Ako sa uchádzať o verejné zákazky ?

To ako sa uchádzať o verejné zákazky a čo všetko je k tomu potrebné s istotou trápi nejedného podnikateľa. Verejné zákazky môžu poskytnúť vášmu podnikaniu stabilného obchodného partnera (vo forme štátu resp. samosprávy), u ktorého sa na rozdiel od súkromnej sféry nemusíte obávať toho, či vám uhradí svoje záväzky. Túto spoľahlivosť spolu s nespočetným množstvom súťaží považujeme najmä v časoch nižšej ekonomickej prosperity alebo recesie za hlavnú konkurenčnú výhodu v porovnaní so súkromným sektorom.

Téma tohto článku je veľmi komplexná, avšak v tomto článku sa posnažíme čo najmenej zložito opísať to ako sa o verejné zákazky uchádzať, resp. aké povinnosti si musíte splniť, ak sa chcete o verejné zákazky uchádzať. Na začiatok je dôležité povedať, že existuje niekoľko typov verejných zákaziek, resp. druhov súťaží, ktoré sa od seba odlišujú postupom ako sa o ne môžete uchádzať a aj počtom povinností, ktoré musíte splniť, aby vaša účasť mohla byť úspešná.

Vo všeobecnosti však platí, že k úspešnému uchádzaniu sa o 95 % súťaží stačí, aby ste boli zapísaný: a) v zozname hospodárskych subjektov, a b) v registri partnerov verejného sektora. Zápisy v týchto dvoch registroch umožňujú, aby ste sa zúčastnili takmer všetkých verejných súťaží, ktoré v Slovenskej republike prebiehajú. Pričom povinnosť zápisu v týchto registroch sa vzťahuje aj na subdodávateľov, ak ich pri realizácii zákazky plánujete využiť!

a) Zápis v zozname hospodárskych subjektov je podmienkou, aby ste sa mohli uchádzať o zákazky na elektronickom trhovisku (EKS). Zároveň vďaka nemu automaticky splníte zákonné podmienky vo všetkých verejných súťažiach, takže po dobu platnosti tohto zápisu (3 roky) nebudete musieť do každej súťaže zvlášť vybavovať potvrdenia o neexistencii nedoplatkov z: (i) daňového úradu, (ii) colného úradu, (iii) sociálnej poisťovne, (iv) všeobecnej zdravotnej poisťovne, (v) dôvera, a (vi) union zdravotnej poisťovne, (vii) súdu, že vaša firma nie je v konkurze/reštrukturalizácii, (viii) súdu, že vaša firma nie je v likvidácii. Podľa zákona o verejnom obstarávaní zápis vašej firmy alebo živnosti v zozname hospodárskych subjektov nahrádza predkladanie všetkých týchto potvrdení a po dobu platnosti zápisu (3 roky) platí prezumpcia, že nie ste dlžníkom voči žiadnej z vyššie uvedených inštitúcii. To vám umožňuje sa o verejné zákazky uchádzať a zároveň máte istotu, že pri vyhodnocovaní súťaže sa nestane, že budete zo súťaže vylúčený kvôli tomu, že vám „vyskočí“ nedoplatok, o ktorom ste ani nemali vedomosť.

b) Zápis do registra partnerov verejného sektora (označovaného aj ako protischránkový register) môže podľa zákona vykonať iba advokát alebo notár a slúži na to, aby ste mohli prijímať prostriedky z verejných zdrojov. Povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora však nemusíte mať vo všetkých verejných súťažiach. Podľa zákona by ste mali mať povinnosť zápisu len ak sa uchádzate o „väčšie“ zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je (alebo sa môže vyšplhať) vo výške 100 000 €. Register partnerov verejného sektora vznikol na to, aby bolo známe kto prijíma prostriedky z verejných zdrojov a má z nich profit. Ak by ste si túto povinnosť nesplnili, hrozí vám pokuta až do výšky 1 000 000 € a zároveň vám môže byť uložená povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré ste z verejných zdrojov prijali.

Ak ste zapísaný v dvoch vyššie uvedených registroch (alebo aspoň v zozname hospodárskych subjektov ak sa uchádzate len o menšie zákazky), môžete pristúpiť k odoslaniu samotnej žiadosti o účasť, resp. vašej ponuky do konkrétnej súťaže. Zoznam súťaží, ktoré prebiehajú, resp. ktoré budú prebiehať môžete nájsť vo vestníku verejného obstarávania, v kategórii “oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,” ktorý je zverejnený na webe Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik.

Ak si spomedzi zákaziek vo vestníku vyberiete takú, o ktorú máte záujem je potrebné počas lehoty na predkladanie ponúk poslať vašu cenovú ponuku alebo ponuku vrátane príloh v závislosti od toho o aký typ súťaže sa jedná. Menšie súťaže prebiehajú na elektronickom trhovisku (EKS systéme), na webovej stránke elektronického kontrakčného systému https://eo.eks.sk/Prehlady/ZakazkyVerejnost. Pri týchto odosielate len vašu cenovú ponuku. Väčšie súťaže prebiehajú najčastejšie cez elektronické verejné obstarávanie (IS EVO), na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo alebo cez elektronický systém niektorého zo súkromných poskytovateľov platforiem pre verejné obstarávanie ako napríklad Josephine na webovej stránke https://josephine.proebiz.com/sk/public-tenders/all alebo ELENA na webovej stránke https://www.e-lena.sk/zakazky-verejneho-obstaravania.

