Aký vplyv na zmeny v s.r.o. malo zvýšenie súdnych poplatkov od 1. apríla 2024 ?

Zmeny v s.r.o. mali „nemennú“ výšku súdneho poplatku viac ako 18 rokov. Mnohí z vás však určite postrehli, že v rámci konsolidácie verejných financií boli ešte v roku 2023 predstavené viaceré opatrenia s cieľom zvýšiť / zefektívniť príjmy do štátneho rozpočtu. Jedným z opatrení bolo aj zvýšenie súdnych a správnych poplatkov, ktoré sa zvýšili o 40 – 54 % novelou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. To malo za následok, že „zdraželi“ aj zmeny v s.r.o., resp. súdny poplatok, ktorý je potrebné uhradiť príslušnému registrovému súdu pri podaní návrhu na zápis zmien do obchodného registra (systém je dokonca nastavený tak, že elektronická podateľňa návrh odošle príslušnému súdu až, keď je uhradený súdny poplatok).

Výška súdneho poplatku bola zvýšená o cca. 50 % z 33 €, na sumu 50 €. Faktom však ostáva, že súdny poplatok za zmeny v s.r.o. vo výške 50 € (1500 slovenských korún) bol vyberaný ešte pred rokom 2006. Následne bol od 1. januára 2006 zvýšený na sumu 66 € (2000 slovenských korún), pričom v prípade ak bol návrh na zápis zmien podaný elektronickými prostriedkami, tak bol znížený o 50 %, teda na spomínanú sumu 33 €, ktorá ostala v platnosti až do 31. marca 2024.

Dôrazne kritizujeme každé zvyšovanie nákladov pre podnikateľov, keďže zvýšenie poplatkov, daní a pod. je pre vládu jedno z najjednoduchších opatrení ako „bez námahy“ naplniť štátnu kasu. Zároveň však platí vyššie uvedené, a to, že súdne poplatky v rovnakej výške akú tu máme dnes, boli vyberané už pred 20 rokmi, kedy vzhľadom na infláciu a ekonomickú situáciu bezpochyby zaťažovali podnikateľov výrazne viac. Treba však uviesť, že situácia pred 20 rokmi bola odlišná v tom, že zápisy zmien do obchodného registra prebiehali len v listinnej forme, čo znamenalo, že vykonanie zápisu vyššiemu súdnemu úradníkovi trvalo oveľa dlhší čas ako dnes, keď sú systémy výlučne elektronické a do istej miery automatizované.

Pre úplnosť uvádzame, že od 1. apríla 2024 sa nezvýšil len súdny poplatok za zápis zmien do obchodného registra, ale o 70 € sa zvýšil aj súdny poplatok za založenie s.r.o., poplatok za založenie akciovej spoločnosti sa zvýšil dokonca o 175 €!

Výsledok je jednoznačný, finančná záťaž pre podnikateľov sa od 1. apríla 2024 výrazne zvýšila a považujeme za naivné očakávať, že bude v najbližšom čase znížená. Zároveň však platí, že zvýšené súdne poplatky sú vďaka elektronizácii obchodného registra približne na úrovni súdnych poplatkov v rokoch 2004 – 2006, čo znamená, že pre väčšinu podnikateľov by nemali byť ohrozujúce alebo likvidačné. Táto zmena sa dotkla aj nás, keď sme kvôli zvýšeniu súdnych poplatkov museli aktualizovať ceny niektorých služieb, pričom naša odmena ostala nezmenená.

Dúfame, že sme vám v tomto článku pomohli objasniť aký dopad na podnikateľov mala spomínaná novela zákona o súdnych poplatkoch a v prípade záujmu o naše služby s podaním do 24 hodín, využite zmeny v s.r.o.

ako-vykonat-zmeny-v-sro-aby-ste-mohli-vykonavat-obchodovanie-na-vlastny-ucet

Ako vykonať zmeny v s.r.o. aby ste mohli vykonávať obchodovanie na vlastný účet (Investičné služby a investičné činnosti)

Zmeny v s.r.o. majú viacero kategórii. Jednou z nich je aj rozšírenie predmetu činnosti. Ak chcete vykonávať obchodovanie na burze / trading s akciami, dlhopismi, ETF, opciami, futures, potrebujete mať k legálnemu vykonávaniu tejto činnosti zapísaný príslušný predmet podnikania (činnosti) v obchodnom registri. V opačnom prípade vám hrozí prinajmenšom pokuta alebo aj trestné stíhanie pre neoprávnené podnikanie.

