Zmena konečného užívateľa výhod v obchodnom registri

Mnohí konatelia s.r.o. nemajú dostatočnú vedomosť o tom, že zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra v lehote do 31.12.2019 nebol len jedno rázovou záležitosťou, ale stal sa novou povinnosťou, ktorú si treba splniť aj pri každej jeho zmene.

Kto je to konečný užívateľ výhod ?

Zákon o obchodnom registri odkazuje pri jeho definícii na zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Ten ho definuje pomerne komplikovane, v podstate sú však dve možnosti a) buď ním bude pri právnických osobách (s.r.o. a a.s.) spoločník/ci prípadne akcionári, ktorí však musia mať podiel aspoň 25 % v spoločnosti (či už na hlasovacích právach alebo na hospodárskom prospechu). Ak by žiaden zo spoločníkov alebo akcionárov takúto podmienku nespĺňal – nastane druhá situácia b) konečnými užívateľmi budú členovia vrcholového manažmentu spoločnosti (za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu). To sa však v praxi stáva menej často, keďže toto je prípad hlavne spoločností s veľmi rozdrobenou vlastníckou štruktúrou, ktorých je predsa len menej.

Kedy je potrebné podať návrh na zmenu konečného užívateľa výhod ?

Návrh na zápis zmeny konečného užívateľa výhod je potrebné podať po takmer každej zmene spoločníka v spoločnosti, resp. prevode obchodného podielu. Rovnako však bude potrebné podať tento návrh v prípade zmeny adresy, prípadne priezviska alebo čísla občianskeho preukazu spoločníka/ov.

Aký predpis ustanovuje povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra a jeho zmenu ?

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod upravuje zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, konkrétne § 2 ods. 3 tohto zákona. Pre úplnosť dodávame, že tento zápis nijakým spôsobom nenahrádza povinnosť zápis do registra partnerov verejného sektora, avšak v opačnom prípade – ak by bola spoločnosť zapísaná v registri partnerov verejného sektora, tak sa na ňu povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra nevzťahuje. Viac sme o tom písali v tomto článku na našom blogu. V prípade záujmu o registrácia partnerov verejného sektora je možná na tejto adrese.

Čo ak nepodám návrh na zmenu konečného užívateľa výhod ?

V tomto prípade vyššie uvedený zákon o obchodnom registri ustanovuje sankcie. Tie sú dokonca ukladané priamo konateľovi ako fyzickej osobe, nie spoločnosti, keďže tieto povinnosti má v spoločnosti na starosť konateľ. V zmysle § 11 „registrový súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur.“ Tu je dôležité, že súd v tomto prípade má na výber len čo sa týka výšky uloženej pokuty, ale vzhľadom na dikciu zákona „uloží“ ju uložiť musí.

Prečo sa nedá podať návrh na zmenu konečného užívateľa výhod spolu s návrhom na zápis zmeny v obchodnom registri ?

Za najväčší kameň úrazu celej tejto povinnosti považujeme práve skutočnosť, že návrh na zmenu konečného užívateľa výhod nie je možné podať v jednom návrhu spolu so zápisom zmeny v obchodnom registri. Akceptujeme fakt, že prevod väčšinového obchodného podielu nadobúda účinky až zápisom do obchodného registra, avšak súčasné riešenie považujeme za naozaj nešťastné a spôsobujúce zvýšenú byrokraciu podnikateľom.

Dúfame, že vám tento článok objasnil, či máte povinnosť zmeniť konečného užívateľa výhod v obchodnom registri. V prípade ak nechcete mať ďalšie starosti, vieme vyriešiť túto zmenu za vás na tejto adrese zmena konečného užívateľa výhod v obchodnom registri.