Kto je to hospodársky subjekt ?

Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorý nahrádza po dobu troch rokov povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Tento zápis je rovnako podmienkou k účasti v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním hospodársky subjekt získava status kvalifikovaného dodávateľa. 

Kto je to hospodársky subjekt ?

Napriek tomu, že zoznam hospodárskych subjektov je už pomerne zaužívaným pojmom, mnohí presne nevedia, kto to hospodársky subjekt je. Podľa § 2 ods. 5, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je hospodárskym subjektom: Fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.“ Do zoznamu hospodárskych subjektov sa teda môže zapísať každá fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba (s.r.o., a.s., organizačná zložka, komanditná spoločnosť a i.), ale aj skupina osôb, ktorá sa plánuje uchádzať o zákazky vo verejných obstarávaniach a chce automaticky spĺňať podmienky osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Aké doklady musí hospodársky subjekt predložiť k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov ?

K návrhu na zápis spoločnosti, resp. podnikateľa je potrebné doložiť niekoľko potvrdení, avšak ich počet sa radikálne znížil od prijatia novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). Od účinnosti spomenutej novely, teda od 01.12.2019 vo všeobecnosti platí, že k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov stačí doložiť okrem identifikačných údajov zapisovanej spoločnosti alebo podnikateľa tieto dokumenty:

(i) Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov všetkých štatutárov spoločnosti, členov dozorného orgánu a prokuristov resp. v prípade neposkytnutia údajov alebo ak fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky výpisy z registra trestov týchto osôb, nie staršie ako tri mesiace;

(ii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že nebol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

(iii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii;

(iv) Čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

(v) Doklad o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Presný postup zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov sme popísali v tomto článku na našom webe: Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov postup.

Ako ste si mohli prečítať, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov prináša podnikateľom mnoho výhod, navyše za jeho vykonanie platíte len jednorazový poplatok a zápis má platnosť celé tri roky bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade ak sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov čo najskôr alebo nechcete tráviť čas vybavovaním potvrdení využite našu službu zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.