Dúfame, že vám tento článok pomohol zorientovať sa v tejto problematike a v prípade, ak máte záujem o zápis do zoznamu hospodárskych subjektovzápis do registra partnerov verejného sektora, aby ste sa mohli o verejné zákazky uchádzať, budeme radi, keď využijete naše služby.

Kam nahlásiť zmenu čísla občianskeho preukazu

V súvislosti s koncom platnosti certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis k 31.12.2022 boli v poslednom období mnohí konatelia s.r.o. a ďalší štatutári „prinútení“ k výmene ich občianskeho preukazu (ak mali občiansky preukaz vydaný pred 20. júnom 2021). Ak k tejto výmene nepristúpili, znamená to pre nich, že od 01.01.2023 nemôžu používať elektronický podpis potrebný k väčšine komunikácie so štátom a jeho orgánmi.

Vzhľadom na túto situáciu sa v poslednom období často stretávame s otázkou, či je potrebné zmenu čísla občianskeho preukazu nahlásiť do obchodného registra. Zjednodušená odpoveď na túto otázku je, že zmenu čísla dokladu totožnosti stačí nahlásiť len do registra konečných užívateľov výhod obchodného registra, do samotného obchodného registra sa číslo občianskeho preukazu nezapisuje. Aj z tohto však existujú výnimky, nakoľko v určitých situáciách sa číslo občianskeho preukazu (resp. dokladu totožnosti) pri konateľovi, ale aj pri spoločníkovi do obchodného registra zapísať môže ako tzv. iný identifikačný údaj, ak daná osoba nemá / nemala pridelené rodné číslo v Slovenskej republike (čo by sa malo týkať len zahraničných osôb bez povolenia na pobyt v SR).

Znamená to teda, že v prípade cca. 95 % spoločností zapísaných v obchodnom registri postačí pri zmene čísla občianskeho preukazu majiteľa / majiteľov nahlásiť nové číslo občianskeho preukazu do registra konečných užívateľov obchodného registra prostredníctvom návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod. V súvislosti s obchodným registrom sa číslo občianskeho preukazu nikam inam nezapisuje. 

Ako sme však naznačili, za istých okolností môže byť táto situácia aj zložitejšia a nové číslo občianskeho preukazu môže byť konateľ spoločnosti povinný (okrem registra konečných užívateľov výhod) nahlásiť aj priamo do obchodného registra.

Zároveň však netreba zabúdať na to, že číslo občianskeho preukazu konateľa príp. majiteľa mohla spoločnosť v minulosti hlásiť aj v rôznych súkromnoprávnych vzťahoch (napr. bankám poisťovniam a i.), kde môže byť rovnako potrebné nové číslo občianskeho preukazu nahlásiť.

Záverom ešte pre úplnosť dodávame, že povinnosť zmeny konečného užívateľa výhod v obchodnom registri sa netýka spoločností, ktoré prijímajú prostriedky z verejných zdrojov a sú subjektom zapísaným v register partnerov verejného sektora.

Zmenu konečného užívateľa výhod v obchodnom registri môžete objednať cez náš web na nasledovnom odkaze zmena konečného užívateľa výhod v obchodnom registri. V prípade ak máte záujem poradenstvo pri tejto službe, neváhajte nás kontaktovať.

Zmena sídla s.r.o. v roku 2023

Zmena sídla spoločnosti je jednou z najbežnejších zmien, ktorú za svoj „život“ zažije zrejme väčšina s.r.o. S rastom vášho podnikania je často spojená aj potreba zmeniť priestory v ktorých fungujete. Je prinajmenšom praktické, ak sú priestory v ktorom vaše podnikanie funguje na rovnakej adrese ako sídlo spoločnosti. V roku 2020 nastalo viacero podstatných zmien v procese zmeny sídla spoločností. My sa v tomto článku zameriame primárne na s.r.o. vzhľadom na to, že sa jedná zo všetkých druhov právnických osôb o najbežnejšiu formu podnikania.

Zmenu sídla má vo svojej pôsobnosti valné zhromaždenie spoločnosti. To znamená, že o zmene sídla môžu rozhodnúť len spoločníci spoločnosti. Ak je spoločník len jeden, on sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia – teda on sám môže rozhodnúť o tejto zmene. V prípade, ak teda chcete zmeniť sídlo vašej s.r.o., prvý z troch dokumentov, ktorý je súdu potrebné predložiť je zápisnica z valného zhromaždenia, v ktorej spoločníci schválili zmenu sídla s.r.o. (prípadne rozhodnutie jediného spoločníka, ak je spoločnosť vlastnená len jedným spoločníkom). Podpis/y na týchto dokumentoch nemusia byť osvedčené.

