Prečo sa oplatí využívať úvo zoznam hospodárskych subjektov

Úvo zoznam hospodárskych subjektov je zoznam podnikateľov, ktorý (ako napovedá názov) vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Platnosť zápisu v zozname hospodárskych subjektov je 3 roky a zápisom podnikateľ (s.r.o., živnostník alebo iná právna forma) získava mnoho výhod, najmä v prípade ak sa zúčastňuje alebo plánuje zúčastňovať verejných obstarávaní, súťažiť o zákazky na elektronickom trhovisku alebo figuruje (alebo to plánuje) ako subdodávateľ v takýchto zákazkách.

Aby mohol podnikateľ súťažiť o zákazky na elektronickom trhovisku (EKS), je zápis v zozname hospodárskych subjektov dokonca podmienkou (ktorú nemožno obísť). Ak sa podnikateľ plánuje zúčastniť verejného obstarávania (či už ako dodávateľ alebo subdodávateľ), môže sa síce zaobísť aj bez zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, znamená to preňho však splnenie ďalších (zbytočných) povinnostízvyšuje si tým riziko vylúčenia. Bude totiž musieť preukázať splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, čo v praxi znamená vybavenie a doloženie potvrdenia o neexistencii nedoplatkov z: (i) daňového úradu, (ii) colného úradu, (iii) sociálnej poisťovne, (iv) Všeobecnej zdravotnej poisťovne, (v) Dôvera, a (vi) Union zdravotnej poisťovne, (vii) súdu, že vaša firma nie je v konkurze/reštrukturalizácii, (viii) súdu, že vaša firma nie je v likvidácii. Ďalej (ix) výpisom z registra trestov podnikateľa / všetkých konateľov a v prípade ak sa jedná o firmu aj výpisom z registra trestov firmy, (x) výpisom z obchodného / živnostenského registra, (xi) čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Od tohto všetkého je každý podnikateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov oslobodený po celú dobu platnosti zápisu (3 roky, po tomto čase je platnosť zápisu možné opäť predĺžiť).

Ako sme už naznačili, podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov si nielen „pridáva robotu“ navyše, ale zvyšuje tiež možnosť, že bude zo súťaže vylúčený (či už ako dodávateľ alebo subdodávateľ), nakoľko ako z praxe vieme, pri vyhodnocovaní súťaží je každé z vyššie uvedených 11 potvrdení kontrolované z hľadiska formálnych náležitostí, dátumov (nesmie byť ku dňu vyhodnotenia staršie ako 3 mesiace) a pod. To najmä pri súťažiach, v ktorých je potrebné splniť ďalšie desiatky podmienok už „ušlo“ nejednému podnikateľovi. Prípadne sme sa viackrát stretli so situáciou, keď podnikateľ na 1 z potvrdení zabudol alebo ho naopak, nestihol do skončenia lehoty na predkladanie ponúk vybaviť (nakoľko najmä vydanie potvrdení zo súdu, colného úradu alebo daňového úradu trvá v praxi v niektorých prípadoch aj niekoľko týždňov).

Ako potvrdzujú všetci skúsenejší podnikatelia, pri dnešnej cene zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov nie je nad čím rozmýšľať, nakoľko len mzdové (vlastné) náklady na zaobstaranie vyššie uvedených potvrdení (ktoré sú navyše platné len 3 mesiace) prevyšujú cenu za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (platný 3 roky).

Ak sa chcete zložitému vybavovaniu potvrdení vyhnúťnechať nás, nech všetky podklady a zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vybavíme za vás, využite našu službu úvo zoznam hospodárskych subjektov.