povolenie na nákladnú dopravu

Ako získať povolenie a licenciu na nákladnú dopravu v roku 2023

Podnikanie v nákladnej doprave je pomerne častým druhom podnikania, či už sa jedná o hlavnú podnikateľskú činnosť alebo si naopak, vaša primárna podnikateľská činnosť vyžaduje k úspešnej a efektívnej realizácii aj nákladnú dopravu. V zmysle slovenskej aj európskej legislatívy je na podnikanie v nákladnej doprave potrebné osobitné povolenie. Dlho pretrvávala situácia, keď bolo povolenie na nákladnú dopravu potrebné len pri nákladnej doprave nad 3,5 tony. Od roku 2022 sa však situácia zmenila a povolenie resp. licencia na nákladnú dopravu je potrebná aj pri medzinárodnej nákladnej doprave nad 2,5 tony, vykonávanej najčastejšie napríklad dodávkami (pričom sa sleduje najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť uvedená vo veľkom technickom preukaze). Ak plánujete vykonávať len vnútroštátnu nákladnú dopravu nad 2,5 tony, tak povolenie resp. licenciu nepotrebujete, avšak akonáhle by táto doprava prebiehala v zahraničí je povolenie (niekedy označované aj ako eurolicencia) potrebné. Máme informácie o tom, že vo viacerých štátoch vrátane Českej republiky a Maďarska povolenia (eurolicencie) kontrolujú a udeľujú pokuty v tisíckach eur už pri prvom porušení tejto povinnosti. 

Vydanie povolenia na nákladnú dopravu a licencie na medzinárodnú nákladnú dopravu upravuje zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Ide o značne komplexný (a komplikovaný) proces, keďže k vydaniu je potrebné spĺňať niekoľko podmienok a pripraviť si k žiadosti v priemere približne 14 príloh (v závislosti od konkrétneho prípadu). Povolenie aj licenciu vydávajú okresné úrady v sídle kraja(bývalé krajské úrady), čo znamená, že o vydanie povolenia a licencie na nákladnú dopravu je možné žiadať len okresný úrad v sídle kraja vašej s.r.o. alebo živnosti. 

Medzi náležitosti, ktoré je potrebné spĺňať patria: 

(i) Aspoň jedno nákladné vozidlo resp. dodávka (vo vlastníctve na lízing alebo v prenájme); 

(ii) Bezúhonnosť vedúceho dopravy a vek aspoň 21 rokov (toto platí aj pre konateľa ak o povolenie žiada s.r.o.); 

(iii) Finančná spoľahlivosť vo výške aspoň 9 000 € pri prvom vozidle (za každé ďalšie vozidlo sa zvyšuje o 5 000 €), ktorá sa preukazuje výškou základného imania v prípade s.r.o. mladších ako 15 mesiacov. V prípade živností a s.r.o. starších ako 15 mesiacov účtovnou závierkou (ak túto podmienku nespĺňate alebo neviete splniť, je ju možné splniť uzatvorením príslušného poistenia); 

(iv) Plocha o rozlohe aspoň 60m2 na každé vozidlo ako miesto parkovania vozidiel (označená na liste vlastníctva ako dvor, parkovisko alebo zastavaná plocha a nádvorie), takúto plochu má napríklad v podstate každý rodinný dom; 

(v) Predloženie prepravného poriadku, ktorým sa bude riadiť vaša nákladná doprava; 

(vi) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy, ktorým môže byť buď priamo konateľ s.r.o. alebo živnostník, ktorý o vydanie povolenia žiada. Alebo tretia osoba, ktorá musí byť zamestnaná v pracovnom pomere u žiadateľa aspoň na ¼ úväzok.

Medzi povinné prílohy žiadosti o vydanie povolenia na nákladnú dopravu a licencie na medzinárodnú nákladnú dopravu patria:

(i) Doklad preukazujúci finančnú spôsobilosť žiadateľa;

(ii) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy;

(iii) Doklad preukazujúci vzťah podniku s vedúcim dopravy (ak je vedúci dopravy odlišná osoba ako samotný žiadateľ alebo konateľ);

(iv) Výpis z registra trestov žiadateľa, vedúceho dopravy a konateľa (ak o vydanie žiada s.r.o.);

(v) Doklad preukazujúci, že žiadateľ má k dispozícii plochu o rozlohe aspoň 60m2 na každé vozidlo ako miesto parkovania vozidiel;

(vi) Kópia veľkého technického preukazu vozidla / vozidiel, na ktoré má byť povolenie resp. licencia udelená;

(vii) Prepravný poriadok, ktorým sa bude riadiť vaša nákladná doprava spĺňajúci zákonné náležitosti.

Medzi prílohy, ktoré síce podľa zákona nie sú označené ako povinné, môžu sa však (v závislosti od konkrétnej situácie) stať nevyhnutnými k vydaniu povolenia na nákladnú dopravu alebo licencie na medzinárodnú nákladnú dopravu patria:

(i) Lízingová zmluva alebo nájomná zmluva, ak je vozidlo na ktoré má byť povolenie resp. licencia udelená na lízing alebo v prenájme;

(ii) Menovací dekrét vedúceho dopravy (ak je vedúci dopravy odlišná osoba ako samotný žiadateľ alebo konateľ);

(iii) Nájomná zmluva k ploche na parkovanie, ak plocha nie je vo vlastníctve žiadateľa;

(iv) Registračný list vedúceho dopravy zo sociálnej poisťovne ak je vedúci dopravy odlišná osoba ako samotný žiadateľ alebo konateľ.

Netreba zabudnúť na správne vyplnenú žiadosť o vydanie povolenia na nákladnú dopravu a správne vyplnenú žiadosť o vydanie licencie na nákladnú dopravu, nakoľko z praxe vieme, že v prípade ak je žiadosť vyplnená nesprávne, tak sa celý proces vydania povolenia alebo licencie predĺži o niekoľko týždňov, v niektorých prípadoch aj o mesiac.