Druhým z dokumentov, ktorý budete potrebovať je súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorom vlastník zapísaný na liste vlastníctva výslovne uvedie, že súhlasí so zriadením sídla vašej spoločnosti a jeho zápisom do obchodného registra v jeho nehnuteľnosti. Od 01.10.2020 musí byť podpis/y vlastníka/ov na tomto súhlase osvedčené. Prípadne môže byť tento dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom s časovou pečaťou, ktorý osvedčenie podpisu nahradzuje. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti môže byť prípadne nahradený nájomnou zmluvou, ktorou si vaša spoločnosť od vlastníka nehnuteľnosti priestory za odplatu prenajíma. V takomto prípade nemusí vlastník uvádzať žiadny súhlas a podpisy na tejto zmluve osvedčovať netreba.

Posledným z dokumentov, ktorý treba k podaniu zmeny sídla v obchodnom registri doložiť je list vlastníctva. V dnešnej dobe samozrejme nemusíte zháňať nič z katastra a stačí ak k podaniu doložíte elektronický výpis z listu vlastníctva, ktorý si môžete stiahnuť na webovej stránke katastra nehnuteľností. Ten môžete nájsť na adrese https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/search/lv.

Ako sme teda uviedli s účinnosťou od 01. októbra 2020 sa zmena sídla v obchodnom registri pre s.r.o. trochu skomplikovala. Nekládli by sme to však zákonodarcom za vinu. Myslíme si, že primárnym zmyslom toho, že na súhlasoch vlastníka nehnuteľnosti sa začali vyžadovať osvedčené podpisy je to, aby chránili nič netušiacich vlastníkov pred neoprávneným zriadením sídla v ich nehnuteľnosti. Jednoducho aby sa predchádzalo falšovaniu takýchto dokumentov.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri zmene sídla vašej spoločnosti v obchodnom registri. V prípade ak potrebujete poradiť alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite našu službu zmena sídla s.r.o.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov kompletný postup 2023

1) Čo je to zoznam hospodárskych subjektov ? 

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nahrádza po dobu 3 roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je rovnako podmienkou k obchodovaniu na elektronickom trhovisku (EKS) a vykonaním tohto zápisu získavate status kvalifikovaného dodávateľa. Ako sme uviedli vyššie platnosť zápisu je 3 roky, takže počas tejto doby sa o nič nemusíte starať a môžete využívať všetky spomenuté výhody bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Viac o tom čo je to zoznam hospodárskych subjektov sa dočítate v tomto článku.

 2) Kde nájdem zoznam hospodárskych subjektov ?

Zoznam hospodárskych subjektov je vedený online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Zoznam hospodárskych subjektov nájdete TU.

Nad rámec informácii k zoznamu hospodárskych subjektov uvádzame, že zápis v zozname hospodárskych subjektov nemá nič spoločné a nijako nenahrádza povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Tieto registre sú odlišné, nie sú medzi sebou žiadnym spôsobom prepojené ani od seba závislé.

V prípade ak potrebujete vykonať zápis do RPVS budeme radi ak využijete služby našej renomovanej advokátskej kancelárie, ktorá Vám zabezpečí zápis za skvelú cenu už do 12 hodín od odoslania objednávky.

3) Čo obsahuje zoznam hospodárskych subjektov ?

(i) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu;

(ii) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu;

(iii) predmet činnosti;

(iv) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené;

(v) registračné číslo;

(vi) zoznam dokladov, ktoré sa prikladali k žiadosti o zápis;

(vii) zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.  

4) Aké potvrdenia sú potrebné k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov ?

K návrhu na zápis spoločnosti, resp. podnikateľa je však potrebné doložiť niekoľko potvrdení, avšak ich počet sa radikálne znížil od prijatia novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „antibyrokratický zákon“). Od účinnosti spomenutej novely, teda od 01.12.2019 vo všeobecnosti platí, že k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov stačí doložiť okrem údajov zapisovanej spoločnosti alebo podnikateľa tieto dokumenty:

(i) Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov všetkých štatutárov spoločnosti, členov dozorného orgánu a prokuristov resp. v prípade neposkytnutia údajov alebo ak fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky výpisy z registra trestov týchto osôb, nie staršie ako tri mesiace;

(ii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že nebol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

(iii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii;

(iv) Čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

(v) Doklad o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Údaje podľa prvého vyššie uvedeného bodu sa podávajú na tomto tlačive zverejnenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Pre úplnosť uvádzame, že číslo pasu v tomto dokumente občania SR vypĺňať nemusia.

Druhé spomenuté potvrdenie o tom, že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii vydáva príslušný okresný súd v sídle kraja podľa sídla hospodárskeho subjektu. Teda napríklad pre SZČO alebo s.r.o. so sídlom v Senci bude príslušný Okresný súd Bratislava I. K žiadosti o vydanie tohto potvrdenia je potrebné priložiť doklad o úhrade súdneho poplatku (kolok) spojeného s vydaním takéhoto potvrdenia vo výške 2,5 €. Vydanie tohto potvrdenia trvá v závislosti od príslušného súdu od 1 do cca 7 pracovných dní.

