Povinnosť zápisu rodného čísla spoločníka do obchodného registra

Niektorí z vás možno postrehli, že od 01.10.2020 je v platnosti novela Obchodného zákonníka. Pre bežných podnikateľov neprináša nejaké zásadnejšie zmeny. Avšak možno už menej z vás vie, že rovnakým zákonom, ktorým bol novelizovaný Obchodný zákonník, bol novelizovaný aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ako už podľa názvu asi tušíte stanovuje rámec údajov zapisovaných do obchodného registra a pre všetky spoločnosti zapísané v obchodnom registri je rovnako dôležitým právnym predpisom ako Obchodný zákonník.

Pre spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) z tejto novely vyplývajú dve podstatné zmeny. Prvou je, že podania do obchodného registra už je možné realizovať len elektronickou formou (súdne poplatky v 50 % výške z pôvodnej sumy ostávajú nezmenené). Druhou, ktorá zároveň tvorí povinnosť pre všetky existujúce s.r.o. je skutočnosť, že najneskôr do 30. septembra 2022, musia všetci konatelia aktuálne zapísaných s.r.o. v obchodnom registri zabezpečiť zápis dátumu narodenia a rodného čísla spoločníka/ov tejto s.r.o. do obchodného registra.

Ako to už býva, zákon spolu so stanovením tejto povinnosti uvádza aj sankcie za jej nesplnenie – a to pokutu až do výšky 3 310 €, ktorú súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene právnickej osoby (zväčša teda konateľovi s.r.o.). Ďalšou sankciou v prípade, ak si tieto údaje spoločnosť nebude chcieť zapísať v období od 01.10.2021 do 30.09.2022 spolu s návrhom na zápis niektorej inej zmeny v obchodnom registri je skutočnosť, že súd návrh na takúto zmenu, ktorý nebude obsahovať aj zápis dátumu narodenia a rodného čísla spoločníka odmietne a nebude naň prihliadať.

Ak sa pýtate aký je zmysel tejto novely a len krútite hlavou nad tým, že zákonodarca opäť kladie podnikateľom polená pod nohy a ukladá ďalšie povinnosti, dovoľujeme si s vami súhlasiť, no nemusí to byť úplne tak. Zmyslom tohto „dopísania“ dátumov narodenia a rodných čísiel pri údajoch spoločníka/ov je prehľadnejšia orientácia v údajoch a presnejšia identifikácia. Nie je ničím výnimočným, že sa v s.r.o. ako spoločník strieda napríklad otec so synom s rovnakým menom a adresou trvalého bydliska. Touto novelou by sa malo takejto neprehľadnosti zabrániť a mali by ste spoločníka/ov s.r.o. vedieť jasne identifikovať.

Úmysel zákonodarcu bol teda podľa nášho názoru správny, avšak možno by bolo vhodnejším riešením zápis týchto údajov spojiť so zápisom nejakej inej povinnosti (napríklad so zápisom konečných užívateľov výhod do obchodného registra, ktorých si museli všetky s.r.o. zapísať do 31.12.2019).

Toto však nič nemení na tom, že táto povinnosť povinnosťou zostáva a všetky s.r.o. si ju musia splniť. Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri objasnení zápisu týchto nových údajov do obchodného registra. V prípade ak potrebujete poradiť alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite našu službu zápis rodného čísla spoločníka.