Je potrebné rozlišovať medzi tým ak vykonávate investičné služby a činnosti na vlastný účet (teda výlučne pre seba / svoju firmu a so svojimi resp. firemnými prostriedkami) a ak by ste vykonávali investičné služby a činnosti pre tretie osoby, teda s finančnými prostriedkami niekoho iného (cudzími finančnými prostriedkami). Pokiaľ by vaša firma investovala finančné prostriedky tretích osôb, musí mať od NBS povolenie na poskytovanie investičných služieb (licenciu obchodníka s cennými papiermi), ktoré je podľa § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch možné udeliť len akciovej spoločnosti.

Ak sa však bude jednať len o investičné služby a investičné činnosti na vlastný účet, teda budete vy (vaša firma) investovať len vlastné prostriedky (vlastné imanie), tak nepotrebujete povolenie od Národnej banky Slovenska. Do vlastného imania patrí: (i) základné imanie; (ii) nerozdelený zisk z minulých rokov; (iii) fondy zo zisku z minulých rokov; (iv) kapitálový fond.

Predmet činnosti, ktorý si potrebujete k vykonávaniu tejto činnosti zapísať do obchodného registra je: „Investičné služby a investičné činnosti – obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie NBS podľa § 54 ods. 3 písm. d) zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“ Je dôležité upozorniť, že táto činnosť nie je podľa živnostenského zákona živnosťou, čo znamená, že k jej vykonávaniu nie je možné vydať živnostenské osvedčenie ako tomu je pri väčšine iných predmetov činnosti (tzv. voľných živnostiach).

Hlavnou výhodu, prečo vykonávať investičné služby a investičné činnosti na vlastný účet (trading) cez s.r.o. je nižšie daňové zaťaženie, nakoľko pri s.r.o. zo zisku platíte len 15 % resp. 21 % daň z príjmu. Ak by ste túto činnosť vykonávali ako fyzická osoba, tak by ste platili daň z príjmu vo výške 19 % resp. 25 % + 15 % odvod na zdravotné poistenie, čo je oproti 21 % sadzbe pri s.r.o. veľmi výrazný rozdiel!

Preto, ak máte záujem o založenie s.r.o. alebo rozšírenie predmetu činnosti o obchodovanie na vlastný účet (investičné služby a investičné činnosti), neváhajte a využite našu službu s podaním už do 24 hodín zmeny v s.r.o.

Aké podklady sú potrebné pre register verejných partnerov ?

Register verejných partnerov resp. register partnerov verejného sektora je štátom zriadený register, do ktorého sa musia zapísať všetky subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky z verejných zdrojov v stanovených limitoch. O tom kto má povinnosť sa do registra zapísať sme písali v článku kto je to partner verejného sektoraZápis do tohto registra môže vykonať iba advokát alebo notár (tzv. oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora).

Ak sa do registra partnerov verejného sektora potrebujete / plánujete zapísať, je  vhodné, aby ste si vopred pripravili údaje alebo dokumenty, ktoré sú k zápisu potrebné. Presný zoznam údajov a podkladov potrebných k zápisu nie je stanovený zákonom ani iným právnym predpisom. Je na oprávnenej osobe, aké podklady si pre zápis zabezpečí alebo vyžiada. Oprávnená osoba však musí v každom prípade konať s odbornou starostlivosťou, aby v prípade pochybností o jej postupe vedela takéto konanie podľa zákona preukázať a vyhla sa pokute až do 100 000 €!