O vyžiadaní potvrdenia príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii platí presne to isté, čo o spomenutom potvrdení o tom, že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii. Pre úplnosť len dodávame, že toto potvrdenie k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov neprikladá podnikateľ (SZČO), nakoľko pri ňom likvidácia možná nie je a súdny poplatok za vydanie tohto potvrdenia je vo výške 3 €. Vydanie tohto potvrdenia trvá v závislosti od príslušného súdu od 1 do cca 7 pracovných dní.

Presný postup ako si vyžiadať potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii a potvrdenie, že spoločnosť nie je v likvidácii sme popísali v článku ako vybaviť prílohy potrebné k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.

Štvrtou prílohou je čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom hospodársky subjekt vyhlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podpisuje štatutár (konateľ) spoločnosti, prípadne samotná SZČO. Overenie podpisu sa na tomto čestnom vyhlásení nevyžaduje.

Doklad o úhrade správneho poplatku je poslednou prílohou návrhu na zápis za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.  Mal by byť rovnako podpísaný elektronickým podpisom konateľa zapisovanej spoločnosti. Najjednoduchší spôsob jeho úhrady je prostredníctvom služby eKolok Slovenskej pošty, a.s. Pri listinnom podaní je výška tohto poplatku 66 €, pri elektronickom 33 €.

5) Ako podať návrh na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov elektronicky a koľko trvá vykonanie zápisu ?

Návrh na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v elektronickej forme sa podáva prostredníctvom webovej stránky Úradu pre verejné obstarávanie. Na jeho podanie je potrebné mať aktivovanú elektronickú schránku a kvalifikovaný elektronický podpis. Po vyplnení formuláru na uvedenej webovej stránke je ho potrebné podpísať elektronickým podpisom rovnako ako aj každú z príloh, ktorá sa k návrhu prikladá okrem tých, ktoré sú už podpísané elektronickým podpisom inštitúcie, ktorá ich vydala (napr. súd). Pred podaním návrhu odporúčame prečítať si ešte zoznam najčastejších nedostatkov žiadostí o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Úrad pre verejné obstarávanie má podľa zákona o verejnom obstarávaní po odoslaní kompletného návrhu so všetkými prílohami 15 dní na vykonanie zápisu.

Ako sme uviedli vyššie platnosť zápisu je 3 roky, takže počas tejto doby sa o nič nemusíte starať a môžete využívať všetky spomenuté výhody zápisu v zozname hospodárskych subjektov bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Ako ste si mohli prečítať, aj napriek tomu, že zápis do ZHS je v súčasnosti značne jednoduchší ako v minulosti spája so sebou stále pomerne dosť komplikácii. Dúfame, že vám tento článok aspoň trochu objasnil postup zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. V prípade ak sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov a nemôžete si dovoliť tráviť čas vybavovaním potvrdení alebo zápis do ZHS potrebujete vybaviť čo najskôr využite našu službu zápisu do zoznam hospodárskych subjektov.

Zmena obchodného mena s.r.o. v roku 2023

Zmena názvu s.r.o., je jedným z najvýznamnejších momentov počas fungovania každej spoločnosti. Aj taký zdanlivý detail, ako názov vašej s.r.o. môže pomôcť vášmu podnikaniu a maximalizovať váš zisk. Práve preto je pri zmene obchodného mena s.r.o. najdôležitejší prvý krok – tým je výber toho správneho mena pre vašu spoločnosť. Názov by nemal byť identický alebo podobný názvom, ktoré vo vašich zákazníkoch/klientoch môžu vyvolať nejaké negatívne emócie.

V tomto článku sa však viac ako na výber správneho názvu zameriame na praktickú stránku tejto zmeny, teda jej realizáciu v obchodnom registri. Z tohto hľadiska je najskôr dôležité preveriť, či vami zvolený názov s.r.o. nie je zhodný s už skôr zapísaným názvom niektorej inej s.r.o. Takéto overenie môžete vykonať na stránke www.orsr.sk v sekcii vyhľadávanie podľa obchodného mena, kde zadáte vami zvolený nový názov s.r.o. Ak na webovej stránke obchodného registra spoločnosť s rovnakým názvom nenájdete, váš nový názov s.r.o. je v poriadku (samozrejme treba ešte dohliadnuť na to, aby váš názov neobsahoval napríklad vulgarizmy, ochranné známky príp. iné nemorálne prvky, ktoré ako napovedá zdravý rozum obsahovať nemôže).

O samotnej zmene názvu s.r.o., môže rozhodnúť len valné zhromaždenie. To znamená, že na to, aby súd v obchodnom registri zmenil obchodné meno vašej s.r.o., je potrebné predložiť mu zápisnicu z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka (v jednoosobovej s.r.o. vykonáva ten pôsobnosť valného zhromaždenia), v ktorých je takáto zmena schválená. Podľa obchodného zákonníka pri tejto zmene podpisy na týchto dokumentoch osvedčovať netreba, takže návštevy notára ste ušetrení.

