Rozdiel medzi zápisom konečného užívateľa výhod do Obchodného registra a zápisom do registra partnerov verejného sektora

Značne skloňovanou povinnosťou minulý rok bol zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra. Táto povinnosť pre takmer všetky právnické osoby bola implementovaná do nášho právneho poriadku novelou zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.11.2018.

Uvedená novela však nezakotvila povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod len do obchodného registra, ale napríklad aj do registra neziskových organizácií alebo registra nadácií. Na účely tohto článku sa však budeme zameriavať na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra, keďže doňho sa zapisujú právnické osoby vo formách, ktoré sú v Slovenskej republike z ďaleka najpoužívanejšie (napr. s.r.o. a a.s.).

Mnohí podnikatelia majú veľký zmätok pokiaľ sa jedná o tieto dva druhy zápisov. Hneď v úvode musíme skonštatovať, že sa jedná o dva rozdielne zápisy a rovnako o dva odlišné registre, ktoré medzi sebou nie sú žiadnym spôsobom prepojené. Údaje o konečnom užívateľovi výhod v registri partnerov verejného sektora (v médiách často nazývaný aj ako „protischránkový register“) sú verejne prístupné. Naproti tomu tieto údaje v obchodnom registri sa nachádzajú v tzv. neverejnej časti a sú prístupné len pre niektoré orgány štátu (napr. súdy alebo polícia).

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra podľa zákona v žiadnom prípade nenahrádza zápis do registra partnerov verejného sektora. Avšak naopak to platí, keďže zápis do registra partnerov verejného sektora nahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Avšak aj tu treba byť opatrný, nakoľko toto platí len počas toho ako je zápis v registri partnerov verejného sektora platný. V prípade ak platnosť tohto zápisu vyprší – keďže každý takýto zápis v registri partnerov verejného sektora musí byť „obnovený“ (overený) k 31.12. každého kalendárneho roka a k tomuto „obnoveniu“ nepríde. Automaticky sa na takýto subjekt začne vzťahovať povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Vzhľadom na to je zrejme praktickejšie vykonať zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra aj v prípade ak je vaša spoločnosť v súčasnosti zapísaná do registra partnerov verejného sektora. Predídete tak prípadným nepríjemnostiam, ak by platnosť tohto vášho zápisu skončila. Nakoľko zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra má na rozdiel od zápisu do registra partnerov verejného sektora neobmedzenú platnosť a aktualizovať ho je potrebné len v prípade, ak by sa konečný užívateľ výhod zmenil.

Ak máme porovnať tieto dva druhy zápisov z hľadiska počtu subjektov pre ktoré sú povinné, musíme konštatovať, že zápis do registra partnerov verejného sektora „ťahá za oveľa kratší koniec.“ Keďže zápis konečného užívateľa do obchodného registra je povinný pre všetky právnické osoby v ňom zapísané, jedná sa o povinnosť pre desiatky tisíc subjektov. Naproti tomu zápis do registra partnerov verejného sektora sa týka len subjektov, ktoré prijímajú prostriedky z verejných zdrojov (štátny rozpočet, eurofondy, rozpočet obcí) a aj to nie všetkých, ale len tých, ktorí z týchto zdrojov v rámci kalendárneho roka prijali viac ako 100 000 € jednorázovo alebo 250 000 € opakovane.

V neposlednom rade sa tieto dva druhy zápisov líšia aj podľa subjektu, ktorý ich môže vykonať. Ten jednoduchší – zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra vykonáva v mene právnickej osoby štatutár, ten identifikuje aj jednotlivých konečných užívateľov výhod danej právnickej osoby. Zápis do registra partnerov verejného sektora môže vykonať len oprávnená osoba, v zmysle zákona je takouto osobou advokát alebo notár, výnimočne banka, audítor alebo daňový poradca so sídlom v SR.

Tak ako pri iných povinnostiach, ktoré si musia podnikatelia plniť, ani túto povinnosť neobišli sankcie za jej nesplnenie. Tie sú tiež v istom nepomere, kdežto pri porušení povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra môže dostať právnická osoba, prípadne samotný štatutár pokutu až do výšky 3 310 €. Pri nesplnení povinností vyplývajúcich zo zápisu do registra partnerov verejného sektora sú sankcie niekoľkonásobne vyššie, pokuta by sa mohla vyšplhať až do výšky 1 000 000 €.

V prípade záujmu o zápis do registra partnerov verejného sektora neváhajte a využite našu službu zápisu do register partnerov verejného sektora.