorý azda zaspal dobu a aj keď presnými údajmi nedisponujeme sme takmer presvedčení o tom, že jeho alternatívy vytvorené súkromnými spoločnosťami sú v súčasnosti navštevovanejšie. […]

Čo je to register partnerov verejného sektora a vysvetlenie základných pojmov v tomto registri

Register partnerov verejného sektora bol začlenený do slovenského právneho poriadku prijatím zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Ľudovo alebo médiami je tento register označovaný aj ako „protischránkový register.“ Toto pomenovanie právnici síce veľmi radi nemajú, no je […]