Ak bude toto podanie k zmene obchodného mena realizovať niekto iný ako konateľ spoločnosti, je potrebné vyhotoviť ešte plnomocenstvo, v ktorom konateľ splnomocní vybranú osobu na tento úkon. Vzhľadom na to, že od 01.10.2020 musia byť realizované všetky podania do obchodného registra elektronicky, je potrebné obe tieto prílohy naskenovať a podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby, ktorá bude realizovať podanie. Súdne poplatky v 50 % výške z pôvodnej sumy ostávajú nezmenené. Súdny poplatok k tejto zmene bude teda stáť 33 €.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri realizácii zmeny obchodného mena v obchodnom registri. V prípade ak potrebujete poradiť alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného, neváhajte a využite našu službu zmena obchodného mena.

Ohlásenie živnosti s.r.o. elektronicky v roku 2023

Na úvod jedno upozornenie, tento postup slúži len pre tých, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s čipom, aktivovanú elektronickú schránku a nainštalovaný všetok nevyhnutný software dostupný na webe slovensko.sk v sekcii na stiahnutie.

Prvým krokom je spustiť korektnú službu, k tomu sa dostaneme, že na slovensko.sk v pravom krajnom stĺpci klikneme na ikonu „Nájsť službu.“ Následne do riadku „Názov elektronickej služby“ napíšeme živnosť a systém by nám mal ponúknuť službu s názvom „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – právnická osoba.“ Následne môžeme vidieť zoznam jednotlivých okresných úradov, na ktorých je služba dostupná. Je potrebné nájsť príslušný okresný úrad podľa okresu v ktorom má vaša s.r.o. sídlo.

Následne klikneme na ikonu s názvom „Služba“ a otvorí sa nám formulár rozdelený do šiestich krokov. Jeho vyplnenie nie je nič ťažké, zvládnuť by to mal každý. Nižšie sa vám pokúsime poradiť aké údaje je potrebné vyplniť v nasledujúcich krokoch.

1) Žiadateľ – v tomto kroku vypĺňame osobné údaje žiadateľa, teda osoby, ktorá je na web slovensko.sk prihlásená so svojím občianskym preukazom s čipom. Môže to byť buď konateľ s.r.o. pre ktorú chceme živnosť ohlásiť alebo aj splnomocnená osoba, ktorá doloží v poslednom kroku tohto formulára plnomocenstvo na túto činnosť.

2) Podnikateľský subjekt – tu vyplníme názov a sídlo s.r.o. pre ktorú žiadame vydanie nového živnostenského osvedčenia, žltý riadok s názvom splnomocnenec v tuzemsku na doručovanie 99 % spoločností nezaškrtáva.

3) Štatutári – tu je nevyhnutné vyplniť osobné údaje štatutárov (zväčša konateľov) spoločnosti, pre ktorú chceme nové živnosti ohlásiť. V kolónke spôsob konania vypĺňame spôsob konania štatutára zapísaného do obchodného registra (napr. konateľ koná samostatne / konatelia konajú spoločne a i.). Dajte si pozor je potrebné vyplniť údaje všetkých štatutárov (konateľov) ktorých daná spoločnosť má ak je ich viac, nestačia údaje len jedného.

4) Ostatné údaje – v tejto sekcii väčšina firiem nevypĺňa nič, avšak nemusí to platiť. V prípade ak sa chystáte ohlásiť remeselnú / viazanú živnosť je do prvého riadku potrebné akým spôsobom preukazujete odbornú spôsobilosť. Druhý riadok sa vypĺňa len v prípade ak chcete vyžiadať osvedčenie o živnostiach pre s.r.o., ktorá ešte nie je zapísaná v obchodnom registri. V tom prípade je tu nevyhnutné vypísať akým dokumentom preukazuje táto ešte nezapísaná s.r.o. skutočnosť, že môže sídliť na danej adrese.

5) Predmety podnikania – tak a sme v časti kvôli ktorej ste pravdepodobne celý tento postup začali. Tu je potrebné vybrať buď voľné živnosti o ktoré máte záujem alebo remeselné/viazané, prípadne ich kombináciu. Stačí ich celkom jednoducho „vyklikať.“ V prípade ak v zozname neviete nájsť názov činnosti o ktorú máte záujem a aj napriek tomu sa domnievate, že by osvedčenie pre ňu mal okresný úrad vydať, môžete kliknúť na hociktorú inú živnosť a vo vypísanom boxe jej názov zmazať a prepísať ho na názov vami požadovanej činnosti.

6) Vyhlásenie – a sme na konci, to však neznamená, že môžeme tento krok podceniť. Práve tento krok je možno najdôležitejším z celého formulára. Je potrebné zo zobrazených možností zaškrtnúť aké prílohy prikladáme (najčastejšie pôjde zrejme o plnomocenstvo, pri remeselných alebo viazaných živnostiach doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť príp. súhlas zodpovedného zástupcu). Nakoniec zaškrtneme políčko s vyhlásením, že všetky údaje sú pravdivé. Pred podpisom môžeme kliknúť na tlačidlo skontrolovať, ktoré nám preverí správnosť vyplnenia formulára, ak je všetko v poriadku klikneme na tlačidlo podpísať. Spustí sa nám softvér stiahnutý z webu slovensko.sk na podpísanie formulára.

