kedy je subdodávateľ povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora

Kedy je subdodávateľ povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora

Ako vyplýva už z nadpisu tohto článku, táto problematika veľmi úzko súvisí s verejným obstarávaním. Subdodávateľom na účely tohto článku budeme rozumieť subdodávateľa tak ako ho definuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) vo výklade pojmov, teda – „hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.“

Pre tých ktorí už niekedy prišli do styku s verejným obstarávaním nebude zrejme žiadnou novinkou to, že ak má úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní na základe zmluvy prijať z verejných zdrojov (štátny rozpočet, eurofondy, rozpočet obcí) plnenie v rámci jedného kalendárneho roka vo výške aspoň 100 000 € jedno rázovo alebo 250 000 € opakovane, alebo by na základe uzavretej zmluvy bola aspoň možnosť, že takéto plnenie príjme. Je povinný vykonať zápis do registra partnerov verejného sektora, presnejšie – musí sa do tohto registra nechať zapísať oprávnenou osobou, tou je podľa zákona advokát alebo notár, banka, audítor alebo daňový poradca so sídlom v SR.

Menej známou skutočnosťou je, že Zákon v § 11 ods. 1 výslovne stanovuje, že: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.“

Za istých okolností sa táto povinnosť môže vzťahovať na niektorého alebo aj na všetkých subdodávateľov úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní, a to v ktoromkoľvek rade !

Nemusí sa teda jednať len o subdodávateľa, ktorý má priamo vzťah s úspešným uchádzačom, ale ľudovo povedané aj subdodávateľa subdodávateľa – teda napr. subdodávateľa v druhom alebo ktoromkoľvek ďalšom rade. Keďže podľa nášho právneho názoru vyššie uvedené ustanovenie Zákona nemožno vykladať len prísne reštriktívne, ale naopak v tomto prípade by sme uplatnili skôr výklad extenzívny. Keďže by sa podľa nášho názoru jednalo o jednoznačné obchádzanie zákona, ak by sa zápis do registra partnerov verejného sektora vzťahoval len na subdodávateľov, ktorí majú priamo vzťah s úspešným uchádzačom, teda takzvaných subdodávateľov v prvom rade.

Ilustrovať si to môžeme na jednoduchom príklade – predstavme si situáciu, že subjekt A) sa stane úspešným uchádzačom zákazky s plnením 150 000 € jedno rázovo. Podiel subdodávky na tejto zákazke bude vysoký – 80 % (teda 120 000 €) a celý ho bude úspešnému uchádzačovi dodávať subdodávateľ B).

Bez akýchkoľvek pochybností môžeme konštatovať, že na oba subjekty A) aj B) sa bude vzťahovať povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Avšak subdodávateľovi B) dodá celý predmet zákazky ďalší subdodávateľ, teda subdodávateľ C) ktorému bol uložený výmaz z registra partnerov verejného sektora, keďže hodnoverne nepreukázal, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri partnerov verejného sektora sú pravdivé a úplné. Ten z podielu subdodávateľa B) (120 000 €) utrží povedzme 108 000 €.

Nebolo by v tomto prípade jednoznačným obchádzaním zákona, ak by subdodávateľ C) vlastnený zrejme „problémovou osobou“ mal z takejto zákazky jednoznačne najväčší hospodársky prospech a popri tom sa mohol vyhnúť povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora ?

Podľa nášho názoru by takéto konanie bolo v príkrom rozpore so samotným zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorého dôvodovej správe aj samotný zákonodarca uvádza, že jeho primárnym zmyslom je verejná kontrola registra partnerov verejného sektora, keďže tento register je verejne dostupný každému, t.j. orgánom verejnej moci, podnikateľom či občianskej spoločnosti na webovej stránke https://rpvs.gov.sk/rpvs.

V prípade záujmu o zápis do registra partnerov verejného sektora neváhajte a využite našu službu zápis do registra partnerov verejného sektora.