zmena-sidla-firmy-ako-na-to

Zmena sídla firmy, ako na to ?

Zmena sídla firmy je štatisticky jednou z najbežnejších zmien v obchodnom registri, ktoré firmy potrebujú vykonať. Je to zrejme najmä tým, že s rastom alebo so zmenou v podnikaní často súvisí často aj zmena miesta alebo priestorov, z ktorých je podnikanie vykonávané. Aby však zmena sídla oficiálne prebehla, je potrebné zapísať ju do obchodného registra.

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a vyhláška 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť stanovujú povinné prílohy, ktoré je potrebné k návrhu na zmenu sídla priložiť.


V prvom rade sa jedná o rozhodnutie valného zhromaždenia (alebo jediného spoločníka, ak má firma len 1 majiteľa), ktorým bola zmena sídla schválená. Dokladom, ktorý túto skutočnosť preukazuje je zápisnica z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka. Podpis na tomto dokumente nemusí byť overený.

Druhou povinnou prílohou návrhu na zmenu sídla je súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla. V tomto dokumente musí byť (ako vyplýva z názvu) vyjadrený súhlas majiteľa nehnuteľnosti, aby si v nej firma mohla zriadiť sídlo. Ak je vlastníkov viac, musí súhlas udeliť nadpolovičná väčšina vlastníkov. Zmenou je, že od roku 2020 musí byť podpis vlastníka/ov nehnuteľnosti na tomto dokumente overený u notára alebo na matrike. V minulosti sa overenie podpisu nevyžadovalo, čo však zvyšovalo riziko falšovania týchto dokumentov. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti nie je potrebné priložiť ak nehnuteľnosť vlastní priamo firma, ktorá si v nej chce zriadiť sídlo.

V prípade ak má firma uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom priestorov, nie je potrebné prikladať vyššie spomenutý súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Nájomná zmluva je dostatočným dokladom k zápisu sídla do obchodného registra. Výhodou je, že podpisy na nájomnej zmluve (na rozdiel od súhlasu vlastníka nehnuteľnosti) nemusia byť overené.

Závisiac od špecifických okolností, môžu byť k návrhu na zmenu sídla pripojené aj iné prílohy, napríklad splnomocnenie, ktorým firma, ktorá chce zmeniť sídlo splnomocní advokátsku kanceláriu na podanie tohto návrhu do obchodného registra a pod. Výhodou je, že podpisy na splnomocnení nemusia byť overené.

„Dobrý zvykom“ je tiež priloženie výpisu z listu vlastníctva, na ktorom je zapísaná nehnuteľnosť, v ktorej sa má nové sídlo zriadiť. Nie je to však povinné, nakoľko zákon o obchodnom registri, ani vyhláška túto prílohu pri podávaní návrhu na zmenu sídla v obchodnom registri nevyžadujú.

Následne je potrebné vyplniť zmenový formulár dostupný na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Všetky tieto dokumenty je následne potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a podať cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk kde je potrebné ešte aj toto podanie podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa.

Po odoslaní návrhu vám do niekoľkých minút príde do vašej elektronickej schránky výzva na zaplatenie súdneho poplatku. Tento je potrebné uhradiť čo najskôr, nakoľko kým nebude uhradený, podanie sa neodošle do elektronickej podateľne obchodného registra (príslušného registrového súdu pre vašu firmu). Následne je potrebné už len čakať na doručenie potvrdenia o vykonaní zápisu zmeny v obchodnom registri, ktoré rovnako príde do elektronickej schránky navrhovateľa. 

Zmena sídla firmy je podľa Obchodného zákonníka (ako jedna z mála zmien v obchodnom registri) účinná až dňom, kedy ju súd zapíše do obchodného registra. Sídlo je teda zmenené až dňom kedy ho súd zapíše do obchodného registra, samotný podpis rozhodnutia jediného spoločníka (zápisnice z valného zhromaždenia) o zmene sídla nestačí!

Ako ste si mohli prečítať, zmena sídla v obchodnom registri nie je zrovna najjednoduchší proces, najmä v prípade ak takúto zmenu robíte raz za niekoľko rokov. Legislatíva sa aj v takejto „statickej“ oblasti dynamicky mení a je potrebné byť zorientovaný v právnych predpisoch, ktoré tento proces upravujú. V prípade ak máte záujem o túto zmenu s podaním do 24 hodín, využite našu službu zmena sídla firmy.