Následne vyberieme ešte prílohy podania, pôjde teda o súbory ktoré sme zaškrtli, že k podaniu pripájame, avšak nie vždy máme možnosť zaškrtnúť každú z príloh, ničoho sa však neobávajte a ak si myslíte, že je správne aby bola pripojená priložte ju aj tak. Každá z týchto príloh musí byť rovnako podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade ak máte prílohu len vo formáte pdf, priložte ju a následne kliknite na tlačidlo podpísať.

Následne už stačí len kliknúť na tlačidlo odoslať a vyčkať cca. 3 pracovné dni kým vám do vašej elektronickej schránky príde osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Po tohtoročnom vynovení platformy na ohlasovanie živnosti hodnotíme veľmi kladne skutočnosť, že už netreba vypisovať mená rodičov na účely zabezpečenia výpisu z registra trestov. Ďalšou výbornou správou je to, že formuláre pre ohlásenie živností či už pre právnické alebo fyzické osoby viete približne od júna spustiť aj cez iný webový prehliadač ako Internet Explorer. Áno, sme si vedomí, že tí ktorí s tým do dnešného dňa skúsenosť nemali nám zrejme nebudú veriť, ale naozaj až do roku 2020 bolo realitou, že ohlásenie živnosti ste nevedeli vykonať cez iný operačný systém ako Windows a navyše pri jeho novších verziách ste si museli „doinštalovať“ prehliadač Internet Explorer.

Dúfame, že sme vám aspoň pomohli pri rozširovaní predmetu činnosti vašej spoločnosti. V prípade ak si neviete poradiť sami alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite našu službu rozšírenie predmetu podnikania s.r.o.

Ako vybaviť prílohy potrebné k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov v roku 2023

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie môže byť užitočnou pomôckou pre mnohých podnikateľov, ktorí majú záujem uchádzať sa o verejné zákazky, resp. je dokonca podmienkou pre účasť v súťažiach na elektronickom trhovisku (EKS). 

K návrhu na zápis spoločnosti, resp. podnikateľa je však potrebné doložiť niekoľko príloh, avšak ich počet sa radikálne znížil od prijatia novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „antibyrokratický zákon“). Od účinnosti spomenutej novely, teda od 01.12.2019 vo všeobecnosti platí, že k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov stačí doložiť okrem údajov zapisovanej spoločnosti alebo podnikateľa tieto prílohy:

(i) Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov všetkých štatutárov spoločnosti, členov dozorného orgánu a prokuristov resp. v prípade neposkytnutia údajov alebo ak fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky výpisy z registra trestov týchto osôb, nie staršie ako tri mesiace;

(ii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že nebol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

(iii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii;

(iv) Doklad o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Údaje podľa prvého vyššie uvedeného bodu sa podávajú na tlačive zverejnenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Pre úplnosť uvádzame, že číslo pasu v tomto dokumente občania SR vypĺňať nemusia.

Druhé spomenuté potvrdenie o tom, že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii vydáva príslušný okresný súd v sídle kraja podľa sídla hospodárskeho subjektu. Teda napríklad pre SZČO alebo spoločnosť so sídlom v Senci bude príslušný Okresný súd Bratislava I. K žiadosti o vydanie tohto potvrdenia je potrebné priložiť doklad o úhrade súdneho poplatku (kolok) spojeného s vydaním takéhoto potvrdenia vo výške 2,5 €. Vyžiadanie tohto potvrdenia je možné dvoma spôsobmi:

a) Cez elektronickú službu „všeobecná agenda“ príslušného okresného súdu v sídle kraja. V tejto službe toto podanie podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutára / podnikateľa a priložíte sken dokladu o úhrade súdneho poplatku, ktorý by mal byť tiež podpísaný elektronickým podpisom.

b) Emailom na emailovú adresu príslušného okresného súdu v sídle kraja, prílohou tohto emailu bude tiež sken dokladu o úhrade súdneho poplatku, ktorý by mal byť podpísaný elektronickým podpisom.

O vyžiadaní potvrdenia príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii platí presne to isté, čo o spomenutom potvrdení o tom, že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii. Pre úplnosť len dodávame, že toto potvrdenie k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov neprikladá podnikateľ (SZČO), nakoľko pri ňom likvidácia možná nie jesúdny poplatok za vydanie tohto potvrdenia je vo výške 3 €.

Zo skúsenosti z praxe rovnako neodporúčame spájať tieto žiadosti do jednej, aj keď samotné potvrdenia vydáva rovnaký súd, avšak rozdielne oddelenia tohto súdu. Vyhnete sa tak situácii, keď vám bude vydané jedno potvrdenie a na druhé sa akosi „zabudne.“

Ak budete podávať návrh na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov elektronicky, môžete sa stretnúť ešte s jednou nepríjemnou situáciou a síce, že súd vydá potvrdenia miesto elektronickej formy v listinnej forme, avšak vy k elektronickému návrhu potrebujete tieto potvrdenia v elektronickej forme (stáva sa najmä na Bratislavskom súde). V tom prípade budete musieť zájsť na poštu alebo k niektorému z advokátov alebo notárov a požiadať o zaručenú konverziu z listinnej do elektronickej formy.

