Rozšírenie predmetu o realitnú činnosť

Vzhľadom na to, že posledné roky sa predajom nehnuteľností v Slovenskej republike nepochybne darí, určite mnohí z vás uvažujú nad tým ako z tohto trendu profitovať. Jedným zo spôsobov môže byť, že vaša spoločnosť začne sprostredkovávať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností. Práve túto činnosť môže s.r.o. legálne vykonávať len v prípade, ak má medzi svojimi predmetmi činnosti predmet – „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).“

V prípade, ak takýto predmet činnosti vaša spoločnosť nemá je potrebné vykonať rozšírenie predmetu činnosti vašej spoločnosti. To je v podstate dvojkrokové(i) najskôr treba nový predmet ohlásiť na príslušnom živnostenskom úrade podľa okresu sídla vašej spoločnosti; (ii) keď živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení je potrebné zapísať túto novú živnosť do obchodného registra medzi doterajšie predmety činnosti. Až po tomto zápise môže vaša s.r.o. legálne vykonávať túto činnosť bez hrozby pokuty alebo trestnoprávnych dôsledkov.

Pri rozšírení o realitnú činnosť je však situácia zložitejšia, nakoľko sa jedná o viazanú živnosť. To znamená, že na to, aby živnostenský úrad pre vašu spoločnosť vydal osvedčenie, musí zodpovedný zástupca (najčastejšie konateľ, príp. zamestnanec) splniť požiadavky odbornej spôsobilosti.

Odbornú spôsobilosť môžete preukázať dvomi spôsobmi:

a) dokladom preukazujúcim vysokoškolské vzdelanie ekonomického, právnického, stavebného alebo architektonického smeru, alebo

b) dokladom preukazujúcim úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou, 2 roky praxe v odbore a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Do 31. januára 2020 postačoval na splnenie odbornej spôsobilosti zodpovednému zástupcovi doklad, preukazujúci stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore realít, toto už neplatí !

Ak tieto podmienky spĺňate, prípadne ich spĺňa niektorý z vašich zamestnancov môžete ohlásiť rozšírenie predmetu činnosti vašej spoločnosti o „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“príslušnému živnostenskému úradu, ktorý by nemal mať problém s vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre vašu spoločnosť. Nezabudnite si potom aj zapísať tento nový predmet do obchodného registra, nakoľko spoločnosť môže vykonávať túto činnosť až po zápise do obchodného registra, nie okamihom vydania osvedčenia živnostenským úradom.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri rozširovaní predmetu činnosti vašej spoločnosti. V prípade ak potrebujete poradiť alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite naše služby rozšírenie predmetu podnikania s.r.o.