Rozdiel medzi dobrovoľne zapísanou osobou v registri partnerov verejného sektora a povinne zapísanou osobou

Nadpis tohto článku vás môže trochu prekvapiť. Predpokladáme, že veľká väčšina z vás – našich čitateľov do dnešného dňa ani len netušila, že v registri partnerov verejného sektora môže byť nejaká dobrovoľne zapísaná osoba. Ak ste sa s touto skutočnosťou už uzrozumeli, pravdepodobne si kladiete otázku, prečo by to niekto robil ? Prečo by si napríklad nejaký podnikateľ dobrovoľne pridával väčšiu porciu „byrokracie“ na svoje plecia. Dnes vás možno presvedčíme, že za istých okolností to môže mať zmysel.

Povinne zapísaná osoba v registri partnerov verejného sektora je podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ ktorý je tzv. lex generalis upravujúcim register partnerov verejného sektora a procesy s ním súvisiace) označovaná pojmom partner verejného sektora. Správne rozumiete, že partnerom verejného sektora je každá osoba na ktorú sa vzťahuje povinnosť zápisu.

Zákon tento pojem vymedzuje trochu komplikovanejšie, no z našich skúseností vyplýva, že 99 % takto zapísaných subjektov spadá do definície – jedná sa o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prijíma prostriedky z verejných zdrojov (štátny rozpočet, eurofondy, rozpočet obcí) a v rámci jedného kalendárneho roka príjmu plnenie vo výške aspoň 100 000 € jedno rázovo alebo 250 000 € opakovane.

Keď sme si vysvetlili kto je povinne zapisovanou osobou do registra partnerov verejného sektora poďme na to menej známe – a teda dobrovoľne zapísanú osobu v registri partnerov verejného sektora. Zákon tento pojem vymedzuje v § 17, konkrétne len v dvoch odsekoch. Ten prvý stanovuje, že: „Do registra partnerov verejného sektora možno zapísať postupom a za podmienok podľa tohto zákona aj osobu, ktorá nie je partnerom verejného sektora, ak o to požiada.“ To znamená, že možno zapísať aj subjekt na ktorý sa v súčasnosti nevzťahujú finančné limity spomenuté o odsek vyššie. Druhý odsek v tomto paragrafe hovorí o tom, že voči takejto dobrovoľne zapísanej osobe nemožno uplatniť sankcie, ktoré Zákon stanovuje. To veľmi zjednodušene znamená, že dobrovoľne zapísané subjekty nemôžu dostať pokuty, ktoré tento Zákon stanovuje (až do výšky 1 000 000 €) napríklad ak by sa v návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora uviedli nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod.

V závere ešte považujeme za potrebné vrátiť sa k otázke, ktorú sme položili v úvode tohto článku – a teda kto by sa dobrovoľne nechal zapísať do registra partnerov verejného sektora, ak nemusí. A dobrovoľne by si tým pridával k svojmu podnikaniu nejakú byrokraciu ? Nepochybne to v podobnom zmysle pochopili mnohí z vás. Z praxe poznáme minimálne dva veľmi dobré dôvody prečo tomu tak je.

(i) takýto dobrovoľne zapísaný subjekt súťaží v jednom alebo viacerých verejných obstarávaniach, predpokladá, že by mohol byť úspešný a keď zvíťazí chce podpísať zmluvu čo najskôr (na základe zmluvy sa teda partnerom verejného sektora stane a bez zápisu do registra partnerov verejného sektora by ju podpísať nemohol). Z našich skúseností s priebehom verejných obstarávaní dokonca vyplýva, že pri vyhodnocovaní splnenia kritérií ponúk alebo aj podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzači aj ich subdodávatelia, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora pôsobia prinajmenšom dôveryhodnejším dojmom. Keďže od tohto zápisu v registri partnerov verejného sektora sa zväčša odvodzuje predošlá skúsenosť zapísaného subjektu s verejnými obstarávaniami.

(ii) treba si uvedomiť, že práve zápis v registri partnerov verejného sektora môže byť aj v čisto súkromných B2B vzťahoch dobrým signálom prečo sa iný podnikateľ rozhodne vybrať si za partnera práve podnikateľa zapísaného v registri partnerov verejného sektora. Vzhľadom na to, že tento zápis vytvára obraz transparentnosti a dôveryhodnosti podnikateľa, ktorý nemá čo skrývať a nemá prečo tajiť napríklad svoju vlastnícku štruktúru čoho dôkazom je zápis do registra partnerov verejného sektora.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu priblížili, kto je povinne a kto dobrovoľne zapísanou osobou v registri partnerov verejného sektora. V prípade záujmu o zápis do registra partnerov verejného sektora neváhajte a využite naše služby zápis do rpvs.