Čo sa týka posledného spomenutého dokumentu, teda dokladu o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, tento by mal byť rovnako podpísaný vašim elektronickým podpisom a priložený k samotnému návrhu na zápis. Najjednoduchší spôsob jeho úhrady je prostredníctvom služby eKolok Slovenskej pošty, a.s. Pri listinnom podaní je výška tohto poplatku 66 €, pri elektronickom 33 €.

Ako ste si mohli prečítať, aj napriek tomu, že zápis do ZHS je v súčasnosti značne jednoduchší ako v minulosti spája so sebou stále pomerne dosť komplikácii a dúfame, že vám tento článok aspoň trochu objasnil postup pri získaní potrebných príloh k návrhu na zápis do ZHS. V prípade ak sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov a nemôžete si dovoliť tráviť čas vybavovaním potvrdení alebo zápis do ZHS potrebujete vybaviť čo najskôr využite našu službu zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Kto sa musí zapísať do registra partnerov verejného sektora

Otázka kto sa musí zapísať do RPVS, prípadne na koho sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora je v našej kancelárii takmer na dennom poriadku. Práve to nás viedlo k tomu, aby sme vám o tom napísali tento aspoň trochu prehľadný článok.

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) definuje v § 2 subjekty, na ktoré sa povinnosť zápisu vzťahuje  síce trochu komplikovanejšie, no pre potreby bežných smrteľníkov by mala postačiť nasledujúca definícia. Z našich skúseností vyplýva, že 99 % subjektov zapísaných v registri partnerov verejného sektora do nej spadá. „Jedná sa o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prijíma prostriedky z verejných zdrojov (štátny rozpočet, eurofondy, rozpočet obcí) a v rámci jedného kalendárneho roka príjmu plnenie vo výške aspoň 100 000 € jedno rázovo alebo 250 000 € opakovane.“

Z praxe máme rovnako skúsenosť, že ak je vo verejnom obstarávaní, prípadne v súťažných podkladoch alebo inej dokumentácii jednou z podmienok pre úspešného uchádzača zápis do registra partnerov verejného sektora, je na 99 % pravdepodobné, že subjekt sa bude musieť nechať do RPVS zapísať.

Užitočnou pomôckou k tomu kto sa musí zapísať do registra partnerov verejného sektora môže byť aj negatívny výpočet vzťahujúci sa na túto povinnosť. Teda výnimka zo zákona, ktorá stanovuje subjekty, ktoré nemajú povinnosť zapísať sa do RPVS.

Do registra partnerov verejného sektora sa nemusí zapísať:

(i) subjekt verejnej správy,

(ii) verejný podnik,

(iii) osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok,

(iv) banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov,

(v) osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci,

(vi) iný štát a jeho orgány,

(vii) medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány,

(viii) majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia,

(ix) majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v rámci Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

(x) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, ktorý nevykonáva na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť a ktorý prijíma plnenia od zdravotnej poisťovne,

(xi) vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ak prijíma finančné prostriedky v súvislosti so správou domu,spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba a právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavreli zmluvu o výkone správy, ak prijíma finančné prostriedky v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu,

(xii) pozemkové spoločenstvo,

(xiii) osoba a právny nástupca osoby, ktorá prijíma plnenie podľa predpisov o zmiernení niektorých majetkových krívd;to neplatí, ak plnenie prijíma osoba, na ktorú bol nárok na plnenie postúpený.

Vzhľadom na zložitosť jazyka, ktorým je Zákon písaný boli niektoré z výnimiek pre lepšiu zrozumiteľnosť „zjednodušené.“ Ako si však môžete prečítať, v prípade ak budete prijímať prostriedky z verejných zdrojov presahujúce vyššie uvedené finančné limity je vysoko pravdepodobné, že povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora sa nevyhnete.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu priblížili, na koho sa povinnosť zápisu vzťahuje. V prípade ak ste alebo budete aj vy alebo vaša spoločnosť partner verejného sektora kliknite na tento odkaz a využite výhodný zápis do registra partnerov verejného sektora našou advokátskou kanceláriou.

Predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov

ÚVO vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorý nahrádza po dobu tri roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis v tomto zozname je taktiež podmienkou k účasti v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním hospodársky subjekt získava status kvalifikovaného dodávateľa. 

Ako sme uviedli vyššie, platnosť tohto zápisu bez akýchkoľvek ďalších poplatkov alebo povinností je tri roky. V prípade ak sa táto lehota blíži ku koncu je zapísaný subjekt povinný podať žiadosť o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov (samozrejme len za predpokladu, že chce byť v zozname hospodárskych subjektov zapísaný aj naďalej).

Kedy je potrebné podať žiadosť o predĺženie zápisu v ZHS ?

