Zmena sídla s.r.o. v roku 2024

Zmena sídla spoločnosti je jednou z najbežnejších zmien, ktorú za svoj „život“ zažije zrejme väčšina s.r.o. S rastom vášho podnikania je často spojená aj potreba zmeniť priestory v ktorých fungujete. Je prinajmenšom praktické, ak sú priestory v ktorom vaše podnikanie funguje na rovnakej adrese ako sídlo spoločnosti. V roku 2020 nastalo viacero podstatných zmien v procese zmeny sídla spoločností. My sa v tomto článku zameriame primárne na s.r.o. vzhľadom na to, že sa jedná zo všetkých druhov právnických osôb o najbežnejšiu formu podnikania.

Zmenu sídla má vo svojej pôsobnosti valné zhromaždenie spoločnosti. To znamená, že o zmene sídla môžu rozhodnúť len spoločníci spoločnosti. Ak je spoločník len jeden, on sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia – teda on sám môže rozhodnúť o tejto zmene. V prípade, ak teda chcete zmeniť sídlo vašej s.r.o., prvý z troch dokumentov, ktorý je súdu potrebné predložiť je zápisnica z valného zhromaždenia, v ktorej spoločníci schválili zmenu sídla s.r.o. (prípadne rozhodnutie jediného spoločníka, ak je spoločnosť vlastnená len jedným spoločníkom). Podpis/y na týchto dokumentoch nemusia byť osvedčené.

Druhým z dokumentov, ktorý budete potrebovať je súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorom vlastník zapísaný na liste vlastníctva výslovne uvedie, že súhlasí so zriadením sídla vašej spoločnosti a jeho zápisom do obchodného registra v jeho nehnuteľnosti. Od 01.10.2020 musí byť podpis/y vlastníka/ov na tomto súhlase osvedčené. Prípadne môže byť tento dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom s časovou pečaťou, ktorý osvedčenie podpisu nahradzuje. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti môže byť prípadne nahradený nájomnou zmluvou, ktorou si vaša spoločnosť od vlastníka nehnuteľnosti priestory za odplatu prenajíma. V takomto prípade nemusí vlastník uvádzať žiadny súhlas a podpisy na tejto zmluve osvedčovať netreba.

Posledným z dokumentov, ktorý treba k podaniu zmeny sídla v obchodnom registri doložiť je list vlastníctva. V dnešnej dobe samozrejme nemusíte zháňať nič z katastra a stačí ak k podaniu doložíte elektronický výpis z listu vlastníctva, ktorý si môžete stiahnuť na webovej stránke katastra nehnuteľností. Ten môžete nájsť na adrese https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/search/lv.

Ako sme teda uviedli s účinnosťou od 01. októbra 2020 sa zmena sídla v obchodnom registri pre s.r.o. trochu skomplikovala. Nekládli by sme to však zákonodarcom za vinu. Myslíme si, že primárnym zmyslom toho, že na súhlasoch vlastníka nehnuteľnosti sa začali vyžadovať osvedčené podpisy je to, aby chránili nič netušiacich vlastníkov pred neoprávneným zriadením sídla v ich nehnuteľnosti. Jednoducho aby sa predchádzalo falšovaniu takýchto dokumentov.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri zmene sídla vašej spoločnosti v obchodnom registri. V prípade ak potrebujete poradiť alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite našu službu zmena sídla s.r.o.