Bez ohľadu na vyššie uvedené si však v tomto článku dovolíme zosumarizovať podklady a údaje, ktoré sú od podnikateľov, ktorí majú o zápis záujem najčastejšie vyžadované. Jedná sa o: (i) preukaz totožnosti, (ii) výpis z obchodného alebo živnostenského registra (ten si vyžiadame my), (iii) spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu a aj (iv) stanovy (ak ich s.r.o. vydala). V prípade ak spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou nedisponujete, vieme si vyžiadať jej kópiu zo zbierky listín obchodného registra. Rovnako sú pre zápis väčšinou potrebné viaceré čestné vyhlásenia, ktorých prípravu by však mala mať na starosť oprávnená osoba (teda napríklad naša kancelária).

Tento sumár platí pre najbežnejšie právne formy (teda s.r.o. a živnostníkov) a len v prípade ak sú s.r.o. vlastnené priamo fyzickými osobami. V žiadnom prípade neplatí pre akciové spoločnosti alebo s.r.o., ktorých spoločníkmi sú ďalšie právnické osoby. Zápis takýchto subjektov s viacúrovňovou vlastníckou a riadiacou štruktúrou je veľmi špecifický a podklady potrebné k jeho vykonaniu závisia od presnej štruktúry a jej nastavenia, často sa však jedná o stanovy, zoznamy akcionárov, účtovné závierky, audítorské správy, potvrdenia o vedení bankového účtu a i.

V prípade ak potrebujete alebo viete, že budete potrebovať register verejných partnerov, neváhajte a využite naše služby s podaním už do 12 hodín!

Aké výhody má DPH registrácia ?

DPH registrácia je mnohými podnikateľmi žiadaná, ale sú aj podnikatelia, ktorí sa jej chcú vyhnúť. Má teda svoje výhody aj nevýhody, ktoré sme podrobnejšie analyzovali v našom predchádzajúcom článku na tému komu sa oplatí byť platcom DPH. V tomto článku sa podrobnejšie zameriame na výhody, ktoré registrácia prináša.

1) Možnosť odpočtu DPH: Jednou z najväčších výhod je možnosť si DPH odpočítať. Znamená to, že DPH zaplatenú za tovar a služby, môžete odpočítať od DPH, ktorú ste povinní odviesť štátu z predaja vášho tovaru alebo služieb. Vďaka tomu môžete dosiahnuť výrazné zníženie daňového zaťaženia, zlepšiť cash flow vašej firmy a používať produkty bez platenia DPH (napr. auto, mobilný telefón alebo pohonné hmoty).

2) Dôveryhodnosť a lepšie postavenie na trhu: Ak ste / stanete sa platcom DPH, bude vaša firma už len samotným týmto krokom považovaná za dôveryhodnejšiu. Je to spôsobené aj tým, že podávanie daňových priznaní k DPH so sebou prináša istú zodpovednosť a stabilitu, ktorá je prejavom toho, že ste serióznym obchodným partnerom. Iné firmy zároveň často uprednostňujú obchodných partnerov, ktorí sú platcami DPH, pretože to umožňuje aj im využívať výhody spojené s odpočtom DPH.

3) Obchodovanie so zahraničnými partnermi / na zahraničnom trhu: Ak plánujete pôsobiť aj na zahraničnom trhu je registrácia k DPH často v podstate nevyhnutnosťou. V rámci EÚ platia špecifické pravidlá pre cezhraničné obchody medzi platcami DPH, ktoré vám môžu značne uľahčiť administratívu a znížiť náklady na DPH pri exporte. Zároveň vám to umožní účtovať DPH podľa pravidiel príslušnej krajiny a využívať mechanizmy ako reverse-charge.

4) Viac možností pre získanie kapitálu: Firmy registrované k DPH sú (ako sme už uviedli) vnímané ako stabilnejšie a dôveryhodnejšie, čo vám môže pomôcť pri získavaní podnikateľských úverov alebo iných foriem financovania. Banky a iné finančné inštitúcie často považujú registráciu k DPH za indikátor väčšej finančnej zrelosti a záväzku, ktorý im signalizuje, že firma je spoľahlivým partnerom, ktorý si bude schopný plniť svoje záväzky voči nej.

