Kto sa musí zapísať do registra partnerov verejného sektora

Otázka kto sa musí zapísať do RPVS, prípadne na koho sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora je v našej kancelárii takmer na dennom poriadku. Práve to nás viedlo k tomu, aby sme vám o tom napísali tento aspoň trochu prehľadný článok.

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) definuje v § 2 subjekty, na ktoré sa povinnosť zápisu vzťahuje  síce trochu komplikovanejšie, no pre potreby bežných smrteľníkov by mala postačiť nasledujúca definícia. Z našich skúseností vyplýva, že 99 % subjektov zapísaných v registri partnerov verejného sektora do nej spadá. „Jedná sa o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prijíma prostriedky z verejných zdrojov (štátny rozpočet, eurofondy, rozpočet obcí) a v rámci jedného kalendárneho roka príjmu plnenie vo výške aspoň 100 000 € jedno rázovo alebo 250 000 € opakovane.“

Z praxe máme rovnako skúsenosť, že ak je vo verejnom obstarávaní, prípadne v súťažných podkladoch alebo inej dokumentácii jednou z podmienok pre úspešného uchádzača zápis do registra partnerov verejného sektora, je na 99 % pravdepodobné, že subjekt sa bude musieť nechať do RPVS zapísať.

Užitočnou pomôckou k tomu kto sa musí zapísať do registra partnerov verejného sektora môže byť aj negatívny výpočet vzťahujúci sa na túto povinnosť. Teda výnimka zo zákona, ktorá stanovuje subjekty, ktoré nemajú povinnosť zapísať sa do RPVS.

Do registra partnerov verejného sektora sa nemusí zapísať:

(i) subjekt verejnej správy,

(ii) verejný podnik,

(iii) osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok,

(iv) banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov,

(v) osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci,

(vi) iný štát a jeho orgány,

(vii) medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány,

(viii) majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia,

(ix) majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v rámci Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

(x) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, ktorý nevykonáva na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť a ktorý prijíma plnenia od zdravotnej poisťovne,

(xi) vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ak prijíma finančné prostriedky v súvislosti so správou domu,spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba a právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavreli zmluvu o výkone správy, ak prijíma finančné prostriedky v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu,

(xii) pozemkové spoločenstvo,

(xiii) osoba a právny nástupca osoby, ktorá prijíma plnenie podľa predpisov o zmiernení niektorých majetkových krívd;to neplatí, ak plnenie prijíma osoba, na ktorú bol nárok na plnenie postúpený.

Vzhľadom na zložitosť jazyka, ktorým je Zákon písaný boli niektoré z výnimiek pre lepšiu zrozumiteľnosť „zjednodušené.“ Ako si však môžete prečítať, v prípade ak budete prijímať prostriedky z verejných zdrojov presahujúce vyššie uvedené finančné limity je vysoko pravdepodobné, že povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora sa nevyhnete.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu priblížili, na koho sa povinnosť zápisu vzťahuje. V prípade ak ste alebo budete aj vy alebo vaša spoločnosť partner verejného sektora kliknite na tento odkaz a využite výhodný zápis do registra partnerov verejného sektora našou advokátskou kanceláriou.

Predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov

ÚVO vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorý nahrádza po dobu tri roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis v tomto zozname je taktiež podmienkou k účasti v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním hospodársky subjekt získava status kvalifikovaného dodávateľa. 

Ako sme uviedli vyššie, platnosť tohto zápisu bez akýchkoľvek ďalších poplatkov alebo povinností je tri roky. V prípade ak sa táto lehota blíži ku koncu je zapísaný subjekt povinný podať žiadosť o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov (samozrejme len za predpokladu, že chce byť v zozname hospodárskych subjektov zapísaný aj naďalej).

Kedy je potrebné podať žiadosť o predĺženie zápisu v ZHS ?

Zapísaný hospodársky subjekt musí podľa zákona o verejnom obstarávaní podať žiadosť o predĺženie najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov.

Čo je obsahom žiadosti o predĺženie zápisu ?

Podľa zákona o verejnom obstarávaní je žiadosťou o predĺženie nová kompletná žiadosť o zápis vrátane všetkých príloh. V praxi teda v podstate nie je medzi žiadosťou o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a žiadosťou o predĺženie zápisu žiadny rozdiel. K obom žiadostiam sa prikladajú rovnaké prílohy, uchádzač musí na predĺženie zápisu alebo zápis spĺňať rovnaké podmienky a za obe sa platí správny poplatok v rovnakej výške.

