Rozšírenie predmetu činnosti o pohostinskú činnosť

Ak ste uvažovali nad tým, že by ste si otvorili reštauráciu, kaviareň, bar prípadne krčmu, v ktorých by ste chceli podávať aj jedlo, pravdepodobne ste sa dozvedeli, že najskôr musí mať vaša s.r.o. takýto predmet činnosti zapísaný v obchodnom registri. Túto činnosť môže vaša s.r.o. legálne vykonávať len v prípade, ak má medzi svojimi predmetmi činnosti predmet – „Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov,“ ktorý je remeselnou živnosťou.

V prípade ak takýto predmet činnosti vaša spoločnosť nemá, je potrebné vykonať rozšírenie predmetu činnosti vašej spoločnosti. To pozostáva z dvoch krokov (i) najskôr je potrebné nový predmet ohlásiť na príslušnom živnostenskom úrade podľa okresu, v ktorom sídli vaša spoločnosť; (ii) keď živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení je potrebné zapísať túto remeselnú živnosť do obchodného registra medzi doterajšie predmety činnosti. Až po tomto zápise, môže vaša s.r.o. legálne vykonávať túto činnosť bez hrozby pokuty alebo trestnoprávnych dôsledkov.

Pri rozšírení predmetu o pohostinskú činnosť je však situácia zložitejšia, nakoľko sa jedná o remeselnú živnosť. To znamená, že na to, aby živnostenský úrad pre vašu spoločnosť vydal osvedčenie, musí zodpovedný zástupca (najčastejšie konateľ, príp. zamestnanec) splniť požiadavky odbornej spôsobilosti.

Odbornú spôsobilosť môžete preukázať primárne:

Výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru (najčastejšie výučný list kuchár/čašník).

V prípade ak takýto doklad nemáte, odbornú spôsobilosť môžete alternatívne preukázať jedným z týchto šiestich spôsobov:

a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo

b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore,alebo

c) dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo

d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo

e) osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo

f) dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

Najčastejšie sa využíva preukázanie spôsobilosti poslednou z týchto možností, je potrebné doložiť doklad, že ste 6 rokov pracovali na pozícii kuchár/čašník (pracovná zmluva) a boli za vás platené odvody.

Ak tieto podmienky spĺňate, prípadne ich spĺňa niektorý z vašich zamestnancov, môžete ohlásiť rozšírenie predmetu činnosti vašej spoločnosti o pohostinskú činnosť a výrobu hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov príslušnému živnostenskému úradu, ktorý by nemal mať problém s vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre vašu spoločnosť.

Nezabudnite potom aj zapísať tento nový predmet do obchodného registra, nakoľko spoločnosť môže vykonávať túto činnosť až po zápise do obchodného registra, nie okamihom vydania osvedčenia živnostenským úradom, ako sa mnohí podnikatelia domnievajú.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri rozširovaní predmetu činnosti vašej spoločnosti. V prípade ak potrebujete poradiť alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite našu službu rozšírenie predmetu podnikania s.r.o.