5) Vyššia flexibilita pri cenotvorbe: Ak je vaša firma platcom DPH, má vďaka tomu aj väčšiu flexibilitu pri stanovovaní cien svojich produktov a služieb. Dokáže totiž lepšie riadiť svoje náklady na DPH a zároveň aj prispôsobiť svoje ceny rôznym trhom s ohľadom na príslušné miestne sadzby DPH.

Toto považujeme za hlavné dôvody, prečo je registrácia k DPH prospešná, najmä pre firmy, ktoré sa snažia rásť, expandovať a zlepšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu. V prípade ak o ňu máte záujem, neváhajte a využite našu službu s podaním už do 24 hodín DPH registrácia.

Prečo je potrebné pre zrušenie s.r.o. zložiť preddavok na likvidáciu ?

Zrušenie s.r.o. je spojené so zložením preddavku na likvidáciu. Preddavok je pomerne nepopulárnym inštitútom a mierne komplikuje proces likvidácie. Ako však v tomto článku vysvetlíme, väčšinou k tomu nie je žiadny dôvod. Mnohí podnikatelia sa snažia „všemožne“ vyhnúť tomu, aby tento preddavok museli zložiť do notárskej úschovy tak ako to vyžaduje zákon. Likvidácia však bez zloženia preddavku nemôže prebehnúť!

Rozumieme, že prirodzenou snahou každého podnikateľa je šetrenie finančných prostriedkov. Avšak v prípade preddavku na likvidáciu o peniaze neprídete, nakoľko ako už z názvu tohto inštitútu vyplýva – jedná sa len o preddavok. Preddavok vám (osobe, ktorá ho zloží do notárskej úschovy) notár vráti v plnej výške hneď po ukončení likvidácie s nami.

Výška preddavku na likvidáciu je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 193/2020 Z. z. na sumu 1500 €. Parlament výšku preddavku nezmenil ani po 01.04.2024, od kedy sa zvýšila väčšina súdnych a správnych poplatkov. Pri likvidácii s nami teda zložíte preddavok na likvidáciu do notárskej úschovy u ľubovoľného notára v Slovenskej republike a ten vám tento preddavok vráti po skončení likvidácie (ktorá musí podľa zákona trvať 6 mesiacov).

Zmyslom preddavku na likvidáciu je, aby sa zabezpečila odmena likvidátora a náhrada jeho výdavkov. Toto najmä v minulosti spôsobovalo problém, keďže firmy smerujúce do likvidácie majú často minimálny resp. žiadny majetok. Stávalo sa, že nemali dostatok prostriedkov na vyplatenie odmeny likvidátora, kvôli čomu nemohla byť likvidácia ukončená a nastávala bezvýchodisková situácia. Aby takéto situácie nenastávali, štát zaviedol tento preddavok, ktorý je považovaný niektorými podnikateľmi za „strašiaka“ pri likvidácii. Ako sme však vysvetlili, nie je na to žiadny dôvod!

Ak preddavok na likvidáciu nezložíte, likvidácia z právneho hľadiska nezačne. Pre zápis vstupu do likvidácie do obchodného registra a pre zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie v obchodnom vestníku je totiž potrebné doložiť zápisnicu od notára potvrdzujúcu zloženie preddavku na likvidáciu. Takže bez zloženia preddavku na likvidáciu nemôžete s.r.o. zrušiť.

Ak sa rozhodnete pre likvidáciu s nami, musíte splniť len 2 podmienky: a) vaša firma nemôže byť zadlžená; b) musíte zložiť preddavok na likvidáciu u ktoréhokoľvek notára (ten vám preddavok vráti v plnej výške po skončení likvidácie).

My vám zabezpečíme likvidáciu s.r.o. bez starostí s podaním do 24 hodín, pripravíme za vás všetky dokumenty, vykonáme všetky kroky potrebné k likvidácii a zabezpečíme výmaz vašej firmy z obchodného registra. Využite našu službu zrušenie s.r.o.