Ak máte záujem o to, aby sme za vás podali žiadosť, ktorá bude zaručene správna, pripravili všetky potrebné prílohy vrátane prepravného poriadku a poradili vám so všetkými vašimi otázkami týkajúcimi sa vykonávania vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej dopravy, objednajte si povolenie na nákladnú dopravu na našom webe.

Vy len podpíšete vypracované dokumenty a vyplníte formulár s vašimi osobnými údajmi nevyhnutnými k podaniu žiadosti. Všetko tak zvládnete bez nutnosti niekam chodiť a my povolenie na výkon nákladnej dopravy (aj licenciu na medzinárodnú nákladnú dopravu) vybavíme za vás.

zmeny v sro

Zmeny v s.r.o. v roku 2023

Zmeny v s.r.o. sú komplexný a zložitý proces, ktorému sa máloktorá aktívna spoločnosť s ručením obmedzeným počas svojej existencie vyhne. V posledných rokoch však na tento proces malo vplyv niekoľko noviel právnych predpisov, ktoré uskutočňovanie zmien v s.r.o. viac alebo menej významne ovplyvnili.

Za stále najzásadnejšiu považujeme novelu obchodného zákonníka účinnú od 01.10.2020, ktorá stanovila, že podávanie návrhov na zápis zmien v s.r.o. je možné výlučne v elektronickej forme. Týmto dátumom teda odpadla možnosť podávať návrhy na zmeny v obchodnom registri v listinnej forme, čo tento proces do značnej miery urýchlilo a zjednotilo rozhodovaciu prax súdov. Na druhej strane však pre osoby, ktoré boli zvyknuté podávať tieto návrhy v listinnej forme novela tento proces (vzhľadom na stále zložitú elektronickú komunikáciu so štátom a súdmi) značne skomplikovala.

Rovnakou novelou bola pri zmene v osobe spoločníka (prevode obchodného podielu) stanovená povinnosť overiť podpis na čestnom vyhlásení potvrdzujúcom, že prevádzajúci alebo nadobúdateľ nie je daňovým dlžníkom. Pred 01.10.2020 bolo síce vyhlásenie taktiež potrebné k prevodu obchodného priložiť, podpis prevádzajúceho alebo nadobúdateľa však nemusel byť overený. Túto povinnosť sme nevnímali s veľkým pochopením, nakoľko registrový súd, ktorý zmeny do obchodného registra zapisoval (bez ohľadu na to, či sa podpis na vyhlásení overoval alebo nie) preveroval v registri daňových dlžníkov, či je prevádzajúci alebo nadobúdateľ takýmto dlžníkom a ak ním táto osoba bola, súd zápis odmietol. Vzhľadom na to, že samotné overenie podpisu so sebou nespájalo žiadnu extra sankciu, nevnímali sme túto povinnosť s veľkým pochopením a zmysel tejto novely vidíme snáď len vo väčšom „odstrašujúcom“ charaktere, keďže povinnosť overenia podpisu dodala tomuto vyhláseniu väčšiu vážnosť. Okrem takéhoto psychologického efektu sme však žiadny iný v súvislosti s touto zmenou nezaznamenali.

Medzičasom však v tejto otázke prišlo k ďalšej zmene a s účinnosťou od 17. júla 2022 je právny stav taký, že daňový dlžník môže previesť aj nadobudnúť obchodný podiel. Zároveň však táto osoba nesmie figurovať v registri poverení na vykonanie exekúcie, zjednodušene povedané teda nemôže mať exekúciu. Toto je v podstate jedinou povinnosťou, ktorú je potrebné „splniť“ pri prevádzaní obchodného podielu v s.r.o.

Ďalšou významnejšou novelizáciou bola tzv. reforma súdnej mapy, resp. reorganizácia súdnictva. Na zápis zmien v s.r.o. to však nemalo výraznejší vplyv, nakoľko sa zmenila príslušnosť súdov len pre s.r.o. so sídlom v bratislavskom a košickom kraji, pre ktoré sa stali príslušnými súdmi Mestský súd Bratislava III a Mestský súd Košice. V praxi sú však na zápis zmien v s.r.o. príslušné stále rovnaké a rovnako personálne obsadené oddelenia.

Poslednou novelou, ktorá zmeny v s.r.o. výraznejšie ovplyvní je v súčasnosti ešte len pripravovaná (ale už schválená) novela, vďaka ktorej na zápis zmien v s.r.o. nebudú už príslušné len registrové súdy, ale aj notári ako tzv. externí registrátori. Domnievame sa, že táto novela má (pri najmenšom) potenciál byť rovnako zásadnou, ak nie ešte zásadnejšou ako prvá spomenutá novela, vďaka ktorej je návrhy na zápis zmien v s.r.o. možné podávať výlučne elektronickými prostriedkami. Neradi by sme však predbiehali, takže sme sami zvedaví ako sa táto novela prejaví v aplikačnej praxi.

Dúfame, že vás tento článok aspoň trochu edukoval o tom ako zmeny v s.r.o. v súčasnosti prebiehajú a aká legislatíva ich v poslednom období ovplyvnila. V prípade ak máte záujem o naše služby, neváhajte a objednajte si zmeny v s.r.o. u nás.

registrácia platcu DPH

Ako sa stať dobrovoľným platcom DPH ?

Každý podnikateľ s miestom podnikania na Slovensku má povinnosť podať žiadosť o registráciu na platiteľa DPH, ak za dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahne obrat 49 790 €. Následne daňový úrad vydá osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a týmto dňom sa táto osoba stáva platiteľom DPH. Ak daný obrat nedosahujete, máte právo dobrovoľne požiadať o registráciu na platiteľa DPH. Avšak na rozdiel od klasického platiteľa nemá daňový úrad povinnosť vašej žiadosti vyhovieť. Úspešná registrácia dobrovoľného platiteľa tak závisí od viacerých skutočností, ktoré je potrebné preukazovať.

Komu sa oplatí byť platiteľom DPH?

