Kto je to partner verejného sektora ?

Uznávame, že náš dnešný nadpis formou opytovacej vety nie je úplne typickým nadpisom článku. Avšak práve z dôvodu, že mnohí naši klienti sa na nás obracajú práve s takto formulovanou otázkou, rozhodli sme sa poňať ho touto formou. V tomto článku urobíme všetko pre to, aby si aj človek, ktorý o registri partnerov verejného sektora do dnešného dňa nepočul odniesol odpoveď na otázku, kto to teda partner verejného sektora je.

Podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ ktorý je tzv. lex generalis upravujúcim register partnerov verejného sektora) je povinne zapísaná osoba v registri partnerov verejného sektora označovaná pojmom partner verejného sektora.

Správne teda rozumiete, že partnerom verejného sektora je každá osoba na ktorú sa vzťahuje povinnosť zápisu.

A na koho sa teda povinnosť zápisu vzťahuje ? Zákon to vymedzuje síce trochu komplikovanejšie, no pre potreby bežných smrteľníkov by mala postačiť nasledujúca definícia. Z našich skúseností vyplýva, že 99 % subjektov zapísaných v registri partnerov verejného sektora do nej spadá. „Jedná sa o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prijíma prostriedky z verejných zdrojov (štátny rozpočet, eurofondy, rozpočet obcí) a v rámci jedného kalendárneho roka príjmu plnenie vo výške aspoň 100 000 € jedno rázovo alebo 250 000 € opakovane.“

Dúfame, že sme vám aspoň trochu priblížili, kto je to partner verejného sektora. Je to teda každý subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorý prijíma prostriedky z verejných zdrojov aspoň vo výške uvedenej v predošlom odseku. V prípade záujmu o zápis do registra partnerov verejného sektora neváhajte a využite našu službu zápis partner verejného sektora.