Aké sú riziká pre lacné virtuálne sídlo v Bratislave ?

Virtuálne sídlo v Bratislave je populárna služba, ktorú podnikatelia čím ďalej viac využívajú. Dôvody pre ich využitie môžu byť rôzne, či už sa jedná o menších podnikateľov, ktorí nemajú stabilné miesto odkiaľ svoje podnikanie vykonávajú alebo prostriedky na kúpu alebo prenájom podnikateľských priestorov. Častým dôvodom pre výber virtuálneho sídla je taktiež ochrana vlastného majetku, nakoľko v prípade ak máte sídlo firmy vo svojej nehnuteľnosti a vašej firme by vznikli dlhy, exekútor vám môže siahnuť na veci / vybavenie vašej nehnuteľnosti!

Na Slovensku, ale aj Bratislave sú stovky poskytovateľov virtuálnych sídiel. Od väčších firiem až po malých, neoverených poskytovateľov. Poskytovateľa si však treba dobre preveriť. V prípade ak to neurobíte (a myslíte to s podnikaním vážne), môže to mať závažný dopad na výšku vašich tržieb, ale aj úspech podnikania ako taký!

Prvým z rizík môže byť tzv. reputačné riziko, ak si zvolíte adresu, ktorá je známa ako virtuálne sídlo, môže to v očiach vašich obchodných partnerov a zákazníkov / potencionálnych obchodných partnerov a zákazníkov (ale napríklad aj úradov) vzbudzovať nedôveru, vďaka čomu môžete stratiť časť tržieb. Preto klientom dlhodobo odporúčame zvoliť si pre virtuálne sídlo adresu, na ktorej nesídlia tisícky firiem s často pochybnou povesťou. Rozdiely v cenách za tieto sídla sú často v pár desiatkach eur za rok, čo určite nestojí za stratu tržieb v tisíckach eur.

Ďalším rizikom, ktoré sa týka najmä malých poskytovateľov je, keď priestory, v ktorých virtuálne sídlo poskytujú nevlastnia. To pre vás znamená takmer „stálu hrozbu“ toho, že si budete musieť sídlo vašej firmy zo dňa na deň nedobrovoľne meniť, nakoľko subjekt, ktorý sídlo poskytuje v nehnuteľnosti, ktorú nevlastní nad ňou nemá kontrolu.

Pri lacnom virtuálnom sídle rovnako riskujete, že služba od takéhoto poskytovateľa bude neprofesionálna, čo sa môže prejaviť najmä neskorým / žiadnym oznamovaním zásielok alebo problémom v komunikácii s takýmto neovereným poskytovateľom. V dôsledku toho sa vám ľahko môže stať, že obchodnému partnerovi neuhradíte včas faktúru, ktorú vám poštou zašle alebo nestihnete dôležitú lehotu stanovenú úradom alebo inou inštitúciou.

Z týchto dôvodov klientom (vám) vždy odporúčame, aby ste si sídlo vybrali od poskytovateľa s dostatkom referencií, ktorý ho neposkytuje „pre každého,“ ale aby ste si radšej priplatili pár desiatok eur za rok, ktoré sa vám ľahko prejavia nárastom tržieb! V prípade ak nechcete zažívať vyššie uvedené riziká a chcete virtuálne sídlo, ktoré vašej firme zvýši dôveryhodnosť a prestíž (a nie naopak), využite naše virtuálne sídlo v Bratislave.

Prečo musí zrušenie s.r.o. trvať 6 mesiacov ?

Zrušenie s.r.o. (likvidácia) je komplexný proces zahŕňajúci 15-20 právnych a administratívnych úkonov potrebných k jej úspešnému dokončeniu. Dokončením likvidácie je s.r.o. vymazaná z obchodného registra a navždy zaniká.