Či sa Vám dobrovoľná registrácia oplatí do značnej miery závisí od individuálneho posúdenia okolností vášho podnikania. Možno však určiť faktory, ktoré robia nadobudnutie postavenia platiteľa DPH výhodnejším. Ak nakupujete tovar alebo službu, ktorého cena obsahuje DPH, túto si môžete odpočítať, čím zaplatíte o 20 % menej, čo je obzvlášť výhodné pri obstaraní majetku s vysokou hodnotou. Na druhej strane ak sú vaši odberatelia platitelia DPH budete pre nich výhodnejšou voľbou, nakoľko plnenie za ktoré vám zaplatia bude pre nich lacnejšie, keďže si rovnako môžu uplatniť spomínaný odpočet. Uvedené platí aj pri obchodovaní s partnermi pochádzajúcimi z Európskej únie, pričom výhodou je, že DPH neplatíte už pri kúpe tovaru. Navyše ak zo štátu EÚ prijímate služby, ako platiteľ DPH ste zbavení osobitnej DPH registrácie a z toho plynúcej povinnosti odvádzať daň. V neposlednom rade status platiteľa DPH pôsobí v komerčnej sfére dôveryhodnejšie.

Postup pri registrácii a výkon ekonomickej činnosti

Kľúčovou zákonnou podmienkou, ktorú musíte pre úspešnú registráciu spĺňať je výkon ekonomickej (podnikateľskej) činnosti na pokračujúcej báze. Zjednodušene táto podmienka znamená, že vaša firma alebo živnosť musí fungovať a vykonávať podnikanie. Nezáleží pritom na povahe či výsledkoch vami realizovanej činnosti. Zákonná podmienka je splnená aj vtedy, ak sa ekonomická činnosť ešte nerealizuje, ale úmysel jej výkon je do budúcnosti plánovaný. V každom prípade je však potrebné daňovému úradu obchodnú činnosť preukázať objektívnymi dôkazmi, ktoré takúto skutočnosť dostatočne a dôveryhodne zdôvodňujú.

Aké skutočnosti je potrebné preukazovať?

Spolu so žiadosťou o registráciu je nutné poskytnúť daňovému úradu aspoň rámcový obraz o vašom podnikaní (jeho popis). Nevyhnutným predpokladom na dôveryhodné preukázanie väčšiny skutočností súvisiacich s vašou činnosťou je ich podloženie konkrétnymi dokumentami. Predovšetkým sa preukazuje, čo sa nachádza vo vašom sídle, právny vzťah k nemu, či disponujete webovou stránkouhmotným alebo nehmotným majetkom. Potrebné je uviesť hlavný predmet podnikateľskej činnosti a či je zabezpečovaný konateľom, zamestnancami alebo subdodávateľmi. Predmet činnosti sa potom preukazuje uzavretými zmluvami, vystavenými a prijatými faktúrami a ich úhrady bankovým výpisom. Dodatočne môže daňový úrad vyžadovať účtovné doklady ako sú hlavná kniha, kniha pohľadávok a záväzkov, či kompletný zoznam prijatých a vystavených faktúr.

Úspešné schválenie žiadosti o registráciu

Po predložení všetkých požadovaných skutočností daňový úrad do 21 dní vydá osvedčenie a zaregistruje vás ako platiteľa DPH. Vyhovenie žiadosti však nie je samozrejmosťou a daňový úrad zvykne dôsledne skúmať‘ výkon ekonomických aktivít hlavne preto, lebo daň z pridanej hodnoty býva často predmetom podvodných obchodov. Predtým ako bude žiadosť schválená, musíte hodnoverne vylúčiť akékoľvek pochybnosti o vašej činnosti. Ide o komplexný proces, ktorý je spojený nielen s preukazovaním spomínaných okolností, ale aj s ich dostatočným sprievodným zdôvodnením. Ak sa obrátite na nás máte istotu nadobudnutia postavenia platiteľa DPH, nakoľko máme s týmto procesom bohaté skúsenosti, ktoré zaručujú jeho hladký priebeh.

Dúfame, že vám tento článok pomohol zorientovať sa v tejto problematike a v prípade, ak máte záujem o registrácia platcu DPH, budeme radi, keď využijete naše služby.

startsro

Ako sa uchádzať o verejné zákazky ?

To ako sa uchádzať o verejné zákazky a čo všetko je k tomu potrebné s istotou trápi nejedného podnikateľa. Verejné zákazky môžu poskytnúť vášmu podnikaniu stabilného obchodného partnera (vo forme štátu resp. samosprávy), u ktorého sa na rozdiel od súkromnej sféry nemusíte obávať toho, či vám uhradí svoje záväzky. Túto spoľahlivosť spolu s nespočetným množstvom súťaží považujeme najmä v časoch nižšej ekonomickej prosperity alebo recesie za hlavnú konkurenčnú výhodu v porovnaní so súkromným sektorom.

Téma tohto článku je veľmi komplexná, avšak v tomto článku sa posnažíme čo najmenej zložito opísať to ako sa o verejné zákazky uchádzať, resp. aké povinnosti si musíte splniť, ak sa chcete o verejné zákazky uchádzať. Na začiatok je dôležité povedať, že existuje niekoľko typov verejných zákaziek, resp. druhov súťaží, ktoré sa od seba odlišujú postupom ako sa o ne môžete uchádzať a aj počtom povinností, ktoré musíte splniť, aby vaša účasť mohla byť úspešná.