Aké prílohy je potrebné doložiť k žiadosti o predĺženie zápisu v ZHS ?

Keďže medzi žiadosťou o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a žiadosťou o predĺženie zápisu nie je rozdiel, prílohy žiadosti o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov budú rovnaké ako prílohy žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, konkrétne sa jedná o:

(i) Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov všetkých štatutárov spoločnosti, členov dozorného orgánu a prokuristov resp. v prípade neposkytnutia údajov alebo ak fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky výpisy z registra trestov týchto osôb, nie staršie ako tri mesiace;

(ii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že nebol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

(iii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii;

(iv) Čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

(v) Doklad o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

O tom ako získať jednotlivé prílohy sme písali v článku ako vybaviť prílohy potrebné k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov na našom blogu.

Ako podať žiadosť o predĺženie zápisu v ZHS ?

Žiadosť o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov sa podáva prostredníctvom elektronickej služby na webe ÚVO alebo v listinnej forme na predpísanom tlačive.

Poplatky za predĺženie zápisu v ZHS

Za predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 66 € v prípade podania žiadosti o predĺženie v listinnej podobe alebo 33 € pri elektronickom podaní.

V akej lehote ÚVO vykoná predĺženie zápisu ?

Pri predĺžení zápisu v zozname hospodárskych subjektov platí to isté, čo pri prvozápise, takže ÚVO zapíše subjekt do zoznamu hospodárskych subjektov do 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o zápis vrátane všetkých príloh.

V prípade ak potrebujete podať žiadosť o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov čo najskôr, prípadne nechcete tráviť čas vybavovaním potvrdení, využite našu službu predĺženia zápisu v zoznam hospodárskych subjektov.

Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov

ÚVO vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorý nahrádza po dobu 3 roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Zápis v tomto zozname je taktiež podmienkou k účasti v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním hospodársky subjekt získava status kvalifikovaného dodávateľa.

Čo obsahuje zoznam hospodárskych subjektov ?

(i) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu;

(ii) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu;

(iii) predmet činnosti;

(iv) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené;

(v) registračné číslo;

(vi) zoznam dokladov, ktoré sa prikladali k žiadosti o zápis;

(vii) zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.

Od týchto údajov sa priamo odvíja aj povinnosť ohlásiť zmenu údajov, ktoré sú v zozname hospodárskych subjektov zapísané. Podľa zákona o verejnom obstarávaní ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, hospodársky subjekt je povinný oznámiť túto zmenu úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu. Doklad netreba k oznámeniu o zmene údajov v zozname hospodárskych subjektov ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. To znamená, že ak sa jedná o zmenu, ktorá vyplýva z výpisu z obchodného registra (napr. zmena konateľa) Úrad pre verejné obstarávanie si tento výpis zabezpečí sám a overí, či k oznámenej zmene naozaj prišlo.

Najčastejšie praktické prípady zmien v zozname hospodárskych subjektov

Medzi najbežnejšie praktické prípady, kedy je hospodársky subjekt povinný oznámiť zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov patrí: (i) zmena obchodného mena; (ii) zmena sídla alebo miesta podnikania; (iii) rozšírenie predmetu činnosti; (iv) zmena konateľa alebo inej osoby oprávnenej konať za hospodársky subjekt; (v) zmena spôsobu konania v mene zapísanej právnickej osoby. 

Ako oznámiť zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov ?

Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov sa oznamuje prostredníctvom elektronickej služby na webe ÚVO alebo v listinnej forme na predpísanom tlačive.

Poplatky za zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov

Za zápis zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 16,5 € v prípade ohlásenia zmeny v listinnej podobe alebo 8 € pri elektronickom podaní.

Čo ak zmenu Úradu pre verejné obstarávanie neohlásim ?

V prípade ak by ste zmenu v zozname hospodárskych subjektov, ktorú je potrebné oznámiť neohlásili, ÚVO podľa § 182 ods. 3) písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uloží takémuto subjektu pokutu až do výšky 500 €. Dôležité je, že podľa dikcie zákona Úrad pre verejné obstarávanie v prípade zistenia tohto porušenia pokutu uložiť musí.

