Prečo sa zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov ?

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nahrádza po dobu troch rokov povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejných obstarávaniach. Tento zápis je rovnako podmienkou k obchodovaniu na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním získavate status kvalifikovaného dodávateľa.

V týchto dvoch vetách sú výborne zhrnuté tri najhlavnejšie dôvody prečo sa do zoznamu hospodárskych subjektov zapísať, ale nie každý musí týmto dôvodom rozumieť. V tomto článku sa pokúsime tieto dôvody bližšie vysvetliť a špecifikovať.

(i) Osobné postavenie 

Povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia má každý uchádzač alebo subdodávateľ vo verejnom obstarávaní. Preukazovanie osobného postavenia je upravené v § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Osobné postavenie preukazuje každý uchádzač alebo subdodávateľ nasledovnými dokladmi:

(i) Výpisom z registra trestov štatutárneho orgánu a výpisom z registra trestov hospodárskeho subjektu (nie starším ako 3 mesiace);

(ii) Potvrdením, že hospodársky subjekt nemá nedoplatky na sociálnom poistení (nie starším ako 3 mesiace);

(iii) Potvrdením, že hospodársky subjekt nemá nedoplatky na zdravotnom poistení od VŠZP (nie starším ako 3 mesiace);

(iv) Potvrdením, že hospodársky subjekt nemá nedoplatky na zdravotnom poistení od Union poisťovňa, a.s. (nie starším ako 3 mesiace);

(v) Potvrdením, že hospodársky subjekt nemá nedoplatky na zdravotnom poistení od Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (nie starším ako 3 mesiace);

(vi) Potvrdením, že hospodársky subjekt nie je daňovým dlžníkom (nie starším ako 3 mesiace);

(vii) Potvrdením príslušného okresného súdu, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii alebo konkurze a reštrukturalizácii (nie starším ako 3 mesiace);

(viii) Výpisom z obchodného registra resp. živnostenského registra;

(ix) Potvrdením, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V prípade ak je tento uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, nemusí žiadne z týchto potvrdení podľa bodu (i – ix) predkladať a to až po dobu 3 rokov. Skrátka platí „prezumpcia“ toho, že spĺňa všetky náležitosti, ktoré dokladujú jednotlivé potvrdenia. V tomto je zápis v zozname hospodárskych subjektov nepochybne užitočnou pomôckou, keďže uchádzač prípadne subdodávateľ nepotrebuje počas celých troch rokov vybavovať ani predkladať žiadne z týchto potvrdení.

(ii) Elektronické trhovisko

V zmysle § 14 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podmienkou účinnosti registrácie na elektronickom trhovisku. Znamená to teda, že bez jeho vykonania nie je možné uchádzať sa o zákazky na tomto elektronickom trhovisku (EKS). Registráciu na elektronickom trhovisku je možné vykonať bezplatne prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska, na to určenej alebo súčasne so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je teda nevyhnutnou podmienkou k uchádzaniu sa o zákazky na elektronickom trhovisku (EKS).

(iii) Kvalifikovaný dodávateľ

Kvalifikačným procesom sa nazýva proces v, ktorom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ skúma, či uchádzač, resp. dodávateľ splnil podmienky účasti verejného obstarávania stanovené zákonom (ide o podmienky osobného postavenia, podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní). Vzhľadom na to, že zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov sa považujú tieto podmienky automaticky za splnené, uchádzač získa status kvalifikovaného dodávateľa. V praxi to funguje najčastejšie tak, že pri výbere uchádzača verejný obstarávateľ iba skontroluje, či je osoba v zozname hospodárskych subjektov zapísaná, ak tomu tak je, považuje sa automaticky, bez ďalšieho skúmania za osobu spĺňajúcu podmienky osobného postavenia so statusom kvalifikovaného dodávateľa.

Ako ste si mohli prečítať, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov prináša podnikateľom mnoho výhod, navyše za jeho vykonanie platíte len jednorazový poplatok a zápis má platnosť celé tri roky bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade ak sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov a nemôžete si dovoliť tráviť čas vybavovaním potvrdení alebo zápis potrebujete vybaviť čo najskôr, využite našu službu zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.