Mnohí podnikatelia „nie sú nadšení“ z toho, že likvidácia s.r.o. trvá pomerne dlhú dobu. Má to však svoje opodstatnené dôvody. Podľa Obchodného zákonníka je likvidátor povinný bezodkladne po vstupe do likvidácie zverejniť v obchodnom vestníku oznámenie o vstupe do likvidácie. Zverejnením tohto oznámenia začína plynúť 6 mesačná lehota na prihlasovanie pohľadávok prípadných veriteľov s.r.o., ktorá má byť zrušená (zlikvidovaná – vymazaná z obchodného registra).

Zverejnením tohto oznámenia sa považuje za „všeobecne známe,“ že s.r.o. resp. jej majitelia majú záujem o jej zrušenie. Lehota 6 mesiacov je tu teda z dôvodu ochrany prípadných veriteľov a nedá sa nijako obísť, nakoľko akonáhle dôjde k výmazu z obchodného registra, tak už nikto od tejto s.r.o. nič nevymôže. Je teda potrebné pochopiť tento ochranný zmysel tejto lehoty, ktorý je dôležitý pre zachovanie základnej právnej istoty základných princípov obchodného práva a obchodných vzťahov. Ak by takáto lehota stanovená nebola, mohlo by sa napríklad stať, že požičiate inej s.r.o. peniaze a ona prestane zo dňa na deň existovať a vy už svoje peniaze nikdy neuvidíte. Prípadne by mohla nastať situácia, keď si od inej s.r.o. objednáte tovar alebo službu, zaplatíte zaň zálohu a rovnako prídete o peniaze, lebo s.r.o., ktorá vám mala dodať tovar alebo službu prestala existovať.

Lehota na prihlasovanie prípadných pohľadávok pred zrušením spoločnosti je teda dôležitým garantom právnej istoty v každom právnom poriadku. Zlikvidovať (zrušiť) je možné len s.r.o., ktorá nie je zadlžená, respektíve má dostatok majetku na uspokojenie všetkých pohľadávok, ktoré jej vznikli počas jej fungovania. Rozumieme, že najmä v prípade tzv. spiacich / neaktívnych s.r.o. (ktoré v niektorých prípadoch podnikateľskú činnosť nikdy nevykonávali) môže byť 6 mesačná lehota na prihlasovanie prípadných pohľadávok považovaná za komplikáciu procesu, keď musíte čakať „na nič.“ Iste však budete súhlasiť s tým, že je lepšie ak sú podnikatelia chránení akoby mali byť vystavený ďalším rizikám v obchodných vzťahoch (najmä v situácii, keď jeden z najväčších problémov Slovenskej republiky je nízka vymožiteľnosť práva).

V prípade ak máte záujem o likvidáciu s.r.o. bez starostí s podaním do 24 hodín, kde za vás vykonáme všetky kroky potrebné k likvidácii a zabezpečíme výmaz s.r.o. z obchodného registra. Využite našu službu zrušenie s.r.o.

Zoznam voľných živností v roku 2024

Zoznam voľných živností vydáva Ministerstvo vnútra takmer každý rok na svojej webovej stránke. Voľná živnosť je druh predmetu činnosti, ktorý môžete vykonávať bez preukazovania splnenia akýchkoľvek ďalších podmienok (ako napr. vzdelanie, prax a podobne). Pre rok 2024 obsahuje zoznam voľných živností 73 voľných živností, pod ktoré spadá drvivá väčšina oblastí v ktorých je možné v SR podnikať. Podľa zákona je síce možné, aby bola voľná živnosť aj v odlišnom znení od tohto zoznamu, avšak v praxi živnostenské úrady (najmä v posledných rokoch) nechcú vydávať osvedčenia k týmto odlišne znejúcim predmetom činnosti.

V prípade ak máte záujem o založenie s.r.o., založenie živnosti alebo rozšírenie predmetu činnosti, neváhajte a využite naše služby!

