Zápis do registra partnerov verejného sektora

Zápis do registra partnerov verejného sektora, skrátene nazývaný aj RPVS, je novou povinnosťou, ktorá sa týka najmä spoločností, no nie je výnimočnou ani situácia, keď tento zápis musí vykonať živnostník (SZČO), nadácia, nezisková organizácia, či dokonca fyzická osoba.

Od 31.07.2017 je za určitých podmienok každý z týchto vyššie uvedených podnikateľských alebo aj nepodnikateľských subjektov povinný zapísať sa do tohto registra. Na účely tohto článku však budeme pracovať s najčastejšie zapisovaným subjektom a tým sú s.r.o.. Zápis iných subjektov je však v princípe rovnaký.

Zákon, ktorý zápis upravuje vstúpil do povedomia verejnosti cez médiá ako tzv. „protischránkový zákon“ konkrétne sa však jedná o zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Ako uvádza aj dôvodová správa k tomuto Zákonu jeho primárnym zmyslom je verejná kontrola registra partnerov verejného sektora, keďže tento register je verejne dostupný každému, t.j. orgánom verejnej moci, podnikateľom či občianskej spoločnosti na webovej stránke https://rpvs.gov.sk/rpvs.

Vďaka tomuto registru si teda napríklad každý občan môže do pár sekúnd preveriť kto stojí za ktoroukoľvek zo zapísaných spoločností aj s komplikovanou, často do roku 2017 zahmlenou vlastníckou štruktúrou (najmä v prípade akciových spoločností, kde v obchodnom registri akcionár ako fyzická osoba figurovať nemusí, prípadne pri s.r.o. s tichými spoločníkmi). Povinnosť zápisu sa vzťahuje na väčšinu s.r.o. ktoré laicky povedané „obchodujú so štátom“ teda poberajú prostriedky z verejných zdrojov (štátny rozpočet, eurofondy, rozpočet obcí).

Zápis do registra partnerov verejného sektora si však nemôže žiadny z vyššie uvedených subjektov, na ktorý sa povinnosť zápisu vzťahuje vykonať sám. Zápis môže vykonať len tzv. oprávnená osoba, ktorou je podľa Zákona len advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca.

Funkciou tejto osoby je identifikácia konečných užívateľov výhod zapisovanej s.r.o., za ktorých pravdivosť aj sama zodpovedá pod hrozbou finančných sankcií. Táto oprávnená osoba musí byť vo vzťahu k zapisovanej s.r.o. nezávislá k čomu sama prikladá vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že nemá akýkoľvek vzťah k nej alebo k členom jej orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä že nie je personálne alebo majetkovo prepojená s touto s.r.o..

Konečným užívateľom výhod s.r.o. je za bežných okolností spoločník, prípadne spoločníci. V ojedinelých prípadoch ním však môže byť tichý spoločník, prípadne štatutár/i spoločnosti. Presnú definíciu konečných užívateľov výhod obsahuje ďalší zákon, konkrétne zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poznať ju je však dôležité skôr pre oprávnenú osobu, lebo tá identifikuje konečného užívateľa výhod pri zápise do registra partnerov verejného sektora.

Pozn. autora: Na tomto mieste ešte považujeme za dôležité spomenúť, že zápis do registra partnerov verejného sektora je úplne odlišným a nezávislým od zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra, ktorý si museli splniť spoločnosti najneskôr do 31.12.2019. Údaje z tohto zápisu sú dostupné len orgánom verejnej moci a za ich pravdivosť zodpovedá samotná spoločnosť.

Ak si spoločnosť túto povinnosť nesplní napriek tomu, že sa na ňu vzťahuje, hrozí jej podľa Zákona pokuta až do výšky 1 000 000 € a konateľovi spoločnosti až do výšky 100 000 €. Rovnako bude musieť vrátiť akékoľvek plnenie, ktoré z verejných zdrojov získala, keďže akákoľvek zmluva uzavretá so spoločnosťou, ktorá si povinnosť zápisu nesplnila je považovaná za neúčinnú.

Pozn. autora: Typickým príkladom nesplnenia si povinnosti zápisu bola v roku 2017 spoločnosť Transprojekt s.r.o., ktorej bola zo strany ŽSR vzhľadom na nesplnenie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora vypovedaná zmluva o nájme Bratislavskej hlavnej stanice. Tým pádom sa vrátila späť do rúk štátu a zvýšili sa aj šance na jej rekonštrukciu, ktorú táto spoločnosť napriek svojmu záväzku nevykonala. Aj na tomto príklade si môžeme ilustrovať dôležitosť splnenia si povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora.

V prípade záujmu o zápis do registra partnerov verejného sektora neváhajte a využite našu službu zápis do register partnerov verejného sektora.