Vo všeobecnosti však platí, že k úspešnému uchádzaniu sa o 95 % súťaží stačí, aby ste boli zapísaný: a) v zozname hospodárskych subjektov, a b) v registri partnerov verejného sektora. Zápisy v týchto dvoch registroch umožňujú, aby ste sa zúčastnili takmer všetkých verejných súťaží, ktoré v Slovenskej republike prebiehajú. Pričom povinnosť zápisu v týchto registroch sa vzťahuje aj na subdodávateľov, ak ich pri realizácii zákazky plánujete využiť!

a) Zápis v zozname hospodárskych subjektov je podmienkou, aby ste sa mohli uchádzať o zákazky na elektronickom trhovisku (EKS). Zároveň vďaka nemu automaticky splníte zákonné podmienky vo všetkých verejných súťažiach, takže po dobu platnosti tohto zápisu (3 roky) nebudete musieť do každej súťaže zvlášť vybavovať potvrdenia o neexistencii nedoplatkov z: (i) daňového úradu, (ii) colného úradu, (iii) sociálnej poisťovne, (iv) všeobecnej zdravotnej poisťovne, (v) dôvera, a (vi) union zdravotnej poisťovne, (vii) súdu, že vaša firma nie je v konkurze/reštrukturalizácii, (viii) súdu, že vaša firma nie je v likvidácii. Podľa zákona o verejnom obstarávaní zápis vašej firmy alebo živnosti v zozname hospodárskych subjektov nahrádza predkladanie všetkých týchto potvrdení a po dobu platnosti zápisu (3 roky) platí prezumpcia, že nie ste dlžníkom voči žiadnej z vyššie uvedených inštitúcii. To vám umožňuje sa o verejné zákazky uchádzať a zároveň máte istotu, že pri vyhodnocovaní súťaže sa nestane, že budete zo súťaže vylúčený kvôli tomu, že vám „vyskočí“ nedoplatok, o ktorom ste ani nemali vedomosť.

b) Zápis do registra partnerov verejného sektora (označovaného aj ako protischránkový register) môže podľa zákona vykonať iba advokát alebo notár a slúži na to, aby ste mohli prijímať prostriedky z verejných zdrojov. Povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora však nemusíte mať vo všetkých verejných súťažiach. Podľa zákona by ste mali mať povinnosť zápisu len ak sa uchádzate o „väčšie“ zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je (alebo sa môže vyšplhať) vo výške 100 000 €. Register partnerov verejného sektora vznikol na to, aby bolo známe kto prijíma prostriedky z verejných zdrojov a má z nich profit. Ak by ste si túto povinnosť nesplnili, hrozí vám pokuta až do výšky 1 000 000 € a zároveň vám môže byť uložená povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré ste z verejných zdrojov prijali.

Ak ste zapísaný v dvoch vyššie uvedených registroch (alebo aspoň v zozname hospodárskych subjektov ak sa uchádzate len o menšie zákazky), môžete pristúpiť k odoslaniu samotnej žiadosti o účasť, resp. vašej ponuky do konkrétnej súťaže. Zoznam súťaží, ktoré prebiehajú, resp. ktoré budú prebiehať môžete nájsť vo vestníku verejného obstarávania, v kategórii “oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,” ktorý je zverejnený na webe Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik.

Ak si spomedzi zákaziek vo vestníku vyberiete takú, o ktorú máte záujem je potrebné počas lehoty na predkladanie ponúk poslať vašu cenovú ponuku alebo ponuku vrátane príloh v závislosti od toho o aký typ súťaže sa jedná. Menšie súťaže prebiehajú na elektronickom trhovisku (EKS systéme), na webovej stránke elektronického kontrakčného systému https://eo.eks.sk/Prehlady/ZakazkyVerejnost. Pri týchto odosielate len vašu cenovú ponuku. Väčšie súťaže prebiehajú najčastejšie cez elektronické verejné obstarávanie (IS EVO), na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo alebo cez elektronický systém niektorého zo súkromných poskytovateľov platforiem pre verejné obstarávanie ako napríklad Josephine na webovej stránke https://josephine.proebiz.com/sk/public-tenders/all alebo ELENA na webovej stránke https://www.e-lena.sk/zakazky-verejneho-obstaravania.

Dúfame, že vám tento článok pomohol zorientovať sa v tejto problematike a v prípade, ak máte záujem o zápis do zoznamu hospodárskych subjektovzápis do registra partnerov verejného sektora, aby ste sa mohli o verejné zákazky uchádzať, budeme radi, keď využijete naše služby.

rozdiel medzi ZEP a KEP

Kam nahlásiť zmenu čísla občianskeho preukazu

V súvislosti s koncom platnosti certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis k 31.12.2022 boli v poslednom období mnohí konatelia s.r.o. a ďalší štatutári „prinútení“ k výmene ich občianskeho preukazu (ak mali občiansky preukaz vydaný pred 20. júnom 2021). Ak k tejto výmene nepristúpili, znamená to pre nich, že od 01.01.2023 nemôžu používať elektronický podpis potrebný k väčšine komunikácie so štátom a jeho orgánmi.

Vzhľadom na túto situáciu sa v poslednom období často stretávame s otázkou, či je potrebné zmenu čísla občianskeho preukazu nahlásiť do obchodného registra. Zjednodušená odpoveď na túto otázku je, že zmenu čísla dokladu totožnosti stačí nahlásiť len do registra konečných užívateľov výhod obchodného registra, do samotného obchodného registra sa číslo občianskeho preukazu nezapisuje. Aj z tohto však existujú výnimky, nakoľko v určitých situáciách sa číslo občianskeho preukazu (resp. dokladu totožnosti) pri konateľovi, ale aj pri spoločníkovi do obchodného registra zapísať môže ako tzv. iný identifikačný údaj, ak daná osoba nemá / nemala pridelené rodné číslo v Slovenskej republike (čo by sa malo týkať len zahraničných osôb bez povolenia na pobyt v SR).

Znamená to teda, že v prípade cca. 95 % spoločností zapísaných v obchodnom registri postačí pri zmene čísla občianskeho preukazu majiteľa / majiteľov nahlásiť nové číslo občianskeho preukazu do registra konečných užívateľov obchodného registra prostredníctvom návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod. V súvislosti s obchodným registrom sa číslo občianskeho preukazu nikam inam nezapisuje. 

Ako sme však naznačili, za istých okolností môže byť táto situácia aj zložitejšia a nové číslo občianskeho preukazu môže byť konateľ spoločnosti povinný (okrem registra konečných užívateľov výhod) nahlásiť aj priamo do obchodného registra.