V prípade ak potrebujete zmeniť údaje v zozname hospodárskych subjektov alebo sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov čo najskôr, prípadne nechcete tráviť čas vybavovaním potvrdení, využite našu službu zápisu do zoznam hospodárskych subjektov.

Kto nie je partner verejného sektora

Otázka kto nemá povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, prípadne na koho sa nevzťahuje povinnosť zápisu do RPVS je v našej kancelárii pomerne častá. Práve preto sme sa rozhodli zosumarizovať tieto výnimky v tomto článku.

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) definuje limity prijatých finančných prostriedkov z verejných zdrojov vo výške aspoň 100 000 € jedno rázovo alebo 250 000 € opakovane. Po prijatí resp. pred podpisom zmluvy, na základe ktorej má subjekt takéto plnenie prijať sa na 99 % fyzických alebo právnických osôb bude vzťahovať povinnosť zápisu.

V tomto článku sa však budeme venovať subjektom, ktorým ani po prekročení týchto limitov povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora nevznikne. Teda určitým výnimkám, ktoré Zákon stanovuje pre niektoré subjekty.

Do registra partnerov verejného sektora sa podľa Zákona zapísať nemusí:

(i) subjekt verejnej správy,

(ii) verejný podnik,

(iii) osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok,

(iv) banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov,

(v) osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci,

(vi) iný štát a jeho orgány,

(vii) medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány,

(viii) majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia,

(ix) majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v rámci Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

(x) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, ktorý nevykonáva na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť a ktorý prijíma plnenia od zdravotnej poisťovne,

(xi) vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ak prijíma finančné prostriedky v súvislosti so správou domu,spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba a právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavreli zmluvu o výkone správy, ak prijíma finančné prostriedky v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu,

(xii) pozemkové spoločenstvo,

(xiii) osoba a právny nástupca osoby, ktorá prijíma plnenie podľa predpisov o zmiernení niektorých majetkových krívd;to neplatí, ak plnenie prijíma osoba, na ktorú bol nárok na plnenie postúpený.

Vzhľadom na zložitosť jazyka, ktorým je Zákon písaný boli niektoré z výnimiek pre lepšiu zrozumiteľnosť „zjednodušené.“ Cieľom tohto článku je podnikateľom priblížiť skutočnosť, že v prípade ak prekročia vyššie uvedené limity je na 99 % pravdepodobné, že sa povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora nevyhnú. Vyplýva to aj zo skutočnosti, že uvedené výnimky sa na najbežnejšie formy podnikania v SR (s.r.o., živnosť, a.s.) takmer nevzťahujú.

Dúfame, že sme priblížili, na koho sa povinnosť zápisu nevzťahuje. V prípade ak ste alebo budete aj vy alebo vaša spoločnosť partner verejného sektora kliknite na tento odkaz a využite výhodný zápis do registra partnerov verejného sektora našou advokátskou kanceláriou. Úplnú legálnu definíciu výnimiek zo zápisu do RPVS, môžete nájsť v Zákone na tomto odkaze.

Kto je to hospodársky subjekt ?

Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorý nahrádza po dobu troch rokov povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Tento zápis je rovnako podmienkou k účasti v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním hospodársky subjekt získava status kvalifikovaného dodávateľa. 

Kto je to hospodársky subjekt ?

Napriek tomu, že zoznam hospodárskych subjektov je už pomerne zaužívaným pojmom, mnohí presne nevedia, kto to hospodársky subjekt je. Podľa § 2 ods. 5, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je hospodárskym subjektom: Fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.“ Do zoznamu hospodárskych subjektov sa teda môže zapísať každá fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba (s.r.o., a.s., organizačná zložka, komanditná spoločnosť a i.), ale aj skupina osôb, ktorá sa plánuje uchádzať o zákazky vo verejných obstarávaniach a chce automaticky spĺňať podmienky osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Aké doklady musí hospodársky subjekt predložiť k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov ?