Č.Názov voľnej živnosti
1.Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo
2.Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
3.Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
4.Výroba krmív a kŕmnych zmesí
5.Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov
6.Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov
7.Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy
8.Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
9.Výroba koksu a rafinovaných produktov
10.Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
11.Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
12.Výroba výrobkov z gumy a plastov
13.Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
14.Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov
15.Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
16.Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
17.Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
18.Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
19.Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia
20.Výroba zdravotníckych pomôcok
21.Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
22.Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
23.Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
24.Prípravné práce k realizácii stavby
25.Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
26.Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
27.Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
28.Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
29.Záložne
30.Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
31.Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
32.Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
33.Prevádzka malých plavidiel
34.Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
35.Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
36.Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
37.Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
38.Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
39.Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
40.Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
41.Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
42.Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
43.Verejné obstarávanie
44.Vedenie účtovníctva
45.Finančný lízing
46.Faktoring a forfaiting
47.Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
48.Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
49.Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
50.Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
51.Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
52.Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
53.Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
54.Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
55.Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
56.Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
57.Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
58.Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
59.Čistiace a upratovacie služby
60.Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
61.Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
62.Mimoškolská vzdelávacia činnosť
63.Prevádzkovanie jaslí
64.Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
65.Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
66.Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
67.Poskytovanie sociálnych služieb
68.Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
69.Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
70.Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
71.Služby súvisiace so skrášľovaním tela
72.Poskytovanie služieb osobného charakteru
73.Pravidelná kontrola detského ihriska

Dúfame, že sme vám pomohli pri rozširovaní predmetu činnosti vašej firmy, jej zakladaní alebo zakladaní živnosti. V prípade ak potrebujete so zoznamom voľných živností poradiť alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného, neváhajte a využite naše služby pre založenie s.r.o., živnosti alebo rozšírenie predmetu podnikania s.r.o.

Ako získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy ?

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej dopravy je povinnou prílohou každej žiadosti o vydanie povolenia na nákladnú dopravu / licencie na medzinárodnú nákladnú dopravu / tzv. eurolicencie na nákladnú dopravu nad 2,5 tony. 

Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave musí mať každá firma alebo živnostník, ktorý chce získať povolenie na nákladnú dopravu / licenciu na medzinárodnú nákladnú dopravu / eurolicenciu na nákladnú dopravu nad 2,5 tony vedúceho dopravy. Môže ním byť buď priamo konateľ alebo (ak konateľ osvedčením nedisponuje) zamestnanec s aspoň ¼ úväzkom, t.j. pracovným časom aspoň 10 hodín týždenne. Zdôrazňujeme, že ak bude vedúci dopravy odlišnou osobou od konateľa (3. osobou), tak musí mať so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, (teda v nej musí byť zamestnaný), nie je možné, aby túto činnosť vykonával ako živnostník (SZČO) alebo ako externá firma!

Ak máte záujem o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej dopravy, treba počítať s tým, že tento proces trvá určitú dobu (minimálne 1-2 mesiace). Zapríčinené to je najmä obmedzeným počtom termínov na vykonanie skúšky k preukázaniu odbornej spôsobilosti, ktoré bývajú najčastejšie každých 30-60 dní.

Skúšky je možné absolvovať jedine na okresnom úrade v sídle kraja, odbore dopravy (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Košice). Žiadna súkromná organizácia alebo firma nemôže robiť ani organizovať skúšky k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Súkromné firmy môžu robiť len prípravu / školenia k úspešnému absolvovaniu tejto skúšky. Na skúšku sa môžete prihlásiť osobne na príslušnom úrade alebo elektronicky cez slovensko.sk, resp. jednotný informačný systém cestnej dopravy.

Z našich skúseností z praxe vyplýva, že v prípade ak chcete získať povolenie na nákladnú dopravu / licenciu na medzinárodnú nákladnú dopravu / eurolicenciu čo najskôr, riešením je nájsť osobu, ktorá už disponuje vydaným osvedčením odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej a uzatvoriť s ňou pracovnú zmluvu aspoň na ¼ úväzok. Mnohí vedúci dopravy ponúkajú túto službu za 1/4 minimálnej mzdy na takmer všetkých inzertných portáloch v SR, takže nájsť takúto osobu nie je žiadny problém.

To vám zabezpečí, že vás splnenie tejto podmienky k vydaniu povolenia na nákladnú dopravu „zbytočne nezdrží“ a bude možné podať žiadosť o vydanie povolenia na nákladnú dopravu čo najskôr (je potrebné počítať s tým, že len vydanie samotného povolenia trvá v priemere cca. 1-3 týždne). 