Zapísaný hospodársky subjekt musí podľa zákona o verejnom obstarávaní podať žiadosť o predĺženie najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov.

Čo je obsahom žiadosti o predĺženie zápisu ?

Podľa zákona o verejnom obstarávaní je žiadosťou o predĺženie nová kompletná žiadosť o zápis vrátane všetkých príloh. V praxi teda v podstate nie je medzi žiadosťou o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a žiadosťou o predĺženie zápisu žiadny rozdiel. K obom žiadostiam sa prikladajú rovnaké prílohy, uchádzač musí na predĺženie zápisu alebo zápis spĺňať rovnaké podmienky a za obe sa platí správny poplatok v rovnakej výške.

Aké prílohy je potrebné doložiť k žiadosti o predĺženie zápisu v ZHS ?

Keďže medzi žiadosťou o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a žiadosťou o predĺženie zápisu nie je rozdiel, prílohy žiadosti o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov budú rovnaké ako prílohy žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, konkrétne sa jedná o:

(i) Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov všetkých štatutárov spoločnosti, členov dozorného orgánu a prokuristov resp. v prípade neposkytnutia údajov alebo ak fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky výpisy z registra trestov týchto osôb, nie staršie ako tri mesiace;

(ii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že nebol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

(iii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii;

(iv) Čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

(v) Doklad o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

O tom ako získať jednotlivé prílohy sme písali v článku ako vybaviť prílohy potrebné k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov na našom blogu.

Ako podať žiadosť o predĺženie zápisu v ZHS ?

Žiadosť o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov sa podáva prostredníctvom elektronickej služby na webe ÚVO alebo v listinnej forme na predpísanom tlačive.

Poplatky za predĺženie zápisu v ZHS

Za predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 66 € v prípade podania žiadosti o predĺženie v listinnej podobe alebo 33 € pri elektronickom podaní.

V akej lehote ÚVO vykoná predĺženie zápisu ?

Pri predĺžení zápisu v zozname hospodárskych subjektov platí to isté, čo pri prvozápise, takže ÚVO zapíše subjekt do zoznamu hospodárskych subjektov do 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o zápis vrátane všetkých príloh.

V prípade ak potrebujete podať žiadosť o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov čo najskôr, prípadne nechcete tráviť čas vybavovaním potvrdení, využite našu službu predĺženia zápisu v zoznam hospodárskych subjektov.

Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov

ÚVO vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorý nahrádza po dobu 3 roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis v tomto zozname je taktiež podmienkou k účasti v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním hospodársky subjekt získava status kvalifikovaného dodávateľa.

Čo obsahuje zoznam hospodárskych subjektov ?

(i) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu;

(ii) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu;

(iii) predmet činnosti;

(iv) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené;

(v) registračné číslo;

(vi) zoznam dokladov, ktoré sa prikladali k žiadosti o zápis;

(vii) zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.

Od týchto údajov sa priamo odvíja aj povinnosť ohlásiť zmenu údajov, ktoré sú v zozname hospodárskych subjektov zapísané. Podľa zákona o verejnom obstarávaní ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, hospodársky subjekt je povinný oznámiť túto zmenu úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu. Doklad netreba k oznámeniu o zmene údajov v zozname hospodárskych subjektov ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. To znamená, že ak sa jedná o zmenu, ktorá vyplýva z výpisu z obchodného registra (napr. zmena konateľa) Úrad pre verejné obstarávanie si tento výpis zabezpečí sám a overí, či k oznámenej zmene naozaj prišlo.

Najčastejšie praktické prípady zmien v zozname hospodárskych subjektov

Medzi najbežnejšie praktické prípady, kedy je hospodársky subjekt povinný oznámiť zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov patrí: (i) zmena obchodného mena; (ii) zmena sídla alebo miesta podnikania; (iii) rozšírenie predmetu činnosti; (iv) zmena konateľa alebo inej osoby oprávnenej konať za hospodársky subjekt; (v) zmena spôsobu konania v mene zapísanej právnickej osoby. 

Ako oznámiť zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov ?

Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov sa oznamuje prostredníctvom elektronickej služby na webe ÚVO alebo v listinnej forme na predpísanom tlačive.

Poplatky za zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov

Za zápis zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 16,5 € v prípade ohlásenia zmeny v listinnej podobe alebo 8 € pri elektronickom podaní.

Čo ak zmenu Úradu pre verejné obstarávanie neohlásim ?

V prípade ak by ste zmenu v zozname hospodárskych subjektov, ktorú je potrebné oznámiť neohlásili, ÚVO podľa § 182 ods. 3) písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uloží takémuto subjektu pokutu až do výšky 500 €. Dôležité je, že podľa dikcie zákona Úrad pre verejné obstarávanie v prípade zistenia tohto porušenia pokutu uložiť musí.

V prípade ak potrebujete zmeniť údaje v zozname hospodárskych subjektov alebo sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov čo najskôr, prípadne nechcete tráviť čas vybavovaním potvrdení, využite našu službu zápisu do zoznam hospodárskych subjektov.