K návrhu na zápis spoločnosti, resp. podnikateľa je potrebné doložiť niekoľko potvrdení, avšak ich počet sa radikálne znížil od prijatia novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). Od účinnosti spomenutej novely, teda od 01.12.2019 vo všeobecnosti platí, že k návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov stačí doložiť okrem identifikačných údajov zapisovanej spoločnosti alebo podnikateľa tieto dokumenty:

(i) Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov všetkých štatutárov spoločnosti, členov dozorného orgánu a prokuristov resp. v prípade neposkytnutia údajov alebo ak fyzická osoba nie je občanom Slovenskej republiky výpisy z registra trestov týchto osôb, nie staršie ako tri mesiace;

(ii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že nebol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

(iii) Potvrdenie príslušného súdu o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii;

(iv) Čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

(v) Doklad o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Presný postup zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov sme popísali v tomto článku na našom webe: Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov postup.

Ako ste si mohli prečítať, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov prináša podnikateľom mnoho výhod, navyše za jeho vykonanie platíte len jednorazový poplatok a zápis má platnosť celé tri roky bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade ak sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov čo najskôr alebo nechcete tráviť čas vybavovaním potvrdení využite našu službu zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Prečo sa zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov ?

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nahrádza po dobu troch rokov povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejných obstarávaniach. Tento zápis je rovnako podmienkou k obchodovaniu na elektronickom trhovisku (EKS) a jeho vykonaním získavate status kvalifikovaného dodávateľa.

V týchto dvoch vetách sú výborne zhrnuté tri najhlavnejšie dôvody prečo sa do zoznamu hospodárskych subjektov zapísať, ale nie každý musí týmto dôvodom rozumieť. V tomto článku sa pokúsime tieto dôvody bližšie vysvetliť a špecifikovať.

(i) Osobné postavenie 

Povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia má každý uchádzač alebo subdodávateľ vo verejnom obstarávaní. Preukazovanie osobného postavenia je upravené v § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Osobné postavenie preukazuje každý uchádzač alebo subdodávateľ nasledovnými dokladmi:

(i) Výpisom z registra trestov štatutárneho orgánu a výpisom z registra trestov hospodárskeho subjektu (nie starším ako 3 mesiace);

(ii) Potvrdením, že hospodársky subjekt nemá nedoplatky na sociálnom poistení (nie starším ako 3 mesiace);

(iii) Potvrdením, že hospodársky subjekt nemá nedoplatky na zdravotnom poistení od VŠZP (nie starším ako 3 mesiace);

(iv) Potvrdením, že hospodársky subjekt nemá nedoplatky na zdravotnom poistení od Union poisťovňa, a.s. (nie starším ako 3 mesiace);

(v) Potvrdením, že hospodársky subjekt nemá nedoplatky na zdravotnom poistení od Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (nie starším ako 3 mesiace);

(vi) Potvrdením, že hospodársky subjekt nie je daňovým dlžníkom (nie starším ako 3 mesiace);

(vii) Potvrdením príslušného okresného súdu, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii alebo konkurze a reštrukturalizácii (nie starším ako 3 mesiace);

(viii) Výpisom z obchodného registra resp. živnostenského registra;

(ix) Potvrdením, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V prípade ak je tento uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, nemusí žiadne z týchto potvrdení podľa bodu (i – ix) predkladať a to až po dobu 3 rokov. Skrátka platí „prezumpcia“ toho, že spĺňa všetky náležitosti, ktoré dokladujú jednotlivé potvrdenia. V tomto je zápis v zozname hospodárskych subjektov nepochybne užitočnou pomôckou, keďže uchádzač prípadne subdodávateľ nepotrebuje počas celých troch rokov vybavovať ani predkladať žiadne z týchto potvrdení.

(ii) Elektronické trhovisko

V zmysle § 14 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podmienkou účinnosti registrácie na elektronickom trhovisku. Znamená to teda, že bez jeho vykonania nie je možné uchádzať sa o zákazky na tomto elektronickom trhovisku (EKS). Registráciu na elektronickom trhovisku je možné vykonať bezplatne prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska, na to určenej alebo súčasne so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je teda nevyhnutnou podmienkou k uchádzaniu sa o zákazky na elektronickom trhovisku (EKS).

(iii) Kvalifikovaný dodávateľ

Kvalifikačným procesom sa nazýva proces v, ktorom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ skúma, či uchádzač, resp. dodávateľ splnil podmienky účasti verejného obstarávania stanovené zákonom (ide o podmienky osobného postavenia, podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní). Vzhľadom na to, že zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov sa považujú tieto podmienky automaticky za splnené, uchádzač získa status kvalifikovaného dodávateľa. V praxi to funguje najčastejšie tak, že pri výbere uchádzača verejný obstarávateľ iba skontroluje, či je osoba v zozname hospodárskych subjektov zapísaná, ak tomu tak je, považuje sa automaticky, bez ďalšieho skúmania za osobu spĺňajúcu podmienky osobného postavenia so statusom kvalifikovaného dodávateľa.

