Register partnerov verejného sektora a sankcie za nezapísanie

Register partnerov verejného sektora je štátom zriadený výlučne elektronický register, do ktorého sa zapisujú (najmä) podnikatelia, ktorí prijímajú finančné prostriedky z verejných zdrojov. Táto povinnosť sa zároveň vzťahuje aj na podnikateľov, ktorí pôsobia ako subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade) pri zákazke hradenej z verejných zdrojov alebo eurofondov.

Táto skutočnosť je pomerne málo známa a k porušeniu povinnosti zapísať sa do registra partnerov verejného sektora dochádza najčastejšie u subdodávateľov, resp. subdodávateľov vyššie figurujúcich subdodávateľov, nakoľko tí často nezaujímajú o to z akých prostriedkov je zákazka hradená.

Vzhľadom na to, že financovanie verejných zákaziek je často kontrolované aj niekoľko rokov (bežne 3 – 5 rokov) po ich dokončení (z dôvodu kontroly hospodárenia predošlej politickej garnitúry, prípadne po skončení programového obdobia eurofondov), kontrolné orgány zisťujú porušenia aj s veľkým odstupom od dokončenia zákazky.

Nič to však nemení na zodpovednosti za porušenie povinnosti zapísať sa do registra partnerov verejného sektora. Vzhľadom na to, že podľa § 15 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ak si subjekt nesplní povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora nemá právny nárok na protiplnenie za svoje služby. Zároveň, ak plnenie prijme (a nesplní si povinnosť zápisu), bude sa jednať o plnenie bez právneho dôvodu – bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinný takýto podnikateľ vrátiť.

Z praxe máme skúsenosť ako prebehla kontrola stavebnej zákazky pre jednu menšiu obec, ktorá zákazku čiastočne financovala z eurofondov. Kontrolóri po 4 rokoch od dokončenia(!) prišli na to, že jeden zo subdodávateľov sa zapísal do registra partnerov verejného sektora až po 4 mesiacoch od začatia výkonu prác na zákazke, pričom prijal 2 čiastkové plnenia za zákazku. Dôsledkom tohto porušenia bolo, že musel tieto plnenia v plnej výške vrátiť. Vzhľadom na to, že k zisteniam prišlo v období, kedy bol dopyt po stavebných zákazkách značne utlmený, tento podnikateľ (s.r.o.) následkom tejto straty finančných prostriedkov (cashflow) skrachoval. Šťastím v nešťastí bolo, že sa jednalo o s.r.o., nakoľko ak by sa jednalo o živnostníka (ktorý podľa zákona ručí celým svojím majetkom), následky by mohli byť oveľa horšie!

Veríme, že sme vám týmto článkom objasnili problematiku sankcií za nezapísanie do RPVS. Ak sa chcete podobnej situácii vyhnúť, neodkladajte váš zápis a využite našu službu pre zápis do register partnerov verejného sektora.