Aké podklady sú potrebné pre register verejných partnerov ?

Register verejných partnerov resp. register partnerov verejného sektora je štátom zriadený register, do ktorého sa musia zapísať všetky subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky z verejných zdrojov v stanovených limitoch. O tom kto má povinnosť sa do registra zapísať sme písali v článku kto je to partner verejného sektoraZápis do tohto registra môže vykonať iba advokát alebo notár (tzv. oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora).

Ak sa do registra partnerov verejného sektora potrebujete / plánujete zapísať, je  vhodné, aby ste si vopred pripravili údaje alebo dokumenty, ktoré sú k zápisu potrebné. Presný zoznam údajov a podkladov potrebných k zápisu nie je stanovený zákonom ani iným právnym predpisom. Je na oprávnenej osobe, aké podklady si pre zápis zabezpečí alebo vyžiada. Oprávnená osoba však musí v každom prípade konať s odbornou starostlivosťou, aby v prípade pochybností o jej postupe vedela takéto konanie podľa zákona preukázať a vyhla sa pokute až do 100 000 €!

Bez ohľadu na vyššie uvedené si však v tomto článku dovolíme zosumarizovať podklady a údaje, ktoré sú od podnikateľov, ktorí majú o zápis záujem najčastejšie vyžadované. Jedná sa o: (i) preukaz totožnosti, (ii) výpis z obchodného alebo živnostenského registra (ten si vyžiadame my), (iii) spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu a aj (iv) stanovy (ak ich s.r.o. vydala). V prípade ak spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou nedisponujete, vieme si vyžiadať jej kópiu zo zbierky listín obchodného registra. Rovnako sú pre zápis väčšinou potrebné viaceré čestné vyhlásenia, ktorých prípravu by však mala mať na starosť oprávnená osoba (teda napríklad naša kancelária).

Tento sumár platí pre najbežnejšie právne formy (teda s.r.o. a živnostníkov) a len v prípade ak sú s.r.o. vlastnené priamo fyzickými osobami. V žiadnom prípade neplatí pre akciové spoločnosti alebo s.r.o., ktorých spoločníkmi sú ďalšie právnické osoby. Zápis takýchto subjektov s viacúrovňovou vlastníckou a riadiacou štruktúrou je veľmi špecifický a podklady potrebné k jeho vykonaniu závisia od presnej štruktúry a jej nastavenia, často sa však jedná o stanovy, zoznamy akcionárov, účtovné závierky, audítorské správy, potvrdenia o vedení bankového účtu a i.

V prípade ak potrebujete alebo viete, že budete potrebovať register verejných partnerov, neváhajte a využite naše služby s podaním už do 12 hodín!