predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov

Predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov

ÚVO vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorý nahrádza po dobu tri roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis v tomto zozname je taktiež podmienkou k účasti v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním hospodársky subjekt získava status kvalifikovaného dodávateľa. 

Ako sme uviedli vyššie, platnosť tohto zápisu bez akýchkoľvek ďalších poplatkov alebo povinností je tri roky. V prípade ak sa táto lehota blíži ku koncu je zapísaný subjekt povinný podať žiadosť o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov (samozrejme len za predpokladu, že chce byť v zozname hospodárskych subjektov zapísaný aj naďalej).

Kedy je potrebné podať žiadosť o predĺženie zápisu v ZHS ?

Zapísaný hospodársky subjekt musí podľa zákona o verejnom obstarávaní podať žiadosť o predĺženie najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov.

Čo je obsahom žiadosti o predĺženie zápisu ?

Podľa zákona o verejnom obstarávaní je žiadosťou o predĺženie nová kompletná žiadosť o zápis vrátane všetkých príloh. V praxi teda v podstate nie je medzi žiadosťou o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a žiadosťou o predĺženie zápisu žiadny rozdiel. K obom žiadostiam sa prikladajú rovnaké prílohy, uchádzač musí na predĺženie zápisu alebo zápis spĺňať rovnaké podmienky a za obe sa platí správny poplatok v rovnakej výške.

Aké prílohy je potrebné doložiť k žiadosti o predĺženie zápisu v ZHS ?

Keďže medzi žiadosťou o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a žiadosťou o predĺženie zápisu nie je rozdiel, prílohy žiadosti o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov budú rovnaké ako prílohy žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, konkrétne sa jedná o:

(i) Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov všetkých štatutárov spoločnosti, členov dozorného orgánu a prokuristov resp. v prípade neposkytnutia údajov alebo ak fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky výpisy z registra trestov týchto osôb, nie staršie ako tri mesiace;

(ii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že nebol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

(iii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii;

(iv) Čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

(v) Doklad o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

O tom ako získať jednotlivé prílohy sme písali v článku ako vybaviť prílohy potrebné k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov na našom blogu.

Ako podať žiadosť o predĺženie zápisu v ZHS ?

Žiadosť o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov sa podáva prostredníctvom elektronickej služby na webe ÚVO alebo v listinnej forme na predpísanom tlačive.

Poplatky za predĺženie zápisu v ZHS

Za predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 100 € v prípade podania žiadosti o predĺženie v listinnej podobe alebo 50 € pri elektronickom podaní.

V akej lehote ÚVO vykoná predĺženie zápisu ?

Pri predĺžení zápisu v zozname hospodárskych subjektov platí to isté, čo pri prvozápise, takže ÚVO zapíše subjekt do zoznamu hospodárskych subjektov do 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o zápis vrátane všetkých príloh.

V prípade ak potrebujete podať žiadosť o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov čo najskôr, prípadne nechcete tráviť čas vybavovaním potvrdení, využite našu službu predĺženia zápisu v zoznam hospodárskych subjektov.