čo je to overenie v registri partnerov verejného sektora

Čo je to overenie v registri partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora, ako pomerne mladý nástroj kontroly nakladania s verejnými zdrojmi (štátny rozpočet, eurofondy, rozpočet obcí) a boja proti takzvaným „schránkovým firmám“ so sebou do slovenského právneho poriadku okrem iného priniesol niekoľko nových, dovtedy nezaužívaných pojmov. Jedným z nich je aj overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod, ktoré predpokladá zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Táto činnosť je vyhradená výlučne oprávnenej osobe (tou v zmysle Zákona je advokát, notár, banka, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky) v praxi sa však najčastejšie jedná o prvých dvoch menovaných.

Veľmi zjednodušene povedané oprávnená osoba musí overiť, či nenastala nejaká zmena zapísaných konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora (partnerom verejného sektora je každý subjekt, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zápisu, keďže prijíma, príp. bude prijímať prostriedky z verejných zdrojov – štátny rozpočet, eurofondy, rozpočet obcí; a v rámci jedného kalendárneho roka príjmu plnenie vo výške aspoň 100 000 € jedno rázovo alebo 250 000 € opakovane).

Zákon predpokladá overenie identifikácie konečných užívateľov výhod vo viacerých prípadoch, o tom si viac povieme v nasledujúcom texte, avšak povedzme si príklad s tým najbežnejším overením – t. j. k 31. decembru kalendárneho roka. Spoločnosť A s.r.o. sa nechala zapísať do registra partnerov verejného sektora 01.05.2019. Oprávnená osoba u nej identifikovala 2 konečných užívateľov výhod (osobu Y a osobu Z). Osoba Y 01.11.2019 previedla svoj obchodný podiel v spoločnosti A s.r.o. na osobu X. Ani jedna z osôb to však neoznámila oprávnenej osobe. Aby mala spoločnosť A s.r.o. platný zápis v registri partnerov verejného sektora aj na rok 2020 musí jej oprávnená osoba vykonať overenie identifikácie konečných užívateľov výhod pri ktorom zistí, že konečným užívateľom výhod spoločnosti A s.r.o. už nie je osoba Y, ale konečnými užívateľmi výhod spoločnosti A s.r.o. sú osoby X a Z. Vďaka takémuto pravidelnému overovaniu, ktoré je povinné na to, aby bol zápis platný aj nasledujúci kalendárny rok po tom v ktorom bol zápis vykonaný si register partnerov verejného sektora udržiava svoju aktuálnosť a tým ani po rokoch nestráca na svojej informačnej hodnote.

Ako sme už vyššie spomenuli, Zákon predpokladá viacero situácii, v ktorých je potrebné vykonať overenie identifikácie konečných užívateľov výhod. Konkrétne sa jedná o päť situácii popísaných trochu krkolomnými právnickými termínmi, ktoré sa vám pokúsime čo najviac zjednodušiť.

(i) ak nastane zmena v konečnom užívateľovi výhod a oprávnená osoba sama podá návrh na zápis zmeny údajov identifikovaných konečných užívateľov výhod;
(ii) v situácii ak partner verejného sektora zmení svoju oprávnenú osobu za niektorú inú oprávnenú osobu;
(iii) k 31. decembru kalendárneho roka (najčastejší prípad overenia);
(iv) v súvislosti s uzatvorením zmluvy, ktorej plnenie presahuje hodnotu 100 000 € jedno rázovo alebo 250 000 € opakovane za jeden kalendárny rok (a nie skôr ako desať dní pred uzatvorením);
(v) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní (nie skôr ako desať dní pred plnením zo zmluvy).

Dúfame, že sme vám aspoň trochu priblížili, čo si pod pojmom overenie v registri partnerov verejného sektora predstaviť. V prípade záujmu o zápis do registra partnerov verejného sektora neváhajte a využite našu službu registrácia partnerov verejného sektora.