Ak chcete dosiahnuť čo najvyššiu finančnú úsporu, môže sa medzitým na skúšky k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti prihlásiť samotný konateľ a po ich úspešnom absolvovaní môžete ukončiť pracovný pomer dovtedajšieho „externého“ vedúceho dopravy, čím každý mesiac ušetríte ¼ minimálnu mzdu. Táto suma síce nie je vysoká, ale najmä pre začínajúcich podnikateľov môže byť zásadná.

Po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy alebo zamestnaní vedúceho dopravy je ešte potrebné získať samotné povolenie na nákladnú dopravu, čo je násobne komplikovanejší proces. V prípade ak sa nechcete o nič starať, využite našu službu podnikanie v cestnej doprave vybavíme vám povolenie na vnútroštátnu aj medzinárodnú nákladnú dopravu (vrátane vypracovania prepravného poriadku) s podaním už do 24 hodín!

Prestížna adresa v srdci Bratislavy ako kľúč k úspechu

Sídlo vašej firmy na prestížnej adrese je vždy výhodná investícia, ktorá sa vám veľmi ľahko vráti! V dnešnej dobe, keď je obraz a dôveryhodnosť firmy jednou z najdôležitejších vlastností, vám ponúka naše virtuálne sídlo na exkluzívnej adrese v Bratislave, vo výškovej budove Panorama City pri Eurovei významnú výhodu. Práve takáto adresa dodá vašej firme dôveryhodnosť a profesionálny imidž, čo môže byť veľkou výhodou oproti vašej konkurencii a kľúčom k získaniu nových zákazníkov alebo obchodných partnerov.  

Výhodou nášho virtuálneho sídla je, že je dostupné len pre obmedzený počet firiem, vďaka čomu nevzbudí dojem, že sa jedná o virtuálne sídlo. V cene tejto služby poskytujeme nielen prestížnu adresu, ale aj preberanie, úschovu a online evidenciu pošty. Taktiež vám na požiadanie, bez akýchkoľvek ďalších poplatkov, naskenujeme každú prijatú zásielku. V prípade záujmu vám vieme tiež poskytnúť moderné zasadacie miestnosti s kapacitou až pre 8 osôb vybavené 4K obrazovkami s webkamerami, vhodnými na MS teams alebo Zoom meetingy. Vďaka nášmu virtuálnemu sídlu ušetríte na prenájme a údržbe kancelárskych priestorov, zatiaľ čo získate všetky výhody prestížnej lokality. To je ideálnym riešením pre všetky firmy, ktoré chcú maximalizovať svoju efektivitu bez zbytočných výdavkov. Tieto výhody, spolu s nízkymi nákladmi oproti fyzickým kanceláriám, robia našu ponuku ideálnou pre podnikateľov hľadajúcich profesionalitu efektívnosť!

Ako jeden z mnohých príkladov môžeme uviesť príbeh nášho klienta Jozefa K., ktorý založil svoju IT firmu. Po využití našich služieb virtuálneho sídla, získala jeho firma v očiach klientov a partnerov dôveryhodnosť, čo mu pomohlo uzatvoriť niekoľko významných kontraktov. Aj jeho príbeh teda ukazuje, ako môže správna adresa vašej firmy ovplyvniť jej vnímanie na trhu.

Zároveň, ako advokátska kancelária neponúkame len sídlo, ale vieme vám zabezpečiť aj bezproblémový zápis virtuálneho sídla do obchodného registra. Ak sa rozhodnete pre naše služby, nebudete mať žiadne starosti s byrokraciou a môžete sa sústrediť na svoje podnikanie. Využite výhody našej exkluzívnej adresy a podpory, ktorú s ňou ponúkame. Kontaktujte nás ešte dnes a začnite využívať naše virtuálne sídlo Bratislava na exkluzívnej adrese v Starom Meste, vo výškovej budove Panorama City pri Eurovei!