Ako ste si mohli prečítať, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov prináša podnikateľom mnoho výhod, navyše za jeho vykonanie platíte len jednorazový poplatok a zápis má platnosť celé tri roky bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade ak sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov a nemôžete si dovoliť tráviť čas vybavovaním potvrdení alebo zápis potrebujete vybaviť čo najskôr, využite našu službu zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Kto je to prokurista ?

Prokurista je splnomocnenec spoločnosti na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne za iných okolností vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe (jednej alebo viacerým). Ak nie je v udelení prokúry výslovne uvedené inak, prokurista nemôže scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.  

Veľmi zjednodušene a neprávnicky povedané je prokurista akýsi „konateľ s užším spektrom oprávnení.“ Respektíve môže byť veľmi vhodnou osobou na riešenie všetkých úkonov súvisiacich s prevádzkou podniku, ktorá od ich riešenia odbremení konateľa.

Akým spôsobom podpisuje prokurista ?

Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu podnikateľa pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Avšak s nedodržaním pripojenia dodatku označujúceho prokúru zákon nespája sankciu neplatnosti takéhoto právneho úkonu. Aj napriek tomu však odporúčame dodatok označujúci prokúru používať.

Aký je spôsob konania ak má s.r.o. viacerých prokuristov ?

Viacerým osobám možno prokúru udeliť spôsobom, že sú na zastupovanie a podpisovanie oprávnené každá samostatne, alebo tak, že podpisujú všetci prokuristi alebo aspoň dvaja z nich. 

Ako udeliť prokúru ?

Prokuristu menuje valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník ak sa jedná o jednoosobovú s.r.o. Udelenie prokúry je však účinné až od zápisu do obchodného registra, môžeme teda povedať, že má tzv. konštitutívne účinky. Návrh na zápis prokúry do obchodného registra musí obsahovať meno, bydlisko a spôsob, akým sa prokurista bude za podnikateľa podpisovať. Ak bola prokúra udelená viacerým osobám, musí návrh obsahovať aj určenie, či každý prokurista môže konať samostatne, prípadne koľko prokuristov musí konať spoločne.

Ako odvolať prokuristu ?

Na rozdiel od udelenia prokúry, odvolanie prokuristu je účinné momentom jeho vykonania. Na odvolanie prokuristu teda nie je nevyhnutne potrebný výmaz z obchodného registra, avšak podnikateľ bude zaviazaný z konania prokuristu s treťou osobou, ibaže tretia osoba o odvolaní vedela.

Dúfame, že vám náš článok aspoň trochu priblížil kto je to prokurista a aké má oprávnenia. V prípade ak potrebujete zabezpečiť vymenovanie, zmenu alebo odvolanie prokuristu využite naše služby a prokurista sa môže stať súčasťou aj vašej s.r.o.

Povinnosť vypracovať úplné znenie spoločenskej zmluvy a jej uloženie do zbierky listín obchodného registra

Čo je to úplné znenie spoločenskej zmluvy ?

Spoločenská zmluva je základným a najdôležitejším dokumentom pri založení spoločnosti a rovnako aj počas celej doby jej existencie. Upravuje spoločnosť ako takú a základné princípy jej fungovania, právomoci konateľa, valného zhromaždenia a i. V prípade ak je zakladateľom jediný spoločník, túto zmluvu nahrádza zakladateľská listina, na ktorú sa však vzťahujú rovnaké ustanovenia zákona, takže po každej zmene v spoločnosti bude rovnako potrebné vypracovať úplné znenie zakladateľskej listiny. Vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy je povinný zabezpečiť priamo konateľ (buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby – napríklad advokáta) spoločnosti a to po každej zmene spoločenskej zmluvy. Priamo konateľ aj zodpovedá za splnenie tejto povinnosti, keďže prípadné sankcie nie sú uložené spoločnosti, ale jemu ako fyzickej osobe.

V akých prípadoch je potrebné vypracovať úplné znenie spoločenskej zmluvy ?

