Register verejných partnerov ako nástroj proti korupcii

Register verejných partnerov je pomerne nový, štátom zriadený register, ktorý za obdobie svojho fungovania priniesol svoje výsledky a väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že ide o jedno z najefektívnejších opatrení, vďaka ktorému sa podarilo „znemožniť“ účasť tzv. schránkových firiem vo verejnom obstarávaní a sekundárne určite aj znížiť korupciu vo verejných súťažiach.

Mechanizmus, ktorým bolo možné dosiahnuť tento výsledok je celkom jednoduchý. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora nadobudol účinnosť od 1. februára 2017. Od tohto dátumu boli povinní všetci podnikatelia, ktorí prijímajú prostriedky z verejných zdrojov vo väčšej výške, zapísať sa do tohto registra, v ktorom musia mať identifikovaného svojho konečného užívateľa výhod. Ak si firma / živnostník túto povinnosť nesplnila do 31. júla 2017, verejný subjekt, s ktorým mala takáto firma alebo živnostník uzatvorenú zmluvu, mal od nej právo odstúpiť.

Zapísať sa však nemôže podnikateľ / firma sama, ale musí si nájsť advokáta alebo notára, ktorý ju do registra zapíše, keďže jedine tí sú podľa zákona oprávnení vykonávať zápis. Advokát alebo notár, ktorý vykoná zápis následne zodpovedá za jeho správnosť a za správnosť údajov a identifikáciu konečného užívateľa výhod pod hrozbou pokuty až do 100 000€!

Vďaka tomu, že zápis vykonávajú len tieto „externé“ osoby pod hrozbou vysokých sankcií sa podarilo dosiahnuť to, že je oveľa nižšia pravdepodobnosť, že by bol konečný užívateľ výhod identifikovaný nesprávne alebo klamlivo, čo je jeden z hlavných cieľov tohto zákona.

Identifikácia konečného užívateľa výhod je pomerne zložitá a venovali sme sa jej v už v inom článku, pre väčšinu prípadov však platí, že sa jedná o spoločníka, ktorý má podiel aspoň 25 % vo firme alebo v prípade živnostníka sa jedná priamo o živnostníka, ktorý sa do registra zapisuje. Ak má firma komplikovanejšiu vlastnícku alebo riadiacu štruktúru, môže sa jednať aj o konateľa/ov, resp. členov predstavenstva alebo dozornej rady.

Ako sme už v úvode naznačili, register partnerov verejného sektora za obdobie svojho fungovania priniesol už niekoľko výsledkov. Okrem všeobecnej konštatácie, že zamedzil schránkovým firmám v účasti vo verejnom obstarávaní a pomohol znížiť korupciu pri verejných obstarávaniach (nakoľko je vďaka nemu jasné vlastnícke pozadie každej firmy), pomohol napríklad ŽSR pri odstúpení od zmluvy s 11 rokov nečinným investorom, ktorý mal zabezpečiť prestavbu Hlavnej stanice v Bratislave (zdroj). Alebo pomohol odhaliť vlastnícku štruktúru polomestskej firmy Infra Services, o ktorej sa dlho „šepkalo“, že je spoluvlastnená Ivanom Komtríkom. Ivan Kmotrík sa k vlastníctvu prostredníctvom tohto registra priznal len pár hodín pred pojednávaním na žilinskom súde v tejto veci (zdroj).

Ako sme uviedli, tento register je považovaný laickou aj odbornou verejnosťou za jeden z najužitočnejších nástrojov proti korupcii pri verejných obstarávaniach a zvýšeniu transparentnosti pri verejných zákazkách. Ak máte záujem o zápis našou advokátskou kanceláriou už do 12 hodín, využite našu službu register verejných partnerov.