Zároveň však netreba zabúdať na to, že číslo občianskeho preukazu konateľa príp. majiteľa mohla spoločnosť v minulosti hlásiť aj v rôznych súkromnoprávnych vzťahoch (napr. bankám poisťovniam a i.), kde môže byť rovnako potrebné nové číslo občianskeho preukazu nahlásiť.

Záverom ešte pre úplnosť dodávame, že povinnosť zmeny konečného užívateľa výhod v obchodnom registri sa netýka spoločností, ktoré prijímajú prostriedky z verejných zdrojov a sú subjektom zapísaným v register partnerov verejného sektora.

Zmenu konečného užívateľa výhod v obchodnom registri môžete objednať cez náš web na nasledovnom odkaze zmena konečného užívateľa výhod v obchodnom registri. V prípade ak máte záujem poradenstvo pri tejto službe, neváhajte nás kontaktovať.

zmena sídla s.r.o.

Zmena sídla s.r.o. v roku 2023

Zmena sídla spoločnosti je jednou z najbežnejších zmien, ktorú za svoj „život“ zažije zrejme väčšina s.r.o. S rastom vášho podnikania je často spojená aj potreba zmeniť priestory v ktorých fungujete. Je prinajmenšom praktické, ak sú priestory v ktorom vaše podnikanie funguje na rovnakej adrese ako sídlo spoločnosti. V roku 2020 nastalo viacero podstatných zmien v procese zmeny sídla spoločností. My sa v tomto článku zameriame primárne na s.r.o. vzhľadom na to, že sa jedná zo všetkých druhov právnických osôb o najbežnejšiu formu podnikania.

Zmenu sídla má vo svojej pôsobnosti valné zhromaždenie spoločnosti. To znamená, že o zmene sídla môžu rozhodnúť len spoločníci spoločnosti. Ak je spoločník len jeden, on sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia – teda on sám môže rozhodnúť o tejto zmene. V prípade, ak teda chcete zmeniť sídlo vašej s.r.o., prvý z troch dokumentov, ktorý je súdu potrebné predložiť je zápisnica z valného zhromaždenia, v ktorej spoločníci schválili zmenu sídla s.r.o. (prípadne rozhodnutie jediného spoločníka, ak je spoločnosť vlastnená len jedným spoločníkom). Podpis/y na týchto dokumentoch nemusia byť osvedčené.

Druhým z dokumentov, ktorý budete potrebovať je súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorom vlastník zapísaný na liste vlastníctva výslovne uvedie, že súhlasí so zriadením sídla vašej spoločnosti a jeho zápisom do obchodného registra v jeho nehnuteľnosti. Od 01.10.2020 musí byť podpis/y vlastníka/ov na tomto súhlase osvedčené. Prípadne môže byť tento dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom s časovou pečaťou, ktorý osvedčenie podpisu nahradzuje. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti môže byť prípadne nahradený nájomnou zmluvou, ktorou si vaša spoločnosť od vlastníka nehnuteľnosti priestory za odplatu prenajíma. V takomto prípade nemusí vlastník uvádzať žiadny súhlas a podpisy na tejto zmluve osvedčovať netreba.

Posledným z dokumentov, ktorý treba k podaniu zmeny sídla v obchodnom registri doložiť je list vlastníctva. V dnešnej dobe samozrejme nemusíte zháňať nič z katastra a stačí ak k podaniu doložíte elektronický výpis z listu vlastníctva, ktorý si môžete stiahnuť na webovej stránke katastra nehnuteľností. Ten môžete nájsť na adrese https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/search/lv.

Ako sme teda uviedli s účinnosťou od 01. októbra 2020 sa zmena sídla v obchodnom registri pre s.r.o. trochu skomplikovala. Nekládli by sme to však zákonodarcom za vinu. Myslíme si, že primárnym zmyslom toho, že na súhlasoch vlastníka nehnuteľnosti sa začali vyžadovať osvedčené podpisy je to, aby chránili nič netušiacich vlastníkov pred neoprávneným zriadením sídla v ich nehnuteľnosti. Jednoducho aby sa predchádzalo falšovaniu takýchto dokumentov.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri zmene sídla vašej spoločnosti v obchodnom registri. V prípade ak potrebujete poradiť alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite našu službu zmena sídla s.r.o.

zápis do zoznamu hospodárskych subjektov kompletný postup 2023

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov kompletný postup 2023

1) Čo je to zoznam hospodárskych subjektov ? 

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nahrádza po dobu 3 roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je rovnako podmienkou k obchodovaniu na elektronickom trhovisku (EKS) a vykonaním tohto zápisu získavate status kvalifikovaného dodávateľa. Ako sme uviedli vyššie platnosť zápisu je 3 roky, takže počas tejto doby sa o nič nemusíte starať a môžete využívať všetky spomenuté výhody bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Viac o tom čo je to zoznam hospodárskych subjektov sa dočítate v tomto článku.

 2) Kde nájdem zoznam hospodárskych subjektov ?

Zoznam hospodárskych subjektov je vedený online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Zoznam hospodárskych subjektov nájdete TU.

Nad rámec informácii k zoznamu hospodárskych subjektov uvádzame, že zápis v zozname hospodárskych subjektov nemá nič spoločné a nijako nenahrádza povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Tieto registre sú odlišné, nie sú medzi sebou žiadnym spôsobom prepojené ani od seba závislé.

V prípade ak potrebujete vykonať zápis do RPVS budeme radi ak využijete služby našej renomovanej advokátskej kancelárie, ktorá Vám zabezpečí zápis za skvelú cenu už do 12 hodín od odoslania objednávky.

3) Čo obsahuje zoznam hospodárskych subjektov ?

(i) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu;

(ii) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu;

(iii) predmet činnosti;

(iv) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené;

(v) registračné číslo;

(vi) zoznam dokladov, ktoré sa prikladali k žiadosti o zápis;

(vii) zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.  

4) Aké potvrdenia sú potrebné k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov ?