O zmenu spoločenskej zmluvy pôjde najmä v prípadoch ak sa mení: (i) spoločník/ci alebo ich trvalé bydlisko; (ii) sídlo spoločnosti; (iii) predmet činnosti spoločnosti; (iv) obchodné meno spoločnosti; (v) výška základného imania spoločnosti alebo podiely spoločníkov na ňom; (vi) spôsob konania v mene spoločnosti a ďalšie náležitosti v zmysle § 110 ObZ. Takže po každej z vyššie uvedených zmien bude potrebné jednak vypracovať úplné znenie spoločenskej zmluvyzároveň toto podpísané znenie uložiť do zbierky listín obchodného registra príslušného registrového súdu.

Kedy je potrebné uložiť nové úplné znenie spoločenskej zmluvy do zbierky listín ?

Podľa zákona o obchodnom registri musí konateľ zabezpečiť vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny (buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby – napríklad advokáta) do 30 dní od prijatia rozhodnutia o takejto zmene (napr. uznesením valného zhromaždenia). Lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby predložila listiny príslušnému registrovému súdu elektronickými prostriedkami.

Musia byť na úplnom znení spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny osvedčené podpisy ?

V zmysle § 3 ods. 4 zákona o obchodnom registri sa do zbierky listín ukladá úplné znenie dokumentov, ktorého úplnosť a správnosť potvrdí svojím podpisom štatutárny orgán zapísanej osoby. Zákon teda osvedčený podpis na úplnom znení spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny nevyžaduje.

Čo v prípade ak konateľ nevyhotoví úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a neuloží ho do zbierky listín ?

V tomto prípade vyššie uvedený zákon o obchodnom registri ustanovuje sankcie. Tie sú dokonca ukladané priamo konateľovi ako fyzickej osobe, nie spoločnosti, keďže za plnenie týchto povinností zodpovedá priamo a jedine konateľ. V zmysle § 11 „registrový súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur.  Tu je dôležité, že súd v tomto prípade má na výber len čo sa týka výšky uloženej pokuty, ale vzhľadom na dikciu zákona „uloží“ ju uložiť musí.

Dúfame, že vám tento článok objasnil, či máte povinnosť vypracovať úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny. V prípade ak nechcete mať ďalšie starosti, vieme pre vás vypracovať úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a zabezpečiť jeho uloženie do zbierky listín obchodného registra.

Zmena konečného užívateľa výhod v obchodnom registri

Mnohí konatelia s.r.o. nemajú dostatočnú vedomosť o tom, že zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra v lehote do 31.12.2019 nebol len jedno rázovou záležitosťou, ale stal sa novou povinnosťou, ktorú si treba splniť aj pri každej jeho zmene.

Kto je to konečný užívateľ výhod ?

Zákon o obchodnom registri odkazuje pri jeho definícii na zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Ten ho definuje pomerne komplikovane, v podstate sú však dve možnosti a) buď ním bude pri právnických osobách (s.r.o. a a.s.) spoločník/ci prípadne akcionári, ktorí však musia mať podiel aspoň 25 % v spoločnosti (či už na hlasovacích právach alebo na hospodárskom prospechu). Ak by žiaden zo spoločníkov alebo akcionárov takúto podmienku nespĺňal – nastane druhá situácia b) konečnými užívateľmi budú členovia vrcholového manažmentu spoločnosti (za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu). To sa však v praxi stáva menej často, keďže toto je prípad hlavne spoločností s veľmi rozdrobenou vlastníckou štruktúrou, ktorých je predsa len menej.

Kedy je potrebné podať návrh na zmenu konečného užívateľa výhod ?

Návrh na zápis zmeny konečného užívateľa výhod je potrebné podať po takmer každej zmene spoločníka v spoločnosti, resp. prevode obchodného podielu. Rovnako však bude potrebné podať tento návrh v prípade zmeny adresy, prípadne priezviska alebo čísla občianskeho preukazu spoločníka/ov.

Aký predpis ustanovuje povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra a jeho zmenu ?

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod upravuje zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, konkrétne § 2 ods. 3 tohto zákona. Pre úplnosť dodávame, že tento zápis nijakým spôsobom nenahrádza povinnosť zápis do registra partnerov verejného sektora, avšak v opačnom prípade – ak by bola spoločnosť zapísaná v registri partnerov verejného sektora, tak sa na ňu povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra nevzťahuje. Viac sme o tom písali v tomto článku na našom blogu. V prípade záujmu o registrácia partnerov verejného sektora je možná na tejto adrese.

