Kto nie je partner verejného sektora

Otázka kto nemá povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, prípadne na koho sa nevzťahuje povinnosť zápisu do RPVS je v našej kancelárii pomerne častá. Práve preto sme sa rozhodli zosumarizovať tieto výnimky v tomto článku.

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) definuje limity prijatých finančných prostriedkov z verejných zdrojov vo výške aspoň 100 000 € jedno rázovo alebo 250 000 € opakovane. Po prijatí resp. pred podpisom zmluvy, na základe ktorej má subjekt takéto plnenie prijať sa na 99 % fyzických alebo právnických osôb bude vzťahovať povinnosť zápisu.

V tomto článku sa však budeme venovať subjektom, ktorým ani po prekročení týchto limitov povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora nevznikne. Teda určitým výnimkám, ktoré Zákon stanovuje pre niektoré subjekty.

Do registra partnerov verejného sektora sa podľa Zákona zapísať nemusí:

(i) subjekt verejnej správy,

(ii) verejný podnik,

(iii) osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok,

(iv) banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov,

(v) osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci,

(vi) iný štát a jeho orgány,

(vii) medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány,

(viii) majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia,

(ix) majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v rámci Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

(x) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, ktorý nevykonáva na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť a ktorý prijíma plnenia od zdravotnej poisťovne,

(xi) vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ak prijíma finančné prostriedky v súvislosti so správou domu,spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba a právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavreli zmluvu o výkone správy, ak prijíma finančné prostriedky v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu,

(xii) pozemkové spoločenstvo,

(xiii) osoba a právny nástupca osoby, ktorá prijíma plnenie podľa predpisov o zmiernení niektorých majetkových krívd;to neplatí, ak plnenie prijíma osoba, na ktorú bol nárok na plnenie postúpený.

Vzhľadom na zložitosť jazyka, ktorým je Zákon písaný boli niektoré z výnimiek pre lepšiu zrozumiteľnosť „zjednodušené.“ Cieľom tohto článku je podnikateľom priblížiť skutočnosť, že v prípade ak prekročia vyššie uvedené limity je na 99 % pravdepodobné, že sa povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora nevyhnú. Vyplýva to aj zo skutočnosti, že uvedené výnimky sa na najbežnejšie formy podnikania v SR (s.r.o., živnosť, a.s.) takmer nevzťahujú.

Dúfame, že sme priblížili, na koho sa povinnosť zápisu nevzťahuje. V prípade ak ste alebo budete aj vy alebo vaša spoločnosť partner verejného sektora kliknite na tento odkaz a využite výhodný zápis do registra partnerov verejného sektora našou advokátskou kanceláriou. Úplnú legálnu definíciu výnimiek zo zápisu do RPVS, môžete nájsť v Zákone na tomto odkaze.