K návrhu na zápis spoločnosti, resp. podnikateľa je však potrebné doložiť niekoľko potvrdení, avšak ich počet sa radikálne znížil od prijatia novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „antibyrokratický zákon“). Od účinnosti spomenutej novely, teda od 01.12.2019 vo všeobecnosti platí, že k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov stačí doložiť okrem údajov zapisovanej spoločnosti alebo podnikateľa tieto dokumenty:

(i) Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov všetkých štatutárov spoločnosti, členov dozorného orgánu a prokuristov resp. v prípade neposkytnutia údajov alebo ak fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky výpisy z registra trestov týchto osôb, nie staršie ako tri mesiace;

(ii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že nebol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

(iii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii;

(iv) Čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

(v) Doklad o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Údaje podľa prvého vyššie uvedeného bodu sa podávajú na tomto tlačive zverejnenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Pre úplnosť uvádzame, že číslo pasu v tomto dokumente občania SR vypĺňať nemusia.

Druhé spomenuté potvrdenie o tom, že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii vydáva príslušný okresný súd v sídle kraja podľa sídla hospodárskeho subjektu. Teda napríklad pre SZČO alebo s.r.o. so sídlom v Senci bude príslušný Okresný súd Bratislava I. K žiadosti o vydanie tohto potvrdenia je potrebné priložiť doklad o úhrade súdneho poplatku (kolok) spojeného s vydaním takéhoto potvrdenia vo výške 2,5 €. Vydanie tohto potvrdenia trvá v závislosti od príslušného súdu od 1 do cca 7 pracovných dní.

O vyžiadaní potvrdenia príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii platí presne to isté, čo o spomenutom potvrdení o tom, že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii. Pre úplnosť len dodávame, že toto potvrdenie k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov neprikladá podnikateľ (SZČO), nakoľko pri ňom likvidácia možná nie je a súdny poplatok za vydanie tohto potvrdenia je vo výške 3 €. Vydanie tohto potvrdenia trvá v závislosti od príslušného súdu od 1 do cca 7 pracovných dní.

Presný postup ako si vyžiadať potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii a potvrdenie, že spoločnosť nie je v likvidácii sme popísali v článku ako vybaviť prílohy potrebné k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.

Štvrtou prílohou je čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom hospodársky subjekt vyhlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podpisuje štatutár (konateľ) spoločnosti, prípadne samotná SZČO. Overenie podpisu sa na tomto čestnom vyhlásení nevyžaduje.

Doklad o úhrade správneho poplatku je poslednou prílohou návrhu na zápis za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.  Mal by byť rovnako podpísaný elektronickým podpisom konateľa zapisovanej spoločnosti. Najjednoduchší spôsob jeho úhrady je prostredníctvom služby eKolok Slovenskej pošty, a.s. Pri listinnom podaní je výška tohto poplatku 66 €, pri elektronickom 33 €.

5) Ako podať návrh na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov elektronicky a koľko trvá vykonanie zápisu ?

Návrh na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v elektronickej forme sa podáva prostredníctvom webovej stránky Úradu pre verejné obstarávanie. Na jeho podanie je potrebné mať aktivovanú elektronickú schránku a kvalifikovaný elektronický podpis. Po vyplnení formuláru na uvedenej webovej stránke je ho potrebné podpísať elektronickým podpisom rovnako ako aj každú z príloh, ktorá sa k návrhu prikladá okrem tých, ktoré sú už podpísané elektronickým podpisom inštitúcie, ktorá ich vydala (napr. súd). Pred podaním návrhu odporúčame prečítať si ešte zoznam najčastejších nedostatkov žiadostí o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Úrad pre verejné obstarávanie má podľa zákona o verejnom obstarávaní po odoslaní kompletného návrhu so všetkými prílohami 15 dní na vykonanie zápisu.

Ako sme uviedli vyššie platnosť zápisu je 3 roky, takže počas tejto doby sa o nič nemusíte starať a môžete využívať všetky spomenuté výhody zápisu v zozname hospodárskych subjektov bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Ako ste si mohli prečítať, aj napriek tomu, že zápis do ZHS je v súčasnosti značne jednoduchší ako v minulosti spája so sebou stále pomerne dosť komplikácii. Dúfame, že vám tento článok aspoň trochu objasnil postup zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. V prípade ak sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov a nemôžete si dovoliť tráviť čas vybavovaním potvrdení alebo zápis do ZHS potrebujete vybaviť čo najskôr využite našu službu zápisu do zoznam hospodárskych subjektov.

zmena obchodného mena

Zmena obchodného mena s.r.o. v roku 2023

Zmena názvu s.r.o., je jedným z najvýznamnejších momentov počas fungovania každej spoločnosti. Aj taký zdanlivý detail, ako názov vašej s.r.o. môže pomôcť vášmu podnikaniu a maximalizovať váš zisk. Práve preto je pri zmene obchodného mena s.r.o. najdôležitejší prvý krok – tým je výber toho správneho mena pre vašu spoločnosť. Názov by nemal byť identický alebo podobný názvom, ktoré vo vašich zákazníkoch/klientoch môžu vyvolať nejaké negatívne emócie.

V tomto článku sa však viac ako na výber správneho názvu zameriame na praktickú stránku tejto zmeny, teda jej realizáciu v obchodnom registri. Z tohto hľadiska je najskôr dôležité preveriť, či vami zvolený názov s.r.o. nie je zhodný s už skôr zapísaným názvom niektorej inej s.r.o. Takéto overenie môžete vykonať na stránke www.orsr.sk v sekcii vyhľadávanie podľa obchodného mena, kde zadáte vami zvolený nový názov s.r.o. Ak na webovej stránke obchodného registra spoločnosť s rovnakým názvom nenájdete, váš nový názov s.r.o. je v poriadku (samozrejme treba ešte dohliadnuť na to, aby váš názov neobsahoval napríklad vulgarizmy, ochranné známky príp. iné nemorálne prvky, ktoré ako napovedá zdravý rozum obsahovať nemôže).