Čo ak nepodám návrh na zmenu konečného užívateľa výhod ?

V tomto prípade vyššie uvedený zákon o obchodnom registri ustanovuje sankcie. Tie sú dokonca ukladané priamo konateľovi ako fyzickej osobe, nie spoločnosti, keďže tieto povinnosti má v spoločnosti na starosť konateľ. V zmysle § 11 „registrový súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur.“ Tu je dôležité, že súd v tomto prípade má na výber len čo sa týka výšky uloženej pokuty, ale vzhľadom na dikciu zákona „uloží“ ju uložiť musí.

Prečo sa nedá podať návrh na zmenu konečného užívateľa výhod spolu s návrhom na zápis zmeny v obchodnom registri ?

Za najväčší kameň úrazu celej tejto povinnosti považujeme práve skutočnosť, že návrh na zmenu konečného užívateľa výhod nie je možné podať v jednom návrhu spolu so zápisom zmeny v obchodnom registri. Akceptujeme fakt, že prevod väčšinového obchodného podielu nadobúda účinky až zápisom do obchodného registra, avšak súčasné riešenie považujeme za naozaj nešťastné a spôsobujúce zvýšenú byrokraciu podnikateľom.

Dúfame, že vám tento článok objasnil, či máte povinnosť zmeniť konečného užívateľa výhod v obchodnom registri. V prípade ak nechcete mať ďalšie starosti, vieme vyriešiť túto zmenu za vás na tejto adrese zmena konečného užívateľa výhod v obchodnom registri.

Vymenovanie prokuristu v s.r.o.

Kto je to prokurista ?

Prokurista je splnomocnenec spoločnosti na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe. Ak nie je v udelení prokúry výslovne uvedené inak, prokurista nemôže scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Veľmi zjednodušene a neprávnicky povedané je prokurista akýsi „konateľ s užším spektrom oprávnení.“ Respektíve môže byť veľmi vhodnou osobou na riešenie všetkých úkonov súvisiacich s prevádzkou podniku, ktorá od ich riešenia odbremení konateľa.

Ako prebieha vymenovanie prokuristu ?

Zápisu prokuristu do obchodného registra musí predchádzať jeho vymenovanie do funkcie prokuristu, resp. udelenie prokúry. Právne predpisy neupravujú úplne konkrétny postup, ktorým k tomuto môže prísť. V praxi je zrejme najčastejšie vymenovanie do funkcie prokuristu. Prokuristu do jeho funkcie menuje valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník v prípade ak sa jedná o jednoosobovú spoločnosť.

Aké dokumenty sú potrebné k zápisu prokuristu do obchodného registra ?

K vymenovaniu do funkcie prokuristu je potrebné vyhotoviť:

(i) zápisnica z valného zhromaždenia (alebo rozhodnutie jediného spoločníka, ak sa jedná o jednoosobovú spoločnosť);

(ii) podpisový vzor prokuristu so súhlasom s ustanovením do funkcie prokuristu;

(iii) splnomocnenie ak podáva návrh splnomocnená osoba – napríklad naša spoločnosť;

(iv) samotný návrh na zápis zmeny v s.r.o. do obchodného registra, ktorý sa podáva elektronicky prostredníctvom formulára TU.

Od 01.10.2020 je možné návrhy na zápis alebo zápis zmien do obchodného registra podávať len v elektronickej forme prostredníctvom vyššie uvedeného formulára na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Tento formulár je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom v tomto článku sme písali ako použiť elektronický podpis z vášho občianskeho preukazu.

Rovnako všetky vyššie spomenuté prílohy tohto návrhu – vyššie uvedené dokumenty (zápisnica z valného zhromaždenia, podpisový vzor prokuristu príp. splnomocnenie), musia byť tiež podpísané elektronickým podpisom.

Aké poplatky sú spojené so zápisom prokuristu do obchodného registra ?

Pri zápise prokuristu do obchodného registra je potrebné uhradiť súdny poplatok za zápis zmeny údajov v obchodnom registri vo výške 33 €.

Dúfame, že vám náš článok aspoň trochu priblížil kto je to prokurista a aké má oprávnenia. V prípade ak potrebujete zabezpečiť vymenovanie, zmenu alebo odvolanie prokuristu využite naše služby vymenovanie prokuristu.