Čo je to register partnerov verejného sektora a vysvetlenie základných pojmov v tomto registri

Register partnerov verejného sektora bol začlenený do slovenského právneho poriadku prijatím zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Ľudovo alebo médiami je tento register označovaný aj ako „protischránkový register.“

Toto pomenovanie právnici síce veľmi radi nemajú, no je celkom výstižné vzhľadom na to, že prijatie tohto zákona bolo jedným z hlavných nástrojov ako bojovať proti tzv. schránkovým firmám s nejasnými vlastníkmi. Po viac ako troch rokoch od nadobudnutia účinnosti tohto zákona musíme skonštatovať, že tento cieľ sa mu podarilo pomerne dobre splniť.

V Slovenskej republike toto síce nebýva úplne pravidlom, ale podľa nášho názoru a aj podľa názoru mnohých ďalších právnych odborníkov, napriek tomu, že sa jedná o relatívne nový register funguje veľmi dobre a účinne. Vďaka registru partnerov verejného sektora v súčasnosti vieme do pár sekúnd zistiť, ktorá fyzická osoba bude mať majetkový prospech z niektorého z tendrov alebo z iného obchodu so štátom.

Napokon toto uvádzala aj dôvodová správa k samotnému Zákonu – jeho primárnym zmyslom je verejná kontrola registra partnerov verejného sektora, keďže tento register je verejne dostupný každému, t.j. orgánom verejnej moci, podnikateľom či občianskej spoločnosti na webovej stránke https://rpvs.gov.sk/rpvs. Teda v súčasnosti si dovolíme konštatovať, že tento svoj primárny zmysel naozaj plní.

Funguje to celkom jednoducho, na vyššie uvedenom linku do vyhľadávania napíšete názov subjektu ktorý „so štátom obchoduje“ a vyhľadávač vám zobrazí subjekt, dátum jeho zápisu, jeho oprávnenú osobu (najčastejšie advokát / notár) a jeho konečných užívateľov výhod – teda fyzické osoby, ktoré majú majetkový prospech z jej podnikania.

Pokiaľ máte záujem skúmať niektorého z partnerov verejného sektora (takto sa nazývajú subjekty zapísané v tomto registri) podrobnejšie, môžete si zobraziť jeho verifikačný dokument. Verifikačný dokument je dokumentom, ktorý musí byť dostupný pri každom partnerovi verejného sektora a podľa Zákona musí okrem iného obsahovať presný opis vlastníckej štruktúry každého takto zapísaného subjektu.

Takýmto spôsobom sa viete veľmi rýchlo dostať k vlastníckym štruktúram rôznych napríklad akciových spoločností, ktorých vlastníctvo pre nás do účinnosti Zákona bolo veľkou neznámou, napriek tomu že od štátu, a teda od nás všetkých daňových poplatníkov, prijímali často aj milióny eur. Vzhľadom na to, že oprávnené osoby by boli v prípade nepravdivo zapísaných údajov zodpovedné za zaplatenie uloženej pokuty spoločne a nerozdielne s partnerom verejného sektora pri ktorom porušenie nastalo (pokuta sa môže vyšplhať až na 1 000 000 €) si dovolíme tvrdiť, že údaje v tomto dokumente sú väčšinou uvádzané s vysokou presnosťou.

Na záver jeden tip od nás, vo vyhľadávaní v registri partnerov verejného sektora nemusíte hľadať len podľa názvu resp. obchodného mena partnera verejného sektora, rovnako viete vyhľadávať aj podľa mena oprávnenej osoby alebo aj podľa mena samotného konečného užívateľa výhod.

V prípade záujmu o zápis do registra partnerov verejného sektora neváhajte a využite našu službu zápis do rpvs.