O samotnej zmene názvu s.r.o., môže rozhodnúť len valné zhromaždenie. To znamená, že na to, aby súd v obchodnom registri zmenil obchodné meno vašej s.r.o., je potrebné predložiť mu zápisnicu z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka (v jednoosobovej s.r.o. vykonáva ten pôsobnosť valného zhromaždenia), v ktorých je takáto zmena schválená. Podľa obchodného zákonníka pri tejto zmene podpisy na týchto dokumentoch osvedčovať netreba, takže návštevy notára ste ušetrení.

Ak bude toto podanie k zmene obchodného mena realizovať niekto iný ako konateľ spoločnosti, je potrebné vyhotoviť ešte plnomocenstvo, v ktorom konateľ splnomocní vybranú osobu na tento úkon. Vzhľadom na to, že od 01.10.2020 musia byť realizované všetky podania do obchodného registra elektronicky, je potrebné obe tieto prílohy naskenovať a podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby, ktorá bude realizovať podanie. Súdne poplatky v 50 % výške z pôvodnej sumy ostávajú nezmenené. Súdny poplatok k tejto zmene bude teda stáť 33 €.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri realizácii zmeny obchodného mena v obchodnom registri. V prípade ak potrebujete poradiť alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného, neváhajte a využite našu službu zmena obchodného mena.

ohlásenie živnosti s.r.o. elektronicky v roku 2023

Ohlásenie živnosti s.r.o. elektronicky v roku 2023

Na úvod jedno upozornenie, tento postup slúži len pre tých, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s čipom, aktivovanú elektronickú schránku a nainštalovaný všetok nevyhnutný software dostupný na webe slovensko.sk v sekcii na stiahnutie.

Prvým krokom je spustiť korektnú službu, k tomu sa dostaneme, že na slovensko.sk v pravom krajnom stĺpci klikneme na ikonu „Nájsť službu.“ Následne do riadku „Názov elektronickej služby“ napíšeme živnosť a systém by nám mal ponúknuť službu s názvom „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – právnická osoba.“ Následne môžeme vidieť zoznam jednotlivých okresných úradov, na ktorých je služba dostupná. Je potrebné nájsť príslušný okresný úrad podľa okresu v ktorom má vaša s.r.o. sídlo.

Následne klikneme na ikonu s názvom „Služba“ a otvorí sa nám formulár rozdelený do šiestich krokov. Jeho vyplnenie nie je nič ťažké, zvládnuť by to mal každý. Nižšie sa vám pokúsime poradiť aké údaje je potrebné vyplniť v nasledujúcich krokoch.

1) Žiadateľ – v tomto kroku vypĺňame osobné údaje žiadateľa, teda osoby, ktorá je na web slovensko.sk prihlásená so svojím občianskym preukazom s čipom. Môže to byť buď konateľ s.r.o. pre ktorú chceme živnosť ohlásiť alebo aj splnomocnená osoba, ktorá doloží v poslednom kroku tohto formulára plnomocenstvo na túto činnosť.

2) Podnikateľský subjekt – tu vyplníme názov a sídlo s.r.o. pre ktorú žiadame vydanie nového živnostenského osvedčenia, žltý riadok s názvom splnomocnenec v tuzemsku na doručovanie 99 % spoločností nezaškrtáva.

3) Štatutári – tu je nevyhnutné vyplniť osobné údaje štatutárov (zväčša konateľov) spoločnosti, pre ktorú chceme nové živnosti ohlásiť. V kolónke spôsob konania vypĺňame spôsob konania štatutára zapísaného do obchodného registra (napr. konateľ koná samostatne / konatelia konajú spoločne a i.). Dajte si pozor je potrebné vyplniť údaje všetkých štatutárov (konateľov) ktorých daná spoločnosť má ak je ich viac, nestačia údaje len jedného.

4) Ostatné údaje – v tejto sekcii väčšina firiem nevypĺňa nič, avšak nemusí to platiť. V prípade ak sa chystáte ohlásiť remeselnú / viazanú živnosť je do prvého riadku potrebné akým spôsobom preukazujete odbornú spôsobilosť. Druhý riadok sa vypĺňa len v prípade ak chcete vyžiadať osvedčenie o živnostiach pre s.r.o., ktorá ešte nie je zapísaná v obchodnom registri. V tom prípade je tu nevyhnutné vypísať akým dokumentom preukazuje táto ešte nezapísaná s.r.o. skutočnosť, že môže sídliť na danej adrese.

5) Predmety podnikania – tak a sme v časti kvôli ktorej ste pravdepodobne celý tento postup začali. Tu je potrebné vybrať buď voľné živnosti o ktoré máte záujem alebo remeselné/viazané, prípadne ich kombináciu. Stačí ich celkom jednoducho „vyklikať.“ V prípade ak v zozname neviete nájsť názov činnosti o ktorú máte záujem a aj napriek tomu sa domnievate, že by osvedčenie pre ňu mal okresný úrad vydať, môžete kliknúť na hociktorú inú živnosť a vo vypísanom boxe jej názov zmazať a prepísať ho na názov vami požadovanej činnosti.

6) Vyhlásenie – a sme na konci, to však neznamená, že môžeme tento krok podceniť. Práve tento krok je možno najdôležitejším z celého formulára. Je potrebné zo zobrazených možností zaškrtnúť aké prílohy prikladáme (najčastejšie pôjde zrejme o plnomocenstvo, pri remeselných alebo viazaných živnostiach doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť príp. súhlas zodpovedného zástupcu). Nakoniec zaškrtneme políčko s vyhlásením, že všetky údaje sú pravdivé. Pred podpisom môžeme kliknúť na tlačidlo skontrolovať, ktoré nám preverí správnosť vyplnenia formulára, ak je všetko v poriadku klikneme na tlačidlo podpísať. Spustí sa nám softvér stiahnutý z webu slovensko.sk na podpísanie formulára.

Následne vyberieme ešte prílohy podania, pôjde teda o súbory ktoré sme zaškrtli, že k podaniu pripájame, avšak nie vždy máme možnosť zaškrtnúť každú z príloh, ničoho sa však neobávajte a ak si myslíte, že je správne aby bola pripojená priložte ju aj tak. Každá z týchto príloh musí byť rovnako podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade ak máte prílohu len vo formáte pdf, priložte ju a následne kliknite na tlačidlo podpísať.

Následne už stačí len kliknúť na tlačidlo odoslať a vyčkať cca. 3 pracovné dni kým vám do vašej elektronickej schránky príde osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Po tohtoročnom vynovení platformy na ohlasovanie živnosti hodnotíme veľmi kladne skutočnosť, že už netreba vypisovať mená rodičov na účely zabezpečenia výpisu z registra trestov. Ďalšou výbornou správou je to, že formuláre pre ohlásenie živností či už pre právnické alebo fyzické osoby viete približne od júna spustiť aj cez iný webový prehliadač ako Internet Explorer. Áno, sme si vedomí, že tí ktorí s tým do dnešného dňa skúsenosť nemali nám zrejme nebudú veriť, ale naozaj až do roku 2020 bolo realitou, že ohlásenie živnosti ste nevedeli vykonať cez iný operačný systém ako Windows a navyše pri jeho novších verziách ste si museli „doinštalovať“ prehliadač Internet Explorer.

Dúfame, že sme vám aspoň pomohli pri rozširovaní predmetu činnosti vašej spoločnosti. V prípade ak si neviete poradiť sami alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite našu službu rozšírenie predmetu podnikania s.r.o.

ako vybaviť prílohy potrebné k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov v roku 2023

Ako vybaviť prílohy potrebné k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov v roku 2023

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie môže byť užitočnou pomôckou pre mnohých podnikateľov, ktorí majú záujem uchádzať sa o verejné zákazky, resp. je dokonca podmienkou pre účasť v súťažiach na elektronickom trhovisku (EKS). 

K návrhu na zápis spoločnosti, resp. podnikateľa je však potrebné doložiť niekoľko príloh, avšak ich počet sa radikálne znížil od prijatia novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „antibyrokratický zákon“). Od účinnosti spomenutej novely, teda od 01.12.2019 vo všeobecnosti platí, že k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov stačí doložiť okrem údajov zapisovanej spoločnosti alebo podnikateľa tieto prílohy:

(i) Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov všetkých štatutárov spoločnosti, členov dozorného orgánu a prokuristov resp. v prípade neposkytnutia údajov alebo ak fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky výpisy z registra trestov týchto osôb, nie staršie ako tri mesiace;

(ii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že nebol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

(iii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii;

(iv) Doklad o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Údaje podľa prvého vyššie uvedeného bodu sa podávajú na tlačive zverejnenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Pre úplnosť uvádzame, že číslo pasu v tomto dokumente občania SR vypĺňať nemusia.

Druhé spomenuté potvrdenie o tom, že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii vydáva príslušný okresný súd v sídle kraja podľa sídla hospodárskeho subjektu. Teda napríklad pre SZČO alebo spoločnosť so sídlom v Senci bude príslušný Okresný súd Bratislava I. K žiadosti o vydanie tohto potvrdenia je potrebné priložiť doklad o úhrade súdneho poplatku (kolok) spojeného s vydaním takéhoto potvrdenia vo výške 2,5 €. Vyžiadanie tohto potvrdenia je možné dvoma spôsobmi:

a) Cez elektronickú službu „všeobecná agenda“ príslušného okresného súdu v sídle kraja. V tejto službe toto podanie podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutára / podnikateľa a priložíte sken dokladu o úhrade súdneho poplatku, ktorý by mal byť tiež podpísaný elektronickým podpisom.

b) Emailom na emailovú adresu príslušného okresného súdu v sídle kraja, prílohou tohto emailu bude tiež sken dokladu o úhrade súdneho poplatku, ktorý by mal byť podpísaný elektronickým podpisom.

O vyžiadaní potvrdenia príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii platí presne to isté, čo o spomenutom potvrdení o tom, že hospodársky subjekt nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii. Pre úplnosť len dodávame, že toto potvrdenie k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov neprikladá podnikateľ (SZČO), nakoľko pri ňom likvidácia možná nie jesúdny poplatok za vydanie tohto potvrdenia je vo výške 3 €.

Zo skúsenosti z praxe rovnako neodporúčame spájať tieto žiadosti do jednej, aj keď samotné potvrdenia vydáva rovnaký súd, avšak rozdielne oddelenia tohto súdu. Vyhnete sa tak situácii, keď vám bude vydané jedno potvrdenie a na druhé sa akosi „zabudne.“

Ak budete podávať návrh na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov elektronicky, môžete sa stretnúť ešte s jednou nepríjemnou situáciou a síce, že súd vydá potvrdenia miesto elektronickej formy v listinnej forme, avšak vy k elektronickému návrhu potrebujete tieto potvrdenia v elektronickej forme (stáva sa najmä na Bratislavskom súde). V tom prípade budete musieť zájsť na poštu alebo k niektorému z advokátov alebo notárov a požiadať o zaručenú konverziu z listinnej do elektronickej formy.

Čo sa týka posledného spomenutého dokumentu, teda dokladu o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, tento by mal byť rovnako podpísaný vašim elektronickým podpisom a priložený k samotnému návrhu na zápis. Najjednoduchší spôsob jeho úhrady je prostredníctvom služby eKolok Slovenskej pošty, a.s. Pri listinnom podaní je výška tohto poplatku 66 €, pri elektronickom 33 €.

Ako ste si mohli prečítať, aj napriek tomu, že zápis do ZHS je v súčasnosti značne jednoduchší ako v minulosti spája so sebou stále pomerne dosť komplikácii a dúfame, že vám tento článok aspoň trochu objasnil postup pri získaní potrebných príloh k návrhu na zápis do ZHS. V prípade ak sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov a nemôžete si dovoliť tráviť čas vybavovaním potvrdení alebo zápis do ZHS potrebujete vybaviť čo najskôr využite našu službu zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.