Vymenovanie prokuristu v s.r.o.

Kto je to prokurista ?

Prokurista je splnomocnenec spoločnosti na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe. Ak nie je v udelení prokúry výslovne uvedené inak, prokurista nemôže scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Veľmi zjednodušene a neprávnicky povedané je prokurista akýsi „konateľ s užším spektrom oprávnení.“ Respektíve môže byť veľmi vhodnou osobou na riešenie všetkých úkonov súvisiacich s prevádzkou podniku, ktorá od ich riešenia odbremení konateľa.

Ako prebieha vymenovanie prokuristu ?

Zápisu prokuristu do obchodného registra musí predchádzať jeho vymenovanie do funkcie prokuristu, resp. udelenie prokúry. Právne predpisy neupravujú úplne konkrétny postup, ktorým k tomuto môže prísť. V praxi je zrejme najčastejšie vymenovanie do funkcie prokuristu. Prokuristu do jeho funkcie menuje valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník v prípade ak sa jedná o jednoosobovú spoločnosť.

Aké dokumenty sú potrebné k zápisu prokuristu do obchodného registra ?

K vymenovaniu do funkcie prokuristu je potrebné vyhotoviť:

(i) zápisnica z valného zhromaždenia (alebo rozhodnutie jediného spoločníka, ak sa jedná o jednoosobovú spoločnosť);

(ii) podpisový vzor prokuristu so súhlasom s ustanovením do funkcie prokuristu;

(iii) splnomocnenie ak podáva návrh splnomocnená osoba – napríklad naša spoločnosť;

(iv) samotný návrh na zápis zmeny v s.r.o. do obchodného registra, ktorý sa podáva elektronicky prostredníctvom formulára TU.

Od 01.10.2020 je možné návrhy na zápis alebo zápis zmien do obchodného registra podávať len v elektronickej forme prostredníctvom vyššie uvedeného formulára na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Tento formulár je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom v tomto článku sme písali ako použiť elektronický podpis z vášho občianskeho preukazu.

Rovnako všetky vyššie spomenuté prílohy tohto návrhu – vyššie uvedené dokumenty (zápisnica z valného zhromaždenia, podpisový vzor prokuristu príp. splnomocnenie), musia byť tiež podpísané elektronickým podpisom.

Aké poplatky sú spojené so zápisom prokuristu do obchodného registra ?

Pri zápise prokuristu do obchodného registra je potrebné uhradiť súdny poplatok za zápis zmeny údajov v obchodnom registri vo výške 50 €.

Dúfame, že vám náš článok aspoň trochu priblížil kto je to prokurista a aké má oprávnenia. V prípade ak potrebujete zabezpečiť vymenovanie, zmenu alebo odvolanie prokuristu využite naše služby vymenovanie prokuristu.