kto je to prokurista

Kto je to prokurista ?

Prokurista je splnomocnenec spoločnosti na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne za iných okolností vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe (jednej alebo viacerým). Ak nie je v udelení prokúry výslovne uvedené inak, prokurista nemôže scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.  

Veľmi zjednodušene a neprávnicky povedané je prokurista akýsi „konateľ s užším spektrom oprávnení.“ Respektíve môže byť veľmi vhodnou osobou na riešenie všetkých úkonov súvisiacich s prevádzkou podniku, ktorá od ich riešenia odbremení konateľa.

Akým spôsobom podpisuje prokurista ?

Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu podnikateľa pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Avšak s nedodržaním pripojenia dodatku označujúceho prokúru zákon nespája sankciu neplatnosti takéhoto právneho úkonu. Aj napriek tomu však odporúčame dodatok označujúci prokúru používať.

Aký je spôsob konania ak má s.r.o. viacerých prokuristov ?

Viacerým osobám možno prokúru udeliť spôsobom, že sú na zastupovanie a podpisovanie oprávnené každá samostatne, alebo tak, že podpisujú všetci prokuristi alebo aspoň dvaja z nich. 

Ako udeliť prokúru ?

Prokuristu menuje valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník ak sa jedná o jednoosobovú s.r.o. Udelenie prokúry je však účinné až od zápisu do obchodného registra, môžeme teda povedať, že má tzv. konštitutívne účinky. Návrh na zápis prokúry do obchodného registra musí obsahovať meno, bydlisko a spôsob, akým sa prokurista bude za podnikateľa podpisovať. Ak bola prokúra udelená viacerým osobám, musí návrh obsahovať aj určenie, či každý prokurista môže konať samostatne, prípadne koľko prokuristov musí konať spoločne.

Ako odvolať prokuristu ?

Na rozdiel od udelenia prokúry, odvolanie prokuristu je účinné momentom jeho vykonania. Na odvolanie prokuristu teda nie je nevyhnutne potrebný výmaz z obchodného registra, avšak podnikateľ bude zaviazaný z konania prokuristu s treťou osobou, ibaže tretia osoba o odvolaní vedela.

Dúfame, že vám náš článok aspoň trochu priblížil kto je to prokurista a aké má oprávnenia. V prípade ak potrebujete zabezpečiť vymenovanie, zmenu alebo odvolanie prokuristu využite naše služby a prokurista sa môže stať súčasťou aj vašej s.r.o.