Zoznam hospodárskych subjektov a zmeny pri zápise pre zahraničné spoločnosti

Zoznam hospodárskych subjektov je register, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie a slúži podnikateľom k preukazovaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo k tomu, aby sa podnikateľ mohol uchádzať o zákazky na elektronickom trhovisku (EKS). Platnosť zápisu v zozname hospodárskych subjektov je zákonom stanovená na 3 roky.

Zapísať sa do zoznamu hospodárskych subjektov môžu domáci, ale aj zahraniční podnikatelia. Práve pri zápise zahraničných subjektov však od roku 2022 nastali výrazné zmeny, ktoré nepríjemne prekvapili nejedného zahraničného podnikateľa, ktorý napríklad v tomto zozname už zapísaný bol a chce po 3 rokoch platnosť svojho zápisu predĺžiť, ale aj podnikateľov, ktorý žiadajú o zápis prvýkrát. Novela zákona o verejnom obstarávaní totiž zápis do zoznamu hospodárskych subjektov značne skomplikovala.

Do 31. marca 2022 stačilo zahraničnému subjektu k zápisu (okrem vyplnenej žiadosti) doložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zo štátu, v ktorom má sídlo, čo v praxi znamenalo, že doložil potvrdenia o neexistencii nedoplatkov z: (i) daňového úradu štátu, v ktorom má sídlo, (ii) colného úradu štátu, v ktorom má sídlo, (iii) sociálnej poisťovne štátu, v ktorom má sídlo, (iv) zdravotných poisťovní štátu, v ktorom má sídlo a potvrdenia zo súdu (v) že nie je v konkurze/reštrukturalizácii, (vi) súdu, že firma nie je v likvidácii. Ďalej (vii) výpis z registra trestov podnikateľa / všetkých konateľov a v prípade ak sa jedná o firmu aj výpisom z registra trestov firmy, (viii) výpis z obchodného / živnostenského registra a (ix) čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Od 31. marca 2022 je potrebné okrem vyššie uvedených dokladov k žiadosti o zápis (alebo predĺženie zápisu) do zoznamu hospodárskych subjektov predložiť aj potvrdenia o neexistencii nedoplatkov zo Slovenskej republiky (a to bez ohľadu na to, či v nej niekedy v minulosti podnikal alebo mal zamestnanca/ov – najbežnejší je prípad, že tieto inštitúcie zahraničného podnikateľa vôbec neevidujú), konkrétne: (i) Daňového úradu SR, (ii) Colného úradu SR, (iii) Sociálnej poisťovne SR, (iv) Všeobecnej zdravotnej poisťovne, (v) Dôvera, a (vi) Union zdravotnej poisťovne.

V praxi to teda znamená, že je potrebné vybaviť týchto 6 vyššie uvedených dokladov navyše. Zároveň máme z praxe veľmi negatívnu skúsenosť s ich vybavovaním formou podania elektronickej žiadosti, nakoľko práve z dôvodu, že tieto inštitúcie v SR zahraničný subjekt najčastejšie neevidujú (keďže v minulosti nemal zamestnanca/ov zo SR, takže im nemal dôvod niečo platiť), tak samé nevedia, ktoré oddelenie je príslušné na vydanie takéhoto potvrdenia, čo extrémne predlžuje čas potrebný na jeho vydanie. Práve na základe tejto skúsenosti z praxe, vybavujeme tieto potvrdenia osobne v jednotlivých inštitúciách, čo je síce časovo náročnejšie, avšak vydanie potrebných potvrdení trvá oveľa kratšie.

Túto novelu teda vnímame ako istý krok späť, nakoľko podľa nášho názoru by mal štát podnikať kroky k tomu, aby sa účasť vo verejných obstarávaniach zjednodušovala a nie naopak. Zároveň nie sú dostupné presné dáta, ktoré by preukázali význam týchto opatrení. Z praxe však máme skúsenosť, že ak podnikateľ nie je poctivý a neplní si svoje záväzky voči úradom a poisťovniam, najčastejšie sa to najskôr prejaví práve v štáte, v ktorom má sídlo. Je len málo prípadov, kedy by bol podnikateľ dlžníkom v zahraničnom štáte a v štáte, v ktorom má sídlo by mal všetky záväzky vysporiadané.

Zároveň je potrebné nezabúdať pri elektronickom podaní žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov na to, aby boli všetky prílohy (vyššie uvedené potvrdenia) zaručene konvertované do elektronickej podoby (keďže ÚVO napríklad neuznáva ani český typ elektronického podpisu).

Ak sa chcete zložitému podávaniu žiadosti a vybavovaniu potvrdení na Slovensku vyhnúťnechať nás, nech všetky tieto podklady a zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vybavíme za vás, využite našu službu pre zoznam hospodárskych subjektov.