Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov

ÚVO vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorý nahrádza po dobu 3 roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis v tomto zozname je taktiež podmienkou k účasti v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním hospodársky subjekt získava status kvalifikovaného dodávateľa.

Čo obsahuje zoznam hospodárskych subjektov ?

(i) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu;

(ii) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu;

(iii) predmet činnosti;

(iv) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené;

(v) registračné číslo;

(vi) zoznam dokladov, ktoré sa prikladali k žiadosti o zápis;

(vii) zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.

Od týchto údajov sa priamo odvíja aj povinnosť ohlásiť zmenu údajov, ktoré sú v zozname hospodárskych subjektov zapísané. Podľa zákona o verejnom obstarávaní ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, hospodársky subjekt je povinný oznámiť túto zmenu úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu. Doklad netreba k oznámeniu o zmene údajov v zozname hospodárskych subjektov ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. To znamená, že ak sa jedná o zmenu, ktorá vyplýva z výpisu z obchodného registra (napr. zmena konateľa) Úrad pre verejné obstarávanie si tento výpis zabezpečí sám a overí, či k oznámenej zmene naozaj prišlo.

Najčastejšie praktické prípady zmien v zozname hospodárskych subjektov

Medzi najbežnejšie praktické prípady, kedy je hospodársky subjekt povinný oznámiť zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov patrí: (i) zmena obchodného mena; (ii) zmena sídla alebo miesta podnikania; (iii) rozšírenie predmetu činnosti; (iv) zmena konateľa alebo inej osoby oprávnenej konať za hospodársky subjekt; (v) zmena spôsobu konania v mene zapísanej právnickej osoby. 

Ako oznámiť zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov ?

Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov sa oznamuje prostredníctvom elektronickej služby na webe ÚVO alebo v listinnej forme na predpísanom tlačive.

Poplatky za zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov

Za zápis zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 25 € v prípade ohlásenia zmeny v listinnej podobe alebo 12,5 € pri elektronickom podaní.

Čo ak zmenu Úradu pre verejné obstarávanie neohlásim ?

V prípade ak by ste zmenu v zozname hospodárskych subjektov, ktorú je potrebné oznámiť neohlásili, ÚVO podľa § 182 ods. 3) písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uloží takémuto subjektu pokutu až do výšky 500 €. Dôležité je, že podľa dikcie zákona Úrad pre verejné obstarávanie v prípade zistenia tohto porušenia pokutu uložiť musí.

V prípade ak potrebujete zmeniť údaje v zozname hospodárskych subjektov alebo sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov čo najskôr, prípadne nechcete tráviť čas vybavovaním potvrdení, využite našu službu zápisu